Comexi Đ fleksograficzne maszyny z Hiszpanii
6 gru 2016 14:43

Firma Comexi to jeden z najważniejszych dostawców fleksograficznych maszyn poligraficznych na œwiecie. Co roku ten hiszpański producent sprzedaje kilkadziesišt maszyn w różnych konfiguracjach. Comexi ma swojš siedzibę w Gironie, około 100 km od Barcelony. Tu znajduje się jedyny europejski zakład produkcyjny przedsiębiorstwa (druga fabryka niedawno została otwarta w Brazylii), tu też powstajš projekty maszyn i urzšdzeń wytwarzanych przez firmę. Comexi produkuje wielokolorowe maszyny fleksograficzne, a także sprzęt uzupełniajšcy wykorzystywany przy produkcji w tej technologii Đ laminatory i bobiniarki. Oprowadzajšcy przedstawiciela Poligrafiki po halach fabrycznych Josep Roca, szef sprzedaży na Europę Wschodniš, informuje, że Comexi to największy dostawca maszyn fleksograficznych na rynek hiszpański. Nieco historii Firma Comexi została założona w 1954 roku w Gironie i na poczštku zajmowała się produkcjš oraz konserwacjš maszyn papierniczych. Dwa lata póŸniej zaprojektowano tu i zbudowano pierwszš maszynę fleksograficznš. Rozpoczęła się także budowa sieci sprzedaży, czego efektem były pierwsze instalacje we Francji, w USA i Niemczech. W 1964 roku firma Comexi stworzyła pierwsze w swojej ofercie maszyny z centralnym cylindrem dociskowym w konfiguracjach 4- i 6-kolorowej. Osiem lat póŸniej wyprodukowała pierwszš maszynę wklęsłodrukowš (ich produkcji zaniechano jednak w 1984 roku). Z kolei w 1980 roku oferta została wzbogacona o bezrozpuszczalnikowe urzšdzenia laminujšce. Rok 1984 przyniósł kolejny przełom Đ produkcję pierwszej 8-kolorowej maszyny flekso z centralnym cylindrem dociskowym. W 1988 roku hiszpański dostawca otworzył swój oddział w USA Đ Comexi America Inc. Cztery lata póŸniej komórki handlowe Comexi działały już w 70 krajach œwiata. W 1996 roku firma zbudowała pierwszš maszynę flekso œredniej wielkoœci, wykorzystujšcš technologię tulei (sleeves) Đ model FP. W 1998 roku Comexi Group przeniosła się do nowych pomieszczeń, zakład produkcyjny rozbudowano o 15 tys. m2. Rok póŸniej miała miejsce uroczystoœć otwarcia nowej fabryki w Riudellots. Lata 2000 i 2001 to kolejne innowacje technologiczne Đ 10- i 8-kolorowe maszyny z centralnym dociskiem i szybkš zmianš zleceń, wykorzystujšce technologię napędów bezwałowych, czyli z angielska gearless. Oczywiœcie maszyny te, podobnie jak ich tradycyjne odpowiedniki, wykorzystujš tuleje sleeves zarówno w przypadku form płytowych, jak i aniloksów. W chwili obecnej na całym œwiecie pracuje ponad 3,5 tys. maszyn wyprodukowanych przez Comexi. Korzysta z nich ponad 2000 klientów, w tym pięć firm z Polski. Co w ofercie? W dniu dzisiejszym oferta firmy Comexi składa się z kilku grup asortymentowych. Pierwsza, stanowišca trzon i podstawę całego przedsiębiorstwa, to wielokolorowe maszyny fleksograficzne, które można podzielić na dwa rodzaje: wykorzystujšce technologię sleeves i pracujšce bez niej. W pierwszej grupie znajdujš się maszyny 8- i 10-kolorowe, z głównym wałem napędowym lub bez, oferujšce zadrukowywanie wstęgi o szerokoœci z zakresu 870-1470 mm. Prędkoœci tych maszyn dochodzš do 350 m/min, zaœ œrednica cylindrów Đ do 1,3 m. Co ciekawe, firma Comexi produkuje zarówno cylindry drukujšce, jak też wszystkie pozostałe metalowe częœci maszyn we własnym zakresie. Z pomocy poddostawców