Cyfrowe zadrukowywanie tektury falistej
6 gru 2016 14:43

Od prawie dziesięciu lat w zakresie druków typu akcydensowego następujš zmiany wynikajšce z rozwoju drukowania cyfrowego. Ta technologia drukowania rozszerza oferowanš paletę produkcyjnš przez możliwoœć ekonomicznego wykonywania druków w małych nakładach, w wielu wersjach lub personalizowanych. Takie same możliwoœci oferuje teraz Shaldag SP Đ maszyna cyfrowa do drukowania na tekturze falistej metodš inkjet, skonstruowana przez firmę Aprion Digital. Szybko i prosto można na niej wykonywać wzory, druki próbne, opakowania ukierunkowane na okreœlone grupy odbiorców. Maszyna Shaldag SP to system składajšcy się z: RIPa z oprogramowaniem, systemu sterujšcego (Shaldag System-Controller), automatycznego systemu do wkładania i odbierania podłoża drukowego, maszyny drukujšcej i zintegrowanej suszarki. Pliki cyfrowe dotyczšce danego motywu sš przekształcane w RIPie na formaty CT i/lub LW, a następnie przekazywane do systemu sterujšcego. Tu odbywajš się: kalibracja barw, automatyczne ustawianie na okreœlone podłoże drukowe, wkładanie i odbieranie, ustalanie prędkoœci drukowania, aktywizacja głowic drukujšcych i systemu farb, suszenie, ustawienie powtarzalnego kopiowania, wstępny przeglšd pliku, korekta barw, zarzšdzanie ăkolejkšÓ zleceń. Arkusze tektury falistej sš prowadzone od urzšdzenia wkładajšcego na stół do drukowania, na którym sš utrzymywane w odpowiedniej pozycji przez system ssania. W czasie przejœcia arkusza przez maszynę natryskiwany jest na niego szybko schnšcy roztwór, a następnie arkusz jest zadrukowywany przez głowice drukujšce Magic-Inkjet. W czasie drukowania głowice te sš prowadzone w poprzek zadrukowywanego arkusza. Shaldag SP to maszyna szeœciokolorowa, zadrukowujšca arkusze w formatach do 260 x 160 cm, o gruboœci do 10 mm. Jej wydajnoœć wynosi 40 arkuszy na godzinę. Rozmaite rodzaje podłoży drukowych wymagały w przeszłoœci różnych technik drukowania, aby sprostać wymaganiom stawianym przez właœciwoœci podłoża. System-Controller odpowiednio ustawia nadawanie farby w zależnoœci od podłoża, przy czym także tu musi być uwzględnione współdziałanie między farbš a podłożem. Jednym z warunków, jakie trzeba było uwzględnić przy opracowywaniu specjalnych farb, które nadawałyby się zarówno do tektury falistej, jak i do techniki inkjet, była wysoka intensywnoœć i duże nasycenie bez przenikania przez podłoże drukowe. Podczas opracowywania farb stwierdzono, że przy drukowaniu zarówno na porowatych, jak i nieporowatych podłożach drukowych, wykazujšcych szeroki zakres absorpcji i odbijania promieni (co występuje np. przy tekturze falistej), najlepszym rozwišzaniem jest obróbka powierzchni podłoża przed drukowaniem. Ta obróbka została włšczona w proces produkcji na maszynie Shaldag SP. Na krótko przed naniesieniem farb natryskiwana jest na podłoże szybko schnšca warstwa. Chemiczne zwišzki tworzšce roztwór powlekajšcy reagujš z farbš i na wszystkich rodzajach podłoży drukowych dajš identycznš gęstoœć optycznš. Farby drukarskie firmy Aprion Digital to pigmentowe farby na bazie wody, które mogš być dostosowywane do rozmaitych podłoży drukowych i pozwalajš na drukowanie nawet na trudnych podłożach, jak np. winyl. Na podstawie artykułu ăWellpappen digital bedruckenÓ z ăDruck & Medien-MagazinÓ nr 1-2/2003 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>