Certyfikaty ISO 9001:2001 i 14001 dla Drukarni Księży Werbistów
6 gru 2016 14:43

W dniu 16 maja br. odbyła się uroczystoœć wręczenia Drukarni Księży Werbistów w Górnej Grupie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarzšdzania Jakoœciš wg norm PN-ISO 9001:2001 i Œrodowiskiem PN-ISO 14001. Uroczystoœć poprzedzona została mszš w koœciele parafialnym w Górnej Grupie pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej ks. bpa Jana Bernarda Szlagi. Na ręce dyrektora Drukarni o. Michała Janoszki gratulacje złożyli m.in.: ks. bp Jan Szlaga, Prowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiœci) o. Ireneusz Piskorek, wiceprezydent Grudzišdza Robert Malinowski, prezes Polskiej Izby Druku Jerzy Hoppe oraz kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga Jacek Kuœmierczyk. Do Drukarni przesłano również gratulacje od ministra œrodowiska Czesława Œleziaka. Wręczenie certyfikatów stanowiło ukoronowanie wielomiesięcznych prac wdrożeniowych. Sukces ten możliwy był dzięki zaangażowaniu pracowników Drukarni, którzy wspólnie z konsultantami Centralnego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego przygotowali dokumentację systemu, a następnie skutecznie go wdrożyli. Warto nadmienić, że w 1999 r. Drukarnia otrzymała Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakoœci ISO 9002. Drukarnia Księży Werbistów jest obecnie jednš z pięciu drukarń w Polsce i pierwszš drukarniš koœcielnš posiadajšcš certyfikat z zakresu ochrony œrodowiska. W warunkach rosnšcej konkurencji na rynku poligraficznym, która z pewnoœciš nasili się jeszcze z momentem integracji z Uniš Europejskš, spełnienie ostrych norm unijnych obowišzujšcych w sferze ochrony œrodowiska jest niezbędnym warunkiem nie tylko dalszego funkcjonowania, ale i rozwoju Drukarni Księży Werbistów. Opracowano na podstawie informacji Drukarni Księży Werbistów