Computer-to-plate w teorii i praktyce
6 gru 2016 14:42

19 wrzeœnia firma Agfa zorganizowała sympozjum zatytułowane ăTeoria i praktyka CtP Đ opinie użytkownikówÓ. Spotkanie rozpoczšł Marek Pułtorak, dyrektor generalny Agfy w Polsce. Następnie wystšpił Sławomir Sokołowski Đ redaktor naczelny Poligrafiki, który w słowie wstępnym mówił o technologii CtP w odniesieniu do polskiego rynku. Obecnie w Polsce pracuje prawie 50 naœwietlarek CtP, z czego niemal 40% sprzedano w 2002 roku. Kolejnym referentem był prof. Herbert Czichon z Politechniki Warszawskiej. W swoim wystšpieniu poruszał zarówno teoretyczne, jak i praktyczne strony drukowania przy użyciu tej technologii. Profesor rozpoczšł swoje wystšpienie od przedstawienia rodzajów laserów i diod laserowych w naœwietlarkach: od diody fioletowej poprzez laser jonowo-argonowy, laser Fd-YAG, helowo-neonowy, diodę laserowš czerwonš, laser podczerwony na laserze neodymowo-itrowo-aluminiowo-granatowym kończšc. Profesor Czichon przedstawił najważniejsze parametry lasera, do których należš natężenie promieniowania, automatyczne ogniskowanie, głębia ostroœci. Następnie omówił rodzaje płyt i folii do wykonywania form drukowych, poczynajšc od płyt fotoczułych (nie zapominajšc o foliach fotoczułych na podłożach poliestrowych) aż po płyty termoczułe, znajdujšce się w ofercie firmy Agfa (przypomnijmy: sš to płyty Thermostat P970 i P971, Mistral, Thermolite). Profesor podkreœlał, że w maszynie drukujšcej formy otrzymywane z płyt termoczułych zachowujš się jak konwencjonalne formy aluminiowe i nie wymagajš specjalnych roztworów nawilżajšcych ani specjalnych farb. Następnym elementem wystšpienia było omówienie naœwietlarek komputerowych (bębnowych wewnętrznych, zewnętrznych i płaskich). Do tych ostatnich należy zaliczyć prezentowanš w kolejnej częœci seminarium naœwietlarkę Agfa Palladio z diodš fioletowš do płyt Agfa Lithostar Ultra-V Đ jest to najtańsza naœwietlarka w ofercie Agfy. Profesor Czichon w swoim wystšpieniu porównał płyty fotoczułe i termoczułe oraz omówił programy stosowane w technologii CtP. Swoje wystšpienie zakończył omawiajšc kryteria wyboru systemu CtP. Należy podkreœlić, że metoda ta staje się opłacalna dopiero przy odpowiedniej liczbie wykonywanych form drukowych. W 2001 roku przyjmowano, że taka graniczna liczba wynosi 40 form dziennie. W Polsce, jak twierdzi prof. Czichon, ze względu na nieco inne koszty robocizny liczba ta może być nieco wyższa. Powołujšc się tu na opinię znanego specjalisty od systemów CtP Đ M. Mittelhausa Đ prof. Czichon przedstawił warunki, które powinien spełniać zakład poligraficzny, ażeby wdrożyć nowš technologię. I tak: jeœli przynajmniej 30% wszystkich prac jest dostarczanych w postaci postscriptowej, od co najmniej trzech lat w zakładzie stosuje się technologię cyfrowš, wycišgi barwne i ich kontrola sš wykonywane metodami cyfrowymi, w zakładzie pracujš maszyny drukujšce posiadajšce łšcznie co najmniej 6 zespołów drukujšcych, przeważnie drukowane sš nakłady poniżej 100 tys. odbitek, co roku wydaje się ponad 50 000 euro na zakup błon fotograficznych i zużywa się ponad 5000 m2 płyt, co wynosi ok. 25 m2 dziennie Đ to inwestycja się opłaca. Oczywiœcie przy decyzjach inwestycyjnych należy rozróżniać systemy wielkoformatowe, œrednioformatowe i małoformatowe. Ponieważ uczestnikami spotkania byli przedstawiciele małych i œrednich zakładów poligraficznych, zdecydowanie najbardziej interesowały ich opinie użytkowników posiadajšcych już systemy CtP: Przemysława Gębali, członka zarzšdu Gazety Handlowej z Poznania, gdzie od dwóch lat pracuje urzšdzenie Galileo