Co to jest SPCczęœć I
6 gru 2016 14:42

Pojęcie SPC (Statisted Process Control) tłumaczy się często w literaturze jako ăStatystyczne Sterowanie ProcesemÓ. Lepiej byłoby jednak powiedzieć ănadzorowanie procesu za pomocš metod statystycznych", gdyż idea SPC zakłada istnienie w procesie produkcyjnym układu regulacyjnego, utrzymujšcego go na stałym poziomie. Zadaniem SPC jest więc tylko ustalenie, czy układ ten spełnia swoje zadania. Metody SPC znajdujš zastosowanie nie tylko w zakresie nadzorowania procesu, ale również w kontroli dostaw oraz nadzorowaniu aparatury pomiarowo-kontrolnej. Wyzwaniem dla każdego producenta, w tym także w branży poligraficznej, jest konkurencja. Sprostanie tej konkurencji wišże się m.in. z zapewnieniem stabilnej jakoœci wyrobów i usług oraz cišgłš jej poprawš. W strategii zarzšdzania jakoœciš jednym z najważniejszych instrumentów jest SPC, czyli ănadzorowanie procesu za pomocš metod statystycznychÓ. W podstawowy zakres stosowania tych metod wchodzi monitorowanie procesu metodami statystycznymi w celu stwierdzenia, czy proces jest stabilny. Jak wiadomo, współczesny klient jest bardzo wymagajšcy i żšda, aby zmiennoœć zwišzana z procesem nie tylko nie przekraczała pola tolerancji, ale była w odniesieniu do tego pola znacznie mniejsza. W tym zakresie mogš być stosowane praktycznie wszystkie dostępne narzędzia statystyki, takie m.in. jak: analiza zdolnoœci procesu, pobieranie próbek, statystyczne sterowanie procesem za pomocš kart kontrolnych czy analiza systemów pomiarowych. Jak wspomniałem, celem statystycznego sterowania procesem jest doprowadzenie go do stabilnego i akceptowanego poziomu, utrzymanie go na tym poziomie oraz zapewnienie spełnienia wyspecjalizowanych wymagań przez wyroby i usługi. Głównym narzędziem statystycznym jest karta kontrolna. Jest ona graficznš metodš prezentowania i porównywania informacji pochodzšcych z cišgu próbek reprezentujšcych bieżšcy stan procesu. Metoda kart kontrolnych pomaga najpierw oszacować, czy proces już osišgnšł lub czy zmierza w kierunku osišgnięcia stanu statystycznego uregulowania na prawidłowo wyspecyfikowanym poziomie, a następnie osišgnšć i utrzymać na wysokim jednorodnym poziomie stan uregulowania ważnych właœciwoœci wyrobu. Używanie kart kontrolnych i ich uważna analiza prowadzš do lepszego zrozumienia i ulepszania procesu. (Karty kontrolne opisuje PN-ISO 8258+AC1 Karty Kontrolne Shewharta). Korzyœci wynikajšce ze stosowania kart kontrolnych sš wielorakie. Właœciwie użyte karty kontrolne mogš być wykorzystywane przez operatorów w bieżšcej kontroli procesu; mogš również pomóc w konsekwentnym i przewidywalnym prowadzeniu procesu; mogš umożliwić osišgnięcie w procesie wytwarzania: wyższej jakoœci, niższych kosztów jednostkowych, wyższej rzeczywistej zdolnoœci procesu; dostarczyć powszechnego i jednolitego języka przy omawianiu funkcjonowania procesu, a także pozwolić na rozróżnienie zmiennoœci procesu spowodowanej tzw. przyczynami zwykłymi i tzw. przyczynami szczególnymi. Przyczyny zwykłe sš to przyczyny niewyznaczalne, przypadkowe, losowe. Przyczyny zwykłe tworzš tzw. szum, a efekt procesu jest przewidywalny. Przyczyny szczególne sš to przyczyny wyznaczalne, specjalne. Występujš sporadycznie w sposób niemożliwy do przewidzenia. Przyczyny szczególne generujš tzw. sygnały. Sygnały generowane przez proces należy zidentyfikować i rozpracować, w przeciwnym przypadku będš one wpływać na proces w sposób nieprzewidywalny. SPC jak gdyby segreguje informacje płynšce z kart kontrolnych na te, które wskazujš, że należy podjšć działania tzw. lokalne, które mogš korygować ok. 15% problemów i działania globalne, które eliminujš ok. 85% problemów i te działania prawie zawsze wymagajš ingerencji ze strony kierownictwa. cdn.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>