korzystamy tylko w zakresie elektroniki, podobnie zresztš jak wszyscy producenci sprzętu Đ mówi z satysfakcjš Josep Roca. Druga grupa maszyn flekso to maszyny nieco starsze, w których nie stosuje się technologii sleeves. Tu parametry techniczne sš podobne do reszty oferty: szerokoœć wstęgi do 1670 mm, prędkoœć drukowania 350 m/min, œrednica cylindrów od 800 do 1300 mm. Uzupełnieniem oferty Comexi w zakresie sprzętu dla drukarń fleksograficznych sš bezrozpuszczalnikowe laminatory (szerokoœć wstęgi od 1070 do 1570 mm, prędkoœć 300 m/min, œrednica cylindrów 800 i 1000 mm), bobiniarki (szerokoœć wstęgi 1100-1400 mm, prędkoœci 350-450 m/min, œrednica cylindra pierwotnego 800-1000 mm, œrednica cylindra końcowego 600 mm), a także wbudowywane w maszynach flekso zespoły wklęsłodrukowe, znajdujšce zastosowanie przy specjalnym powlekaniu, lakierowaniu, tłoczeniu na zimno itd. Comexi na rynku polskim Jeœli chodzi o Polskę, firma Comexi jest u nas reprezentowana przez Grafikus-Systemy Graficzne. Dotychczas w naszym kraju zostało zainstalowanych pięć maszyn tej firmy Đ ostatnia z nich trafiła do podwarszawskiej firmy Pakfol z Karczewa. Wszystkie wykorzystujš maszyny Comexi do zadrukowywania opakowań giętkich, ale także Đ w przypadku firmy Intercell Đ podłoży papierowych. Zarówno Josep Roca, jak i Krzysztof Pućko, odpowiedzialny w Grafikusie za sprzedaż maszyn drukujšcych, liczš, że rok 2003 przyniesie kolejne instalacje sprzętu Comexi w Polsce. Wiem, że w Polsce rynek produkcji opakowań na maszynach fleksograficznych ma się bardzo dobrze i to pomimo kryzysu w całym przemyœle Đ mówi Josep Roca. Đ W zwišzku z tym mamy głębokš nadzieję, że w najbliższych miesišcach uda nam się zainstalować tu kolejnš maszynę. Co ciekawe, Polska jest jedynym krajem wschodnioeuropejskim, w którym firma Comexi sprzedała więcej niż jednš maszynę drukujšcš. Ani w Rosji, ani w Czechach to się nie udało. To przede wszystkim zasługa dobrego dystrybutora Đ podkreœla Roca. Đ Fakt, że Grafikusowi udaje się jak do tej pory sprzedać œrednio jednš maszynę w roku (współpraca obu firm rozpoczęła się w roku 1998), uważam za spore osišgnięcie. Sšdzę przy tym, że osišgnšć można jeszcze więcej. To prawda Đ dodaje Krzysztof Pućko Đ szczególnie, że maszyny Comexi to optymalne urzšdzenia ze względu na stosunek ceny i możliwoœci techniczno-technologicznych. Comexi jako firma inżynierska, od zarania należšca do awangardy technicznej dostawców maszyn flekso, udostępnia maszyny o najwyższej precyzji i jakoœci wykonania zapewniajšc jednoczeœnie odpowiednie wsparcie techniczne dla ich użytkowników: poczšwszy od pomocy techniczno-technologicznej bezpoœrednio z Grafikusa, a kończšc na wsparciu telefonicznym dostępnym przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Te elementy Đ niezawodna maszyna oraz profesjonalne wsparcie dla klienta Đ były podstawš dotychczasowych rezultatów i ufam, że będš także dobrš bazš do dalszych sukcesów. Wielomilionowa inwestycja ma jedynie wtedy sens, kiedy może zagwarantować inwestorowi odpowiednio szybki zwrot zainwestowanego kapitału oraz godziwy profit przy jednoczesnym zachowaniu należytego bezpieczeństwa i komfortu prowadzenia przedsięwzięcia. Takim rozwišzaniem jest współpraca z firmš Comexi, co potwierdzajš praktyka i doœwiadczenia płynšce praktycznie z całego œwiata

error: Kopiowanie zabronione!
cript>