Cylindry z Wetzel Processing Group
6 gru 2016 14:42

Poczštki firmy Wetzel Sp. z o.o. sięgajš 1994 roku, kiedy to na rynku zaczęła działać firma DE-BE. Zajmowała się ona przede wszystkim produkcjš cylindrów wklęsłodrukowych do drukowania tapet, wykładzin podłogowych, meblowych, paneli podłogowych. W 1997 roku Wetzel GmbH z Niemiec wykupił pakiet większoœciowy firmy DE-BE, wnoszšc ze sobš technologie i doœwiadczenie na rynku opakowań. Firma Wetzel DE-BE rozpoczęła przygotowania do produkcji wałków do drukowania opakowań giętkich. W tym celu zakupiono maszyny i stworzono studio graficzne. W 2000 roku Wetzel GmbH dokupił pozostałš częœć udziałów i firma, już jako Wetzel Sp. z o.o., weszła w fazę intensywnego rozwoju i modernizacji. Poczyniono szereg inwestycji: w park maszynowy, rozbudowę galwanizerni. Zakupiono cyfrowy system do wykonywania odbitek próbnych, zachowujšc tradycyjny Cromaline. Obecnie Wetzel, jako jedyny w Polsce, dysponuje dwoma systemami grawerskimi: Ohio i Hell. W zwišzku z zakupem nowej maszyny grawerskiej Ohio profil działalnoœci zostanie rozszerzony na inne rodzaje opakowań. Priorytetem firmy Wetzel Sp. z o.o. jest jakoœć, w zwišzku z czym Đ w oparciu o system ISO 9001 Đ rozbudowana została struktura kontroli jakoœci. Kontrola wejœciowa obejmuje dostarczane cylindry: bazy i cylindry od klienta. Od producentów pozostałych surowców używanych w produkcji wymagane sš certyfikaty. Kontrola procesu odbywa się na każdym stanowisku, kontrola końcowa cylindrów potwierdzana jest certyfikatem jakoœci. Obowišzuje podwójna kontrola wydruków próbnych z cylindrów. Przy galwanizerni działa laboratorium chemiczne, służšce m.in. do bieżšcej kontroli składu kšpieli wanien galwanicznych. Wetzel Sp. z o.o. dba o jakoœć również poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zatrudnia ambitnych, dynamicznych ludzi, z których każdy przechodzi szkolenia przed zatrudnieniem i w trakcie pracy, zarówno w kraju, jak i za granicš. Ręcznš korektę i naprawę cylindrów wykonujš pracownicy z kilkunastoletnim doœwiadczeniem. Poczštkowo wszystkie bazy stalowe były importowane. Obecnie, po nawišzaniu współpracy z krajowymi producentami i uzyskaniu przez nich odpowiedniej jakoœci produktu, większoœć baz kupowana jest na rynku polskim. Pozwala to na skrócenie procesu produkcji przy jednoczesnym zachowaniu jakoœci. Pozostałe materiały, narzędzia i chemikalia sprowadzane sš z zagranicy. Wetzel Sp. z o.o. œciœle współpracuje z firmš-matkš Wetzel Processing Group z siedzibš w Niemczech, firmš o międzynarodowym zasięgu, czerpišc z jej 80-letniego doœwiadczenia i pracy badawczo-rozwojowej. W ofercie polskiej firmy można znaleŸć produkty firmy-matki, takie jak: tuleje dla fleksografii grawerowane laserowo, cylindry moletujšce, formy drukowe dla sitodruku rotacyjnego, specjalistyczne narzędzia z mikronawierceniami dla przemysłu włókienniczego i innych zastosowań, przygotowalnię reprograficznš. Realizujšