Certyfikat ISO 9001 dla Follaka
6 gru 2016 14:42

20 grudnia ub.r. w warszawskim hotelu Forum odbyła się uroczystoœć wręczenia międzynarodowego certyfikatu ISO 9001Đ2000 grupie zakładów usługowych Follak, największego w Polsce przedsiębiorstwa zajmujšcego się uszlachetnianiem druków. Dyrektor firmy Justyn Brzozowski podziękował całej załodze, która w cišgu roku intensywnie pracowała nad spełnieniem warunków dostosowania wszystkich kryteriów organizacyjnych i logistycznych koniecznych do uzyskania certyfikatu. Podkreœlił również znaczenie certyfikatu dla podniesienia rangi firmy w kontaktach z klientami. Przybyły na uroczystoœć Antoni Kleniewski, przedstawiciel firmy SGS prowadzšcej audyt, wręczył certyfikat właœcicielowi firmy Follak Jackowi Kuœmierczykowi podkreœlajšc, że wszyscy pracownicy w czasie prowadzenia audytu bardzo starannie przygotowywali dokumentację i organizację pracy tak, że klienci powierzajšcy uszlachetnianie druków mogš być spokojni o jakoœć wykonywanych usług. Follak to firma, która w 2003 roku będzie obchodziła swoje 10-lecie, skupiajšca sieć zakładów umiejscowionych w siedmiu oœrodkach o największej liczbie przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce. Zakres œwiadczonych usług to powlekanie wydrukowanych arkuszy różnymi foliami, również z przetłoczeniem; druga technologia uszlachetniania w Follaku to pokrywanie wydrukowanych arkuszy różnego rodzaju lakierem: na całej powierzchni, wybiórczo i w technologii rastrowej. Z okazji uzyskania certyfikatu zadaliœmy dyrektorowi Follaku Justynowi Brzozowskiemu kilka pytań: Skšd wzišł się pomysł starań o uzyskanie certyfikatu? Justyn Brzozowski: Pomysł narodził się po uzyskaniu certyfikatu przez firmę Grafikus w paŸdzierniku 2001 roku i wkrótce po tym przystšpiliœmy do działań pod nadzorem firmy SGS, która prowadziła już wczeœniej audyty w drukarniach. Follak to siedem oddziałów w różnych odległych miastach, a certyfikat obejmuje całš firmę; jak ten problem został rozwišzany? J.B.: Nasza firma ma doœwiadczenie w pracy z oddziałami, do tej pory obowišzywał okreœlony obieg dokumentów. Wszystkie procedury ISO zostały opracowane w Warszawie, następnie odbywały się szkolenia z równoczesnym wprowadzeniem przepisowych formularzy, organizacji pracy, obsługi klienta, protokołów jakoœci itp. we wszystkich oddziałach. Czego się spodziewacie po wprowadzeniu ISO? J.B.: Nasze usługi również dotychczas staraliœmy się utrzymywać na wysokim poziomie Đ zarówno w sensie obsługi klienta, jak i jakoœci. Obecnie uważamy, że poprawi się nasza pozycja w sensie konkurencyjnoœci. Wielu naszych klientów pytało, czy posiadamy certyfikat jakoœci. Znak ISO na listowniku staje się również w Polsce gwarantem wiarygodnoœci i jakoœci. Bioršc pod uwagę przystšpienie Polski do Unii Europejskiej, nasze ISO nabierze jeszcze większego znaczenia. Follak zużywa szereg materiałów, które w większoœci można zaliczyć do niezbyt przyjaznych dla œrodowiska. Jak zamierzacie rozwišzać ten problem bioršc pod uwagę wymogi Unii Europejskiej? J.B.: Już obecnie w naszej firmie prowadzimy gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami. Kolejnym etapem będzie stopniowe przygotowanie się do wdrożenia certyfikatu dotyczšcego ochrony œrodowiska. Kiedy to nastšpi? Uważam, że odpowiedni audyt rozpoczniemy na jesieni 2003 roku. Gratulujemy certyfikatu i dziękujemy za rozmowę. Rozmawiał Andrzej Oleksiak

error: Kopiowanie zabronione!
cript>