Co to jest AQLczęœć III
6 gru 2016 14:42

Przykład analizy jakoœciowej przy wykorzystaniu metod statystycznych zalecanych w normie PN-ISO 2859-1 + AC1 Wyniki poszczególnych kontroli odbiorczych gotowych partii ulotek reklamowych były rejestrowane przez okres trzech miesięcy i zostały umieszczone w tabeli 3. Zostało odebranych 17 partii wg tego samego planu badania, tzn. AQL = 1,0; jednostopniowy plan badania; kontrola normalna; II poziom kontroli. Dla klienta istotna jest jakoœć wyrobu, który otrzymuje od producenta. Jest to tzw. œredni poziom jakoœci po kontroli Đ AOQ (ang. Average Outgoing Quality), który może być oszacowany jako œredni procent jednostek niezgodnych znaleziony w próbkach pochodzšcych tylko z partii przyjętych przez kontrolę, a więc ze wszystkich partii przyjętych w wyniku pierwszej kontroli odbiorczej i ze wszystkich partii przyjętych w wyniku drugiej kontroli odbiorczej naprawionych partii wg wzoru: Z analizowanych danych (tab. 3) wynika, że na 17 partii poddanych kontroli 15 zostało przyjętych w wyniku pierwszej kontroli, jedna (l. p. 9) została odrzucona i poddana kontroli stuprocentowej. Po usunięciu sztuk niezgodnych i wymianie na dobre poprawiona partia wyrobu ponownie została poddana kontroli odbiorczej i wyniki zostały zarejestrowane (l. p. 10). Ľ Obliczanie AOQ: Œredni poziom jakoœci wyrobu, który trafia do klienta, jest na poziomie 0,91, a więc œredni procent niezgodnoœci jest mniejszy niż założona wartoœć AQL. Na podstawie tej analizy można wnioskować, że klient nie powinien mieć zastrzeżeń co do jakoœci dostarczonego wyrobu. Przy tak utrzymywanym poziomie jakoœci wyrobu istnieje stosunkowo małe prawdopodobieństwo, że klient podczas kontroli odbiorczych dostaw będzie je odrzucał i reklamował u producenta. AQL zwykle jest okreœlany w negocjacjach klient Đ producent. Oczywiœcie założenie wartoœci AQL nie oznacza, że dostawca ma prawo œwiadomie dostarczać jakiekolwiek jednostki niezgodne. Plan odbiorczy z czysto statystycznego punktu widzenia jest szczególnym testem statystycznym służšcym do zweryfikowania hipotezy, że partia wyrobów spełnia okreœlone jakoœciowe wymagania, wobec hipotezy alternatywnej, że ich nie spełnia. Kontrola za pomocš metod statystycznych ograniczona jest do badania losowej próbki pobranej z całej partii wyrobów, co zdecydowanie zwiększa szybkoœć i obniża koszty. Równoczeœnie jednak pojawia się ryzyko zwišzane z możliwoœciš błędnego wnioskowania: próbka jest tylko częœciš partii, a zatem każdy sšd (w tym o jakoœci partii wyrobów) jest obarczony niepewnoœciš. Trzeba jednak w tym miejscu od razu dodać, że przy stosowaniu statystycznych planów badania na podstawie akceptowalnego poziomu jakoœci (AQL) wg normy PN-ISO 2859-1+AC1 wspomniany margines niepewnoœci jest bardzo mały. Praktycznie zawsze można wybrać taki plan badania, który w stopniu satysfakcjonujšcym zapewni zarówno producentowi poczucie pewnoœci, że każda partia ădobraÓ będzie uznawana za ădobršÓ, jak i klientowi dostatecznš gwarancję, że ăzłaÓ partia wyrobu będzie odrzucana. LITERATURA 1. Bogdan Czyżewski Đ Metody statystyczne w kontroli odbiorczej wyrobów 2. Statystyczna kontrola odbiorcza Đ materiały szkoleniowe TQM Đ SOFT 3. Polska Norma PN-ISO 2859-1+AC1 ăPlany badania na podstawie akceptowanego poziomu jakoœci (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partišÓ 4. Polska Norma PN-83/ N-03010 ăLosowy wybór jednostek produktu do próbkiÓ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>