CTCP znaczy basysprint
6 gru 2016 14:42

Wykorzystanie zjawiska odbicia ultrafioletowego promieniowania słonecznego na poczštku ubiegłego stulecia przez Friedricha LŸllau było podstawš innowacyjnego zastosowania w przemyœle poligraficznym. W 1995 roku wnuk Friedricha LŸllau przeniósł zakład produkcyjny po 85 latach działalnoœci o ok. 30 km do Boizenburga, na byłe tereny NRD i utworzył spółkę basysPrint GmbH, w której wykorzystał stosowane w procesach przygotowalni promieniowanie UV do konstrukcji nowoczesnych naœwietlarek offsetowych płyt drukowych. W nowo wybudowanym zakładzie (na 40 000 m2 powierzchni) w Boizenburgu (Meklemburgia, Niemcy) powstały warunki do produkcji nowoczesnych urzšdzeń. Tu wynaleziono technologię Digital Screen Imaging (DSI), którš wykorzystano do sensacyjnego odkrycia budujšc cyfrowš naœwietlarkę do konwencjonalnych płyt offsetowych (CTcP) UV-Setter 710. Firma basysPrint zatrudniajšca 85 pracowników kooperuje z szeregiem firm produkujšcych elementy i częœci naœwietlarek na podstawie dostarczanej im dokumentacji technicznej. Zakład w Boizenburgu wdraża projekty techniczne w wydziale projektowo-konstrukcyjnym, montuje zamówione elementy, przeprowadza liczne próby na gotowych urzšdzeniach i zajmuje się dystrybucjš. O wysokiej jakoœci naœwietlarek UV-Setter może œwiadczyć międzynarodowy certyfikat jakoœci ISO 9001 przyznany w 1994 roku. W zakładzie sš produkowane 3 podstawowe modele naœwietlarek: Ľ UV-Setter 57, maksymalny format 690 x 940 mm Ľ UV-Setter 710, maksymalny format 820 x 1120 mm Ľ UV-Setter 1116, maksymalny format 1350 x 1700 mm Ogromnš zaletš naœwietlarek UV-Setter jest możliwoœć naœwietlania w nich dostępnych na rynku płyt różnych producentów, czułych na œwiatło UV w zakresie długoœci fali 360-450 nm. basysPrint jest pionierem w technologii CTcP, która umożliwia użytkownikom korzystanie z przygotowalni cyfrowej, a ponadto zapewnia dużš elastycznoœć w produkcji i niższe koszty w porównaniu z naœwietlarkami CtP wymagajšcymi płyt termicznych. Modele 710 i 1116 mogš być wyposażone w dwie głowice naœwietlajšce, co umożliwia równoległe naœwietlanie dwóch płyt. Model 710 HS (dwugłowicowa) w zależnoœci od motywu rysunku osišga wydajnoœć od 13 do 15 płyt/h, natomiast naœwietlarka małoformatowa do gazet o niższej rozdzielczoœci (model 57Z) pracuje z wydajnoœciš 100-120 płyt/h. Wszechstronnoœć naœwietlarek UV-Setter i osišgana przez nie rozdzielczoœć 900-1500 dpi oraz 2540 dpi umożliwia elastyczne ich zastosowanie zarówno w drukarniach gazetowych, dziełowych, opakowań, jak i drukujšcych wysokiej jakoœci akcydensy. Naœwietlarki te mogš również z powodzeniem i dużš wydajnoœciš naœwietlać materiały służšce jako odbitki próbne (proof). Dodatkowym wyposażeniem każdej naœwietlarki może być w pełni automatyczny transport płyt. Każda posiada również system registrów o zmiennej konfiguracji (tzn. kilka systemów powszechnie stosowanych). Sercem naœwietlarki UV-Setter jest głowica naœwietlajšca. Stały precyzyjny odstęp obiektywu od powierzchni płyty drukowej jest wyznacznikiem najwyższej jakoœci. Pomiar laserowy koryguje w odpowiednim czasie ewentualne różnice wynikajšce z niejednolitej gruboœci lub nierównoœci płyty. Zmienny płaski stół mocowania płyt naœwietlarki umożliwia wybór dowolnego formatu płyty. System ten zapewnia równoczeœnie mocowanie i naœwietlanie kilku płyt w jednym procesie naœwietlania. Do bezpoœredniego naœwietlania z danych cyfrowych basysPrint zastosował technologię Digital Screen Imaging (DSI). Podstawš tego jest Digital Light Processing (DLP) firmy Texas Instruments