Co dalej z VATem
6 gru 2016 14:42

W poprzednim numerze Poligrafiki poinformowaliœmy, że ustawa dotyczšca zerowej stawki VAT na usługi poligraficzne została podpisana przez prezydenta i już obowišzuje. Tymczasem na poczštku sierpnia dotarła do nas informacja z Polskiej Izby Druku, że ustawa dotyczšca VAT zawiera istotnš niejasnoœć wskutek zamieszczenia klasyfikacji ex PCN 4901 w odniesieniu do drukowania ksišżek i broszur. Taka klasyfikacja jest interpretowana jako dotyczšca wyłšcznie obrotu międzynarodowego (importu i eksportu), a nie usług wykonywanych w kraju. W biurze Polskiej Izby Druku odebrano wiele telefonów od drukarzy zaniepokojonych tš niejasnoœciš legislacyjnš i niepewnych, jak będš to traktować urzędy skarbowe. W tej sytuacji Polska Izba Druku podjęła natychmiastowe działania. Już 9 sierpnia prezes PID, dyrektor biura PID i główna księgowa ZG DSP spotkali się z wicedyrektorem i naczelnikiem Wydziału Departamentu Podatków Poœrednich Ministerstwa Finansów uzyskujšc informację, że na ten wadliwy zapis ustawowy zwrócono uwagę w pismach do Senatu i Kancelarii Prezydenta, jednak bezskutecznie, co czyni ustawę w odniesieniu do możliwoœci stosowania 0 stawki VAT na usługi drukowania ksišżek praktycznie bezużytecznš. Przedstawiciele ministerstwa wyrazili też przeœwiadczenie, że wyjaœnienie w tej sprawie (interpretacja) może być dokonane jedynie przez organ ustawodawczy. Informację o istotnym błędzie w ustawie dyrektor biura PID przekazał również bezpoœrednio na spotkaniu z przewodniczšcym Sejmowej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu posłem Janem Mariš Jackowskim w dniu 10 sierpnia. 14 sierpnia odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Rady Polskiej Izby Druku, na którym postanowiono wystšpić do marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego z proœbš o potwierdzenie, że ustawa z dn. 5 lipca 2001 r. stanowi podstawę stosowania 0 stawki VAT na drukowanie ksišżek i broszur. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Ksišżki oraz Izby Wydawców Prasy. W zaistniałej sytuacji nie ma jednoznacznego stanowiska, czy ustawa z dn. 5 lipca br. przywraca 0% stawkę podatku VAT na usługi polegajšce na drukowaniu ksišżek i broszur. Należy jednoczeœnie podkreœlić, że po 10 sierpnia br. na mocy tej ustawy zerowa stawka VAT obowišzuje dla usług polegajšcych na drukowaniu wydawnictw prasowych (SWW 2711) oznaczonych na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN. *** Jednoczeœnie Polska Izba Druku poinformowała, że Đ realizujšc jednš z uchwał Walnego Zgromadzenia Đ prezes PID wystšpił do sekretarza stanu Ministerstwa Finansów Jana Rudowskiego wnioskujšc wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a także w podatku dochodowym. Zmiany majš dotyczyć: Ľ wprowadzenia zakazu zaliczania w koszty i odliczania VAT do czasu zapłacenia (lub skompensowania faktur przy transakcjach barterowych) przez nabywcę należnoœci za fakturę za dostarczony towar lub usługę i całkowitego zakazu tych czynnoœci, jeœli zapłata ta (lub skompensowanie należnoœci) nie nastšpi w terminie 180 dni od daty wystawienia faktury; Ľ równoczesnego wprowadzenia zasady, że podatki odprowadza się dopiero po otrzymaniu zapłaty należnoœci wynikajšcych z faktury. Opracowano na podstawie informacji Polskiej Izby Druku

error: Kopiowanie zabronione!
cript>