Thermal, Krzysztofa Kluka, właœciciela firmy Leograf Group, gdzie od ubiegłego roku pracuje Galileo Violet VS oraz Zenona Niedbalskiego Đ prezesa firmy Fototype, który niedawno zakupił system CtP z naœwietlarkš Xcalibur 45. Należy podkreœlić, że ten ostatni kupił system CtP majšc w planach jedynie œwiadczenie usług w tym zakresie. Ich opinie były bardzo pozytywne, choć wspominali o barierach, jakie musieli pokonywać po instalacji Đ przede wszystkim do tej nowej technologii musieli przekonać swoich klientów, co niejednokrotnie nie było sprawš prostš. Zaciekawieni, mimo wszystko, uczestnicy spotkania mieli możliwoœć sprawdzenia działania naœwietlarki Palladio podczas prezentacji, która była kolejnym punktem programu. Agfa Palladio to całkowicie zautomatyzowana, półformatowa (B2) naœwietlarka z płaskim łożem, przeznaczona właœnie dla małych i œrednich drukarń (w cišgu zaledwie szeœciu miesięcy od rozpoczęcia dostaw Agfa sprzedała już ponad 150 tych urzšdzeń). Jest systemem w pełni zautomatyzowanym, który nie wymaga prawie żadnej obsługi ze strony operatora. Proces naœwietlania został tu uproszczony dzięki zautomatyzowaniu ładowania i przenoszenia płyt do wywoływania. System usuwa też samoczynnie papierowe przekładki ochronne. Agfa Palladio wykorzystuje szeroko rozpowszechnione na rynku płyty Agfa Lithostar LAP-V. W centrum szkoleń i prezentacji Krzysztof Sadziński i Maciej Baur przedstawili również funkcjonalnoœć systemu wydawniczego Apogee S3, a Tomasz Nojszewski omówił płyty, które w swojej ofercie posiada Agfa. Dodatkowo przedstawiciele Agfy zaprezentowali: AgfaJet Grand Sherpa 50 (Paweł Malik), Certyfikat Jakoœci Agfa (Jacek Hamerliński), APS Đ Agfa Professional Support (Andrzej Suchodolski). O tym, jak sfinansować zakup CtP, mówił Andrzej Chšdzyński. Wczeœniej wspominał o tym Krzysztof Kluk, który skorzystał z zaproponowanej przez Agfę formy finansowania zakupionego przez siebie urzšdzenia, twierdzšc, że jest to bardzo konkurencyjna oferta w stosunku do funkcjonujšcych na rynku. Zainteresowanie uczestników sympozjum nowš technologiš było duże, choć wœród nich byli i zapaleni entuzjaœci, i sceptycy, iÉmimo wszystko zdecydowani wrogowie tej technologii. Pewny jest fakt, że technologia CtP ma niewštpliwie wiele zalet: wykorzystuje możliwoœci składu komputerowego oraz elektronicznego wykonywania zrastrowanych wycišgów barwnych, umożliwia wprowadzenie montażu elektronicznego, skraca czas wykonywania offsetowych form drukowych, obniża koszty osobowe w zakładzie poprzez eliminację stanowisk pracy. Poza tym likwiduje koniecznoœć utylizacji roztworów używanych do chemicznej obróbki błon fotograficznych, eliminuje możliwoœć powstawania lokalnych zniekształceń punktów rastrowych z powodu czšstek kurzu, umożliwia magazynowanie informacji w pamięci komputera z możliwoœciš powtórnego wykorzystania tej samej lub większej iloœci form drukowych. Ma ona jednak również wady: stosunkowo wysoki koszt zestawu potrzebnych urzšdzeń, koniecznoœć posiadania wszystkich informacji w postaci cyfrowej, a więc niemożliwoœć bezpoœredniego wykorzystania dostarczanych przez niektórych zleceniodawców tradycyjnych negatywów i diapozytywów, brak fachowców w tym zakresie i co za tym idzie Đ koniecznoœć szkolenia swoich pracowników. Wprowadzenie systemu CtP w drukarni zmienia organizację pracy. Wprawdzie, jak mówili użytkownicy, usprawnia tę pracę, ale nadaje jej zdecydowanie inny charakter. Niewštpliwie uczestnicy spotkania po takiej dawce informacji, jakš otrzymali w trakcie sympozjum, będš mieli nad czym rozmyœlaćÉ MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>