Inc. Jšdrem technologii DSI jest lustro zbudowane z mikrokryształków (Digital Micromirror Device Đ DMD). Na powierzchni lustra 2 cm2 znajduje się około 800 000 pojedynczych ruchomych mikroluster (= pixel). W czasie obrazowania œwiatło padajšce na lustro jest kierowane poprzez układ optyczny na płytę albo zostaje odbite. W rezultacie powstaje obraz rastrowany Đ na płytę przenoszone sš tylko częœci obrazu, które w kolejnych szybkich przebiegach głowicy tworzš kompletny obraz. Precyzyjnie działajšcy system pozycjonowania częœci obrazu zapewnia wysokš jakoœć końcowš. Kolejnš cechš szczególnš naœwietlarki UV-Setter sš małe kwadratowe pixele. Ich wielkoœć w zależnoœci od rozdzielczoœci wynosi od 10 do 28 ľm; charakteryzujš się one dużš ostroœciš krawędzi. UV-Setter nawet przy niższej rozdzielczoœci osišga wysokš jakoœć odwzorowania rysunku, a zalety dla użytkownika to krótki czas ripowania, mniejsza iloœć danych i szybkoœć naœwietlania. Każda naœwietlarka może być łatwo integrowana z innymi urzšdzeniami przygotowalni. Oprogramowanie AutoCIP naœwietlarki UV-Setter wytwarza dane PPF (Print Production Format) odpowiadajšce specyfikacji CIP3. Za pomocš AutoCIP można wykonać np. wielkoformatowš odbitkę próbnš na ploterze atramentowym i przesłać dane do ustawienia stref farbowych w maszynie drukujšcej. Według informacji Ulfa Meyera Đ dyrektora ds. sprzedaży i marketingu Đ naœwietlarki UV-Setter sš kupowane przez drukarnie o różnym profilu produkcji, posiadajšce minimum szeœć zespołów drukujšcych. Do wrzeœnia br. sprzedano ponad 150 egzemplarzy, w tym 70 zakupiły drukarnie niemieckie. Tylko w cišgu 9 miesięcy bieżšcego roku zostało sprzedanych 28 naœwietlarek. Przewidywane obroty firmy w 2001 roku wyniosš ok. 30 mln DM. Neef + Stumme W czasie wyjazdu do firmy basysPrint umożliwiono mi również krótki pobyt w drukarni należšcej do grupy Neef + Stumme w miejscowoœci Wittlingen. Jest to drukarnia, która wykonuje pełen zakres usług poligraficznych: od wizytówek poprzez druki komercyjne, broszury, czasopisma, gazety, do ksišżek w oprawie twardej. O wielkoœci drukarni może œwiadczyć fakt zatrudniania w niej 490 pracowników. Podstawowy park maszyn drukujšcych to: dwie maszyny 24-stronicowe Sunday, dwie 16-stronicowe M600, 17 zespołów drukujšcych maszyn Heidelberg SM 102, dwie wielkoformatowe 4-kolorowe Planety oraz maszyny œrednio- i małoformatowe. Oczywiœcie głównym celem wizyty w Neef + Stumme było zapoznanie się z przygotowalniš w tej drukarni. Według Tobiasa Fronia Đ szefa technologii przekazu i przygotowalni Đ prawie 60% produkcji płyt drukowych jest wykonywane w drodze bezpoœredniego przekazu elektronicznego do RIPa obsługujšcego 2 naœwietlarki UV-Setter 1116 w formacie 1350 x 1700 mm. Pozostała częœć produkcji przebiega tradycyjnie Đ naœwietlanie filmów odbywa się na naœwietlarce Avantra. Okazuje się, że również w Niemczech drukarnie majš problemy z wyegzekwowaniem od wszystkich wydawców i agencji dostarczania prac na noœnikach elektronicznych lub przesyłania ich liniš w postaci cyfrowej. Niektórzy zleceniodawcy po prostu nie chcš zmienić dotychczasowych przyzwyczajeń, inni natomiast uważajš, że przekazanie prac w formie elektronicznej naruszy zabezpieczenia zwišzane z ochronš ich marki Đ mówi Tobias Fronia. Obsługa naœwietlarek jest zadowolona z ich bezawaryjnej pracy i wysokiej jakoœci płyt. Pierwszš naœwietlarkę UV-Setter zainstalowano w Neef + Stumme przed dwoma laty; była to jedna z pierwszych naœwietlarek w dużym formacie wyprodukowanych w basysPrint.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>