Chroń swojš markę Đ zabezpiecz swój produkt
6 gru 2016 14:43

Podróbki stanowiš zagrożenie dla pozycji zajmowanej przez firmę na rynku, niszczš jej wizerunek oraz zmniejszajš osišgane przez niš zyski. W dzisiejszych czasach praktycznie żaden produkt nie jest bezpieczny przed podrabianiem. Towary o dobrej pozycji rynkowej, jak np. odzież, zegarki, kosmetyki, papierosy, alkohole, częœci zamienne i leki sš najbardziej narażone na podróbki. Podróbki towarów majš oczywisty wpływ na wielkoœć sprzedaży produktów oryginalnych oraz na reputację firmy. W przypadku takich produktów, jak leki czy częœci zamienne, podróbki mogš stanowić zagrożenie życia. Wejœcie na rynek z produktem trwa 5-7 lat i wišże się dla firmy z dużymi kosztami ponoszonymi na badania, promocję, marketing, reklamę itp. Producent podróbek wykorzystuje ugruntowanš pozycję rynkowš produktu oryginalnego bez ponoszenia ww. kosztów. Oferuje towar, którego jakoœć jest zwykle znacznie gorsza od oryginału. W rezultacie klient traci zaufanie do marki. Roczne ogólnoœwiatowe straty wynikajšce z podrabiania produktów markowych szacowane sš na 250 miliardów dolarów. Aby zabezpieczyć się przed stratami nie tylko natury finansowej, lecz także zwišzanymi z utratš marki, producenci coraz częœciej zabezpieczajš swoje produkty, potwierdzajšc ich autentycznoœć za pomocš Znaków Optycznie Zmiennych (OVD). Do najbardziej znanych należš hologramy 2D, 2D/3D czy DMX. Niestety, postęp w technikach fałszerskich dotyczy również podrabiania zabezpieczeń OVD. Hologramy ze względu na cechy optyczne, znane i dostępne na rynku technologie oraz urzšdzenia do ich produkcji sš łatwe do podrobienia. W skali œwiata istnieje ponad 2000 tysišce firm, z tego w Chinach ok. 150, oferujšcych hologramy o różnym stopniu komplikacji, których produkcja opiera się na powszechnie znanych technologiach. Wychodzšc naprzeciw ww. problemom proponujemy znak OVD o nazwie TRUSTSEAL¨, który nie jest hologramem. TRUSTSEAL¨ to generowany komputerowo znak optycznie zmienny, który jest wykonywany z użyciem niezwykle skomplikowanej technologii dyfrakcyjnej. Jest on dwuwymiarowym znakiem OVD z jednoznacznie zdefiniowanymi, łatwo weryfikowalnymi i trudnymi do podrobienia efektami optycznymi. Technologia stosowana do produkcji znaku TRUSTSEAL¨ nie jest powszechnie znana. Stosowana jest przez jednego producenta na œwiecie Đ OVD Kinegram¨ należšcego do grupy Leonhard KURZ. TRUSTSEAL¨ jest wykonywany w technologii analogicznej do użytej przy produkcji KINEGRAMU¨, znaku zabezpieczajšcego polski dowód osobisty, wizę Schengen i banknoty euro o niskich nominałach. Do szczególnych cech znaku TRUSTSEAL¨ należš: grafika wykonana z efektami skali szaroœci; efekt flipu w postaci zmiany koloru lub obrazu; częœciowa demetalizacja; informacje ukryte o różnym charakterze oraz informacje ukryte wykorzystywane do weryfikacji maszynowej. TRUSTSEAL¨ posiada trzy najważniejsze cechy OVD: jest łatwy w odbiorze, prosty do weryfikacji i niezwykle trudny do podrobienia. Formy użytkowe z wykorzystaniem znaku OVD TRUSTSEAL¨ to: 1. Folia do tłoczeń przeznaczona do aplikacji: Ľ na podłożach typu papier i karton (etykiety, opakowania kartonowe, bilety na imprezy, bilety komunikacyjne, karty parkingowe itp.) Ľ na podłożach z tworzyw sztucznych (karty plastikowe, opakowania kosmetyczne, folie opakowaniowe). 2. Folia zdrapkowa Đ scratch off. 3. Etykiety poliestrowe samoprzylepne z efektem samodestrukcji lub bez tego efektu. 4. Samoprzylepne etykiety zabezpieczajšce wykonane z materiałów ulegajšcych łatwej destrukcji (plomby). 5. Folie OPP i PE, opakowaniowe i do laminowania papieru i kartonu Đ półprodukty do produkcji opakowań. Różnorodne formy użytkowe oraz jego cechy szczególne sš dobrš rekomendacjš do zastosowania TRUSTSEAL¨ OVD w technice zabezpieczeń przed podróbkami wyrobów markowych. Zapraszamy na nasze stoisko w czasie targów POLIGRAFIA 2003 Pawilon 25, stoisko B5