Computer-to-…standard?
6 gru 2016 14:42

Kiedy przed ponad 12 miesišcami zapytaliœmy rodzimych dostawców systemów CtP o ich opinię na temat rozwoju tej technologii w Polsce w nadchodzšcym (wówczas) 2001 roku, większoœć naszych rozmówców przewidywała prawdziwy boom w tym segmencie. Ogromna popularnoœć po targach DRUPA 2000, przełamanie bariery ăpierwszego na rynkuÓ, polskie premiery na targach w Poznaniu Đ wszystko to przyczyniło się do ponaddwukrotnego (w cišgu 12 miesięcy!) wzrostu liczby pracujšcych w naszym kraju naœwietlarek do płyt. I to mimo niekorzystnej koniunktury na rynku! Systemy CtP pracujš dziœ zarówno w największych polskich drukarniach prasowych, jak i w mniejszych zakładach o bardzo zróżnicowanym profilu produkcji. Fakt ten œwiadczy o przełamaniu nieufnoœci wobec nowej technologii, którš można było zauważyć jeszcze niespełna dwa lata temu, zanim nastšpił wysyp urzšdzeń w tej technologii na DRUPIE. Mamy zatem w Polsce urzšdzenia pracujšce we wszystkich powszechnie stosowanych technologiach naœwietlania płyt: od najpopularniejszej termicznej, na CtcP (bezpoœrednie naœwietlanie płyt konwencjonalnych) skończywszy. W sumie w Polsce pracuje obecnie ponad 30 naœwietlarek CtP, zaœ następne sš już zakontraktowane. Jak zatem widać, nawet tzw. kryzys w branży nie wpływa specjalnie na decyzje inwestycyjne tych, którzy inwestować muszš. Tak, muszš, gdyż bez podnoszenia jakoœci swoich usług Đ z czym posiadanie CtP nierozerwalnie się wišże Đ drukarnie te ryzykujš opuszczenie pierwszej ligi. Z opinii użytkowników systemów CtP wynika, że nie wyobrażajš oni sobie powrotu do pracy wyłšcznie z technologiš tradycyjnš. Szybsze przygotowanie płyt, wyższa jakoœć reprodukcji, lepsza organizacja pracy Đ to najczęœciej wymieniane argumenty ăzaÓ. Z drugiej strony wszyscy powtarzajš, iż do posiadania tej technologii predestynowane sš wyłšcznie odpowiednio przygotowane zakłady. Warto bowiem pamiętać, że CtP to nie tylko sama naœwietlarka czy sprzęt do dalszej obróbki, ale także (a może przede wszystkim) workflow i wyszkolona załoga obsługujšca system. Bez tych dwóch elementów nawet najlepszy sprzęt jest bez szans. Czy zatem rok 2002 będzie kolejnym rokiem sukcesu w zakresie wdrażania technologii CtP w polskich zakładach poligraficznych? Z pewnoœciš tak Đ rynek posiadaczy CtP powinien już niebawem poszerzyć się np. o kolejne drukarnie gazetowe (na razie w Polsce pracuje jedyna naœwietlarka gazetowa). Z drugiej strony zaledwie 2 z ponad 30 zainstalowanych w Polsce naœwietlarek do płyt offsetowych pracujš usługowo Đ tu także należy spodziewać się wzrostu liczby punktów œwiadczšcych usługi naœwietlania na zewnštrz. Na Zachodzie takie firmy wspólnie powołuje do życia kilka drukarń, które nie widzš potrzeby kupowania naœwietlarki na własne potrzeby. Czy jednak na tego rodzaju inwestycje stać nasze skłócone poligraficzne œrodowisko? A skoro o nim mowa, warto przypomnieć, że 20 lutego nowe władze wybierze Polska Izba Druku. W tym zeszycie znajdziecie Państwo rozmowę z kończšcym kadencję prezesem Adamem Grzelakiem i z dyrektorem biura Zdzisławem Adamskim. Ciekaw jestem, jak w kontekœcie przedstawionych tu wypowiedzi wyglšdać będzie rozliczenie pracy Rady PID w ostatnich latach. Naprawdę ciekawe...

error: Kopiowanie zabronione!
cript>