Cyfrowa rewolucja według HP
6 gru 2016 14:43

Gdy przed czterema laty firma Hewlett-Packard po raz pierwszy pojawiła się z własnym stoiskiem na targach drupa, zastanawiano się, czy amerykański koncern nie włšcza się zbyt póŸno do gry na œwiatowym rynku poligraficznym. Dziœ już nikt takich pytań nie stawia. HP stała się jednym z kluczowych graczy na rynku dostawców systemów cyfrowych, czemu firma dała wyraz przedstawiajšc w lutym szereg nowych rozwišzań, majšcych ăzrewolucjonizowaćÓ proces poligraficzny. W tym celu do przepięknie położonego w Sietges k. Barcelony hotelu ăMeliaÓ zaproszono niemal 400 osób, w tym około setki dziennikarzy prasy branżowej z całego œwiata. Spotkanie podzielono na trzy częœci: konferencję prasowš, kilka sesji tematycznych w podgrupach i wystawę sprzętu, w tym rzecz jasna wszystkich wprowadzonych do oferty rozwišzań, które szerokiej publicznoœci zostanš pokazane na drupa 2004. HP: nowe maszyny, nowe technologie Spoœród nowych rozwišzań HP należy wymienić przede wszystkim cyfrowe maszyny drukujšce HP Indigo Press 5000 i 3050, wielkoformatowe drukarki HP Designjet 30 i 130 oraz kolorowš drukarkę wielofunkcyjnš HP Color 9850mfp. I tak model HP Indigo Press 5000 ma być, jak zapowiedział otwierajšcy spotkanie z dziennikarzami wiceprezes HP ds. systemów poligraficznych Vyomesh Joshi (VJ), flagowym okrętem wœród maszyn z serii Indigo. Jest to pierwsza maszyna od poczštku opracowana wspólnie przez specjalistów HP oraz Indigo i zawiera, jak twierdzi firma, ăwszystko, co najlepszego stworzyły do tej pory obie firmyÓ. Model 5000 powstał, jak zapewnił VJ, w œcisłej współpracy z przedstawicielami drukarń akcydensowych, dla których jest przeznaczony. Maszyna drukuje z prędkoœciš 68 stron A3/min i oferuje zupełnie nowe możliwoœci w zakresie zadrukowywanych mediów, a także innowacyjny system nadawania farby. Zastosowano w niej również stworzony przez HP system barw CMYK Plus (o tym nieco dalej). Oczywiœcie HP Indigo Press 5000 cieszyła się największym zainteresowaniem dziennikarzy podczas przygotowanych w jednej z hotelowych sal pokazów ăna żywoÓ. Druga nowoœć z rodziny Indigo to maszyna HP Indigo Press 3050, będšca rozwinięciem znanego z rynku modelu 3000. Producent twierdzi, że przy podobnych parametrach technicznych maszyna 3050 jest bardziej ekonomiczna w użytkowaniu, wymaga mniej obsługi ze strony operatora i zapewnia niższe koszty materiałów eksploatacyjnych od swojej poprzedniczki. Podobnie jak model 3000, nowa maszyna oferuje wydajnoœć rzędu 4000 pełnobarwnych odbitek A4 na godzinę, rozdzielczoœć 812x812 dpi, liniaturę z zakresu 144-230 lpi i drukuje zarówno na podłożach powlekanych (90-350 g/m2), jak i niepowlekanych (80-300 g/m2). Warto kilka słów poœwięcić nowej drukarce wielofunkcyjnej HP Color 9850mfp, dzięki której firma chce wypełnić lukę między oferowanymi przez siebie typowymi urzšdzeniami biurowymi a produkcyjnymi maszynami z serii Indigo. Nowa drukarka jest przeznaczona dla różnego rodzaju małych firm œwiadczšcych usługi m.in. w zakresie drukowania: copy shopów, print shopów itd. Urzšdzenie oferuje prędkoœć 50 kolorowych stron w formacie A3 na minutę i drukuje z rozdzielczoœciš 600x600 dpi. HP Color 9850mfp jest przystosowana do pracy w sieci, poza funkcjš drukowania w trybie monochromatycznym lub kolorowym oferuje też możliwoœć kopiowania, a także szereg opcji w zakresie wykańczania wydruków: obcinanie, zszywanie i produkcję broszur. Kilka wierszy wczeœniej wspomniano o systemie CMYK Plus. Wiele miejsca poœwięcił mu w swoim wystšpieniu podczas konferencji John Mayer, dyrektor laboratorium badawczego HP. Najkrócej rzecz ujmujšc CMYK Plus to system barw, który ma pozwolić na bezproblemowe drukowanie w technologii cyfrowej z plików przygotowanych z myœlš o offsecie, w standardowym systemie CMYK. System ten wykorzystano już w pokazanej na miniwystawie maszynie Indigo 5000, zaœ HP planuje jego sukcesywne wprowadzanie we wszystkich oferowanych przez siebie rozwišzaniach dla branży poligraficznej. HP na Marsie Na lutowej konferencji nie mogło zabraknšć nowych rozwišzań w dziedzinie druku wielkoformatowego. Przed targami drupa HP wprowadził do oferty dwie nowe drukarki z rodziny Designjet: modele 30 i 130. Oba urzšdzenia sš przeznaczone dla podobnego odbiorcy: docelowi klienci to projektanci graficzni, fotograficy, agencje reklamowe, studia prepress. Drukarki te mogš być stosowane zarówno jako systemy odbitek próbnych (tworzenie tzw. proofów kontraktowych), jak i profesjonalne drukarki oferujšce fotograficznš jakoœć. HP zapewnia, że wydruki uzyskiwane z obydwu urzšdzeń sš odporne na blaknięcie przez 70 lat. Drukarki Designjet 30 i 130 to urzšdzenia drukujšce w trybie 6-kolorowym, oferujšce rozdzielczoœć 2400 dpi. Różni je przede wszystkim format uzyskiwanych wydruków. Model 30 to drukarka do zastosowań graficznych o formacie 13x19 cali, urzšdzenie posiada podajnik na 150 arkuszy i jest sterowane z platformy Mac lub Windows. Drukarka może wykorzystywać profile ICC. Z kolei model 130 pozwala na uzyskiwanie wydruków w różnych formatach, z których największy to 18x24 cale. Drukarka posiada podajnik na 100 arkuszy i jest sterowana z platformy Mac i Windows. Vyomesh Joshi anonsujšc nowe rozwišzania wspomniał też, że wielkoformatowe drukarki HP sš obecne w wielu dziedzinach biznesu, kultury, nauki. Stšd motto lutowych prezentacji HP: ăFrom Michelangelo to MarsÓ. Okazuje się bowiem, że systemy HP równie dobrze nadajš się do odwzorowywania dzieł sztuki, jak i do badań powierzchni Marsa. Zdjęcia wykonywane przez NASA sš Đ jak donosi firma Đ drukowane właœnie na drukarkach HP. HP i klienci Wœród kilku sesji tematycznych przygotowanych przez firmę jednš z najciekawszych było blisko godzinne spotkanie z użytkownikami maszyn HP Indigo z trzech krajów: Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Mimo nieco odmiennego profilu działalnoœci wszystkich trzech firm większoœć odpowiedzi na pytania zadawane przez dziennikarzy była bardzo podobna. Warto króciutko przedstawić, kogo HP zaprosiła na spotkanie z prasš. London Digital Printing (LDP) to firma, która ma za sobš doœwiadczenia zarówno z tzw. offsetem cyfrowym (Heidelberg Speedmaster DI), jak i ze starszej generacji maszynami cyfrowymi (Xei-kon). Od 2002 roku LDP stosuje w produkcji maszynę HP Indigo 3000, w styczniu tego roku zakupiono kolejnš i jest to już nowy model 3050. Dyrektor firmy Nick Green poinformował, że w 2002 roku, przed nowymi inwestycjami, drukarnia miesięcznie produkowała około 230 tys. odbitek. Dziœ na jednej tylko maszynie Indigo drukuje około 1 mln odbitek, stšd potrzeba kolejnej inwestycji. LDP mieœci się w londyńskiej dzielnicy Soho, gdzie Đ jak poinformował Green Đ aż roi się od agencji reklamowych, będšcych głównymi klientami jego firmy. Wœród najczęœciej realizowanych zleceń szef LDP wymienił broszury, ulotki, wydruki fotograficzne, projekty, kampanie reklamowe i druki personalizowane. Te ostatnie, zdaniem Greena, będš stanowić coraz większš częœć obrotów firmy. Kolejny zaproszony przez HP klient to Peter Sommer, który w 1982 roku założył firmę dziœ noszšcš nazwę Sommer Corporate Media. Jest to w zasadzie holding, w którym jednym z czterech działów jest drukarnia cyfrowa posiadajšca w swoim parku maszynowym m.in. trzy maszyny HP Indigo: dwie z serii 3000 i jednš zwojowš w3200. Peter Sommer, pytany o zakup właœnie maszyn Indigo, stwierdził: Przy tych urzšdzeniach nie ma wštpliwoœci, że uzyskiwana jakoœć jest porównywalna z offsetem. Bardzo często przygotowujemy kampanie reklamowe, w których w ramach jednego produktu znajdujš się strony drukowane w Indigo i na maszynach offsetowych (firma posiada kilka Heidelbergów w częœci offsetowej Đ przyp. SS), o czym klient nawet nie wie. Takiej jakoœci przy tego rodzaju zleceniach inne maszyny nie były w stanie zapewnić (podobnie wypowiadali się pozostali goœcie zaproszeni przez HP). Główni klienci Sommer Corporate Media to firmy z branży motoryzacyjnej, elektronicznej i bankowej. Najczęœciej realizowane zlecenia to produkty typu direct mailing, instrukcje obsługi i broszury. Peter Sommer poinformował, że dziennie jego firma wykonuje do 2500 personalizowanych zleceń mailingowych (trzeci filar firmy to dział zajmujšcy się wysyłkš i bezpoœrednim marketingiem), gdzie zmiennymi sš nie tylko tekst, ale i zdjęcia. Trzeci z zaproszonych przez HP użytkowników maszyn Indigo pochodził z Hiszpanii. Firma Miga Laser & Paper z Barcelony to studio DTP i przygotowalnia, oferujšca jednoczeœnie usługi w zakresie druku cyfrowego. Firma posiada jednš maszynę HP Indigo 3000 i obsługuje dzięki niej działy marketingu œrednich i dużych firm, które najczęœciej zlecajš przygotowanie kompletnej kampanii reklamowej. Dyrektor generalny firmy Juan Garcia-Luque przyznał, podobnie jak pozostali dwaj klienci HP, że coraz więcej prac wymaga stosowania zmiennych danych, stšd udział druków personalizowanych w strukturze zleceń firmy wzrasta. HP i nowa strategia Cytowani wyżej klienci HP to częœć stale rosnšcego œwiata cyfrowej produkcji poligraficznej. I choć druk cyfrowy w ich przypadku nie stanowi jedynego Ÿródła przychodów (co potwierdza tezę, że jest on uzupełnieniem produkcji offsetowej, a nie alternatywš dla niej), to właœnie ta częœć każdej z firm uzyskuje największš dynamikę wzrostu. Liczby podawane przez uczestników panelu (Peter Sommer mówił wręcz o 100% wzroœcie obrotów działu druku cyfrowego w swojej firmie) były niejako potwierdzeniem danych przytoczonych w czasie konferencji prasowej przez Vyomesha Joshi. Jego zdaniem cyfrowa produkcja to rynek o wielomiliardowej wartoœci i rocznym wzroœcie rzędu 33%. VJ jest zdania, że najważniejsze jego elementy to produkcja katalogów, broszur, formularzy, ale też opakowań, zaœ HP posiada w swojej ofercie urzšdzenia przystosowane do każdego z tych produktów. Z całš odpowiedzialnoœciš mogę stwierdzić, że już dziœ HP jest gotowa odegrać rolę firmy, która całkowicie odmieni sposób myœlenia w branży poligraficznej. Cyfrowa rewolucja jest tu i teraz Đ powiedział VJ zapraszajšc wszystkich na ekspozycję firmy podczas targów drupa. Wtórował mu Bill McGlynn, wiceprezes HP ds. druku cyfrowego: Posiadajšc w naszym portfolio takie rozwišzania jak urzšdzenia czarno-białe i kolorowe z serii LaserJet, wielkoformatowe drukarki Designjet, kolorowe maszyny HP Indigo i HP Color 9850 czy też maszyny przemysłowe i do specjalnych zastosowań HP Indigo, zbudowaliœmy najszerszš ofertę systemów cyfrowych na rynku. W póŸniejszej rozmowie z naszš redakcjš Bill McGlynn zapowiedział też zmianę strategii działania HP w zakresie produktów poligraficznych na rynkach Europy Œrodkowej i Wschodniej: Zdaję sobie sprawę, że w dziedzinie poligrafii nasza strategia w pewnym stopniu była kontynuacjš działań rozpoczętych przez Indigo, co najkrócej rzecz ujmujšc oznaczało koncentrowanie się raczej na rynkach zachodnich. Warto bowiem pamiętać, że jeœli chodzi o działalnoœć naszego polskiego oddziału na rynku dóbr konsumpcyjnych, biurowych, notuje on znakomite rezultaty. Teraz pora na odpowiednie wsparcie ze strony centrali także w zakresie maszyn Indigo i pozostałej częœci oferty HP przeznaczonej dla szeroko rozumianego segmentu poligraficzno-wydawniczego. Oczywiœcie oznacza to też zmianę w naszym podejœciu do takich krajów jak Polska. Mam nadzieję, że już wkrótce będzie to zauważalne Đ powiedział Poligrafice Bill McGlynn. SS