CtP ăz drugiej rękiÓ Đ błšd czy dobry wybór
6 gru 2016 14:43

Dynamiczny rozwój systemów computer-to-plate na œwiecie spowodował lawinowy wzrost instalacji tego typu sprzętu w Polsce. Presja rynku oczekujšcego na produkt i usługi najwyższej jakoœci wykonane w jak najkrótszym czasie spowodowała, że urzšdzenia kupowane dotychczas przez największe firmy obecnie nabywane sš przez œrednie i małe zakłady poligraficzne. Poczštek czynnego wykorzystywania technologii CtP to połowa lat 90. Przez ten czas wiele firm zdšżyło zainstalować drugš, a nawet trzeciš generację tych urzšdzeń, tworzšc wtórny rynek. Zmieniajšce się potrzeby drukarni, profil produkcji czy warunki techniczne powodujš, że nawet w pełni sprawne urzšdzenia sš odprzedawane. Dlatego też przestaje dziwić fakt, że i na naszym rynku pojawiajš się już urzšdzenia i całe systemy ăz drugiej rękiÓ. Kupowanie używanych urzšdzeń ma swoich zwolenników i przeciwników, jeżeli jednak poszukamy analogii, to dostrzeżemy, że na polskim rynku poligraficznym zdecydowana większoœć maszyn pochodzi z rynku wtórnego. Dla jednych zakup kilkuletniej naœwietlarki CtP w postaci szarej kanciastej skrzyni to anachronizm, jednak czy nie najważniejszy jest fakt, co ta metalowa skrzynia zawiera i potrafi? W okresie trudnej sytuacji rynkowej zakup używanych urzšdzeń może być właœciwym rozwišzaniem pozwalajšcym na rozpoczęcie inwestycji w rozwój i technologię. Jakie urzšdzenie warto kupić? Historia CtP rozpoczęła się od wzorów zaczerpniętych z urzšdzeń do naœwietlania filmu; powstało wtedy wiele urzšdzeń z bębnem wewnętrznym posiadajšcych laser ze œwiatłem widzialnym. Wynalezienie płyty uczulonej na podczerwień spowodowało rozwój technologii termicznej; aby przyspieszyć proces naœwietlania, zwiększano cišgle moce laserów termicznych. Ze względu na duże moce i straty przy ich przesyłaniu odległoœć pomiędzy płytš a laserem musiała zostać zmniejszona, dlatego obecnie stosuje się przede wszystkim urzšdzenia z bębnem zewnętrznym. Wynalezienie fioletowego lasera diodowego wywołało następny przełom w technologii CtP. Historia zatacza koło; najnowsze konstrukcje z laserem fioletowym opierajš się na sprawdzonych rozwišzaniach naœwietlarek na œwiatło widzialne z bębnem wewnętrznym. Ze względu na szybki postęp technologiczny, który miał miejsce w ostatnich latach w zakresie urzšdzeń termicznych, zakup używanej naœwietlarki tego typu jest doœć ryzykowny, jeżeli nie znamy dokładnie konstrukcji i stanu technicznego sprowadzanej maszyny. Inaczej jest z urzšdzeniami na œwiatło widzialne Đ konstrukcje tego typu niewiele się zmieniły, a można je łatwo odmłodzić wymieniajšc w nich laser na fioletowy i uzyskujšc możliwoœć naœwietlania nowych fotopolimerowych płyt. Właœnie na takš inwestycję otwierajšcš drogę do nowej technologii zdecydowała się Drukarnia Poznańska Sp. z o.o. Pozwoliło to realizować zlecenia o wysokim poziomie technologicznym i wykorzystywać możliwoœci systemu interaktywnego montażu elektronicznego z bezpoœrednim naœwietlaniem form drukowych CtP. Dzięki temu znacznie skrócił się czas przygotowalni, obniżyły koszty oraz podniosła jakoœć druku. Wyeliminowano błędy powstajšce zarówno podczas montażu ręcznego, jak i w procesie naœwietlania tradycyjnymi metodami. Drukarnia Poznańska jest zakładem poligraficznym œredniej wielkoœci, doskonale wypełniajšcym lukę rynkowš w zakresie niskich i œrednich nakładów w heatsetowym druku zwojowym. Realizuje zlecenia druków wielobarwnych na papierach gazetowych, typu SC oraz powlekanych LWC. Gazetki handlowe, czasopisma, ulotki reklamowe, programy telewizyjne oraz ksišżki to zakres zainteresowań cišgle rozbudowywanego i doskonalonego działu handlowego. Drukarnia posiada trzy zwojowe maszyny heatsetowe oraz introligatornię z liniami szyjšcymi do końcowej obróbki zadrukowanych arkuszy. Kontakt z Drukarniš jest całodobowy. Poprzez łšcze FTP można bezpoœrednio przesłać prace do druku, a dzięki systemowi Twist Dialog i Web-Link aktywnie uczestniczyć w całym procesie przygotowania oraz akceptować poszczególne jego etapy. Dialog i Web-Link tworzš kompletny system, dzięki któremu klient może wielokrotnie przyspieszyć, zabezpieczyć i ułatwić współpracę z Drukarniš. Wszystko to odbywa się poprzez standardowš przeglšdarkę internetowš w czasie rzeczywistym bez potrzeby fizycznego kontaktu. Drukarnia została wyposażona w naœwietlarkę Cymbolic Sciences PlateJet pracujšcš na płytach Agfa Lithostar Ultra i obrabianych w procesorze LP82 Ultra. Instalacja umożliwia wykonanie 14 płyt na godzinę dla maszyn drukujšcych Harris M-200. Urzšdzenia zainstalowała firma PEBEKOM z Piły posiadajšca niemałe doœwiadczenie z technologiš CtP: w 1999 roku uczestniczyła w instalacji pierwszej naœwietlarki tego typu w Polsce zainstalowanej w Drukarni Interak w Czarnkowie. PEBEKOM jest firmš prywatnš zajmujšcš się przygotowalniš poligraficznš, a także integrowaniem systemów prepressowych w drukarniach i studiach graficznych. Firma istnieje od 1995 roku i może się pochwalić następujšcymi osišgnięciami: jest dystrybutorem sprzętu i oprogramowania angielskiej firmy Highwater, od 1998 roku posiada własne rozwišzania skanowania zrastrowanych diapozytywów w technologii ăcopy dotÓ, poza tym stworzyła własne oprogramowanie do pracy w œrodowisku rozproszonym na plikach wysokorozdzielczych. Dzięki wieloletnim doœwiadczeniom i posiadanym urzšdzeniom dostarcza drukarniom kompletny zestaw profili ICC, umożliwiajšc wykorzystywanie niedrogich drukarek lub ploterów jako urzšdzeń do proofingu. Należy podkreœlić, że PEBEKOM jest firmš bardzo prężnš i innowacyjnš, poszukujšcš cišgle nowych i lepszych rozwišzań. Drukarnia Poznańska zaprasza do współpracy: 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 16, tel. centr. (61) 868 95 17, tel. marketing 868 49 80, e-mail: marketing@dp.com.pl, www.dp.com.pl PEBEKOM s.c., 64-920 Piła, ul. Wiosny Ludów 12a, tel. (067) 213 11 33, tel. systemy CtP 0601 57 39 34 e-mail: adam@pebekom.com.pl, www.pebekom.com.pl