Co to jest SPCczęœć V
6 gru 2016 14:42

Przykład konstruowania karty wartoœci œredniej i rozstępu (X Đ R) Kontrolowanym parametrem mierzalnym jest umiejscowienie paska kodu kreskowego na opakowaniu, a więc jego odległoœć od krawędzi pudełka tekturowego. Wstępne dane (tab. 1) zostały zebrane z próbek pięcioelementowych (po pięć sztuk opakowań) pobieranych jedna za drugš w pięciominutowych odstępach czasu: Ľ wstępne obliczanie œredniej (x_) oraz rozstępu (R) dla każdej próbki; Ľ obliczanie œredniej procesu XĐĐ oraz œredniego rozstępu RĐ; Ľ obliczanie dolnej i górnej linii kontrolnej przy użyciu odpowiednich współczynników zależnych od licznoœci próbki (tab. 2); Ľ wykreœlanie zmiennoœci (œrednich wartoœci z próbek) wraz z liniami kontrolnymi obliczonymi powyżej dla procesu. Z wykresów wynika, że proces umiejscawiania kodów na opakowaniach jest statystycznie uregulowany. Nie pojawiajš się ăsygnałyÓ Đ punkty poza liniami kontrolnymi, a więc zmiennoœć wartoœci analizowanego parametru powodowana jest przyczynami zwykłymi. To, że proces jest pod kontrolš, nie oznacza jednak, że jego zachowanie jest zadowalajšce. Proces może nie spełniać wymagań odbiorców, dlatego należy przystšpić do oceny zdolnoœci procesu. Przykładowo klient wymaga, aby odległoœć paska kodu kreskowego od krawędzi opakowania wynosiła 3,2 [mm] z tolerancjš ą1,3 [mm]. Ľ Korzystamy z wzoru na obliczanie współczynnika Cp do okreœlenia miary zdolnoœci procesu DLT = 1,9; GLT = 4,5. GLT Đ górna granica tolerancji DLT Đ dolna granica tolerancji s Đ odchylenie standardowe oszacowane ze œredniej zmiennoœci wewnštrz próbek i jest zadane przez Otrzymana wartoœć Cp jest większa od jednoœci i wskazuje, że szerokoœć rozkładu jest nieco mniejsza niż szerokoœć pola tolerancji, a więc proces umiejscawiania kodów jest wydolny. W praktyce jednak wartoœć Cp powinna być równa co najmniej 1,33, gdyż jest powszechnie traktowana jako akceptowalne minimum. Współczynnik Cp mierzy jedynie zwišzek między granicami tolerancji a rozrzutem procesu, natomiast umiejscowienie i wycentrowanie rozkładu procesu jest rozpatrywane przy użyciu współczynnika Cpk. Po obliczeniu Cpk (górnego i dolnego) szukamy mniejszej wartoœci jednego z nich pod warunkiem, że nie będzie ona mniejsza od wartoœci Cp. Współczynnik Cpk w zestawieniu z Cp może wskazywać na przesunięcie rozkładu odpowiednio względem górnej lub dolnej granicy tolerancji (rys. 3). Ľ Obliczamy współczynniki Cpk Đ dolne i górne Cpk = 0,40 (dolne) Cp = 1,11 (górne) Wartoœć współczynnika Cpk Đ dolnego jest mniejsza od górnego i jednoczeœnie mniejsza od wartoœci Cp,. Tak otrzymane wyniki wskazujš, że œrednia wartoœć rozkładu jest przesunięta w kierunku dolnej granicy tolerancji. Oznacza to, że pewien procent otrzymanych wyników z pomiarów odległoœci kodu od krawędzi będzie przekraczał dolnš granicę tolerancji. W celu wypoœrodkowania rozkładu względem granic specyfikacji należy okreœlić przyczyny zwykłe (stale obecne w danym procesie) powodujšce przesunięcie rozkładu i podjšć działania w celu ich wyeliminowania. Konstruowanie i analiza pozostałych kart kontrolnych dla wartoœci mierzalnych majš podobny schemat. Należy stosować inne wzory i współczynniki do obliczania linii kontrolnych i centralnych w zależnoœci od zastosowanej karty. Wszelkie zagadnienia, sposoby obliczeń i przewodnik stosowania kart kontrolnych jako metody statystycznego sterowania procesem znajdujš się w normie PN-ISO 8258+AC1 pt. ăKarty Kontrolne ShewhardtaÓ. Do wszelkich obliczeń oraz konstruowania kart można stosować powszechnie znany arkusz kalkulacyjny EXCEL bogaty w szereg możliwoœci z zakresu analizy statystycznej (standardowe funkcje statystyczne, Analysis ToolPak, możliwoœć definiowania własnych funkcji w VBA itp.). W następnej częœci Đ narzędzia do konstruowania kart kontrolnych przy alternatywnej ocenie właœciwoœci, przykład karty Đ analiza, lektura. cdn.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>