Centrum Informacji o Œrodowisku
6 gru 2016 14:43

Firma Heidelberger Druckmaschinen AG zaprosiła w dniu 28 paŸdziernika br. dziennikarzy prasy branżowej z krajów europejskich na konferencję prasowš zwišzanš z otwarciem nowego Environmental Information Center (EIC) Đ Centrum Informacji o Œrodowisku. EIC jest œciœle zwišzane z Print Media Academy Đ Centrum Demonstracyjnym największego w œwiecie producenta maszyn drukujšcych; obydwa centra znajdujš się w tym samym obiekcie w Heidelbergu. Dyr. Klaus Spiegel Đ członek zarzšdu odpowiedzialny za dział maszyn arkuszowych Đ przywitał ponad 30 przybyłych dziennikarzy; podkreœlił również, że firma Heidelberg systematycznie wprowadza nowe rozwišzania w konstrukcji i wyposażeniu maszyn zgodnie z wymaganiami rynku stawiajšc sobie dwa podstawowe cele: usprawnienie procesów wraz z obniżkš kosztów oraz zgodnoœć z wymaganiami ochrony œrodowiska. Aby istniała zgodnoœć z wymaganiami œrodowiska, Heidelberg wprowadza 9 różnych modułów urzšdzeń peryferyjnych wchodzšcych w skład tzw. StarSystem, własnego opracowania i wykonania, które spełniajš ww. cele. Według dyrektora Klausa Spiegela firma Heidelberg jest jedynš wœród producentów maszyn, która wszystkie zespoły i systemy wykonuje we własnym zakresie. Podczas otwarcia EIC stowarzyszenie branżowe ăBerufsgenossenschaft Druck und Papier-verarbeitungÓ przyznało maszynie Speedmaster CD 74 UV certyfikat ăOptymalne drukowanie UVÓ. Certyfikat ten posiada znak ăMaszyna sprawdzona pod względem emisjiÓ i znak bezpieczeństwa GS. Ich uzyskanie wymagało spełnienia rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa. Speedmaster CD 74 UV zakwalifikował się do przyznania certyfikatu dzięki bogatemu wyposażeniu, jak np.: odsysanie zapachów i oparów farby, chłodzenie zespołów farbowych wodš, optymalne filtrowanie œrodka zwilżajšcego oraz nowy produkt InstantStar UV do skutecznego mycia i suszenia w układzie Standby. Maszyna z takim certyfikatem jest właœciwym wyborem dla każdej drukarni, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo, ochronę œrodowiska i zdrowie, jak również wysokš wydajnoœć Đ podkreœlił Albrecht Glšckle ze stowarzyszenia podczas wręczania certyfikatu K. Spiegelowi. Dzięki takim nowoœciom, jak CoolCure UV, StaticStar i pakiet foliowy, Heidelberg udowadnia, że drukowanie w technologii UV nie jest trudnym i szkodliwym dla zdrowia procesem. Poza tym Heidelberg wcišż rozwija kolejne moduły, które majš sprawić, że drukowanie UV będzie jeszcze bardziej efektywne. Przykładami sš ulepszone systemy do podawania lakieru, jak również zapowiadane nowoœci w zakresie filtrowania œrodków zwilżajšcych i nowy CoolCure UV do drukowania z mniejszš iloœciš powietrza, które majš być dostępne od targów drupa 2004. Dla drukarń stosujšcych technologię UV, które na swoich Speedmasterach pracujš na foliach i materiałach niewsiškliwych, dostępny będzie po drupa 2004 nowy produkt StaticStar z systemem antystatycznym i pakietem foliowym, który ma znaleŸć zastosowanie również w drukarniach etykietowych. Od drupa 2004 niemal wszystkie urzšdzenia peryferyjne połšczone z CANopen będš mogły być obsługiwane bezpoœrednio przez CP2000 Center i zostanš włšczone w koncepcję Remote Service. W dalszej częœci spotkania z dziennikarzami specjaliœci firmy demonstrowali poszczególne systemy na specjalnie przygotowanych modelach. Pokazywane były przykłady takie jak: automatyczne podawanie farby w systemie InkLine, drukowanie bez alkoholu z HydroStar i CombiStar, nowoczesne napylanie i odsysanie proszku dzięki PowderStar i CleanStar oraz system odsysania i oczyszczania powietrza AirStar. Następnie odbyła się prezentacja drukowania prac ze specjalnymi efektami na maszynie Speedmaster CD 74-6UV wyposażonej w ww. systemy oraz drukowania z roli na arkuszowej maszynie Speedmaster CD 102, w której zastosowano urzšdzenie do poprzecznego przecinania wstęgi papieru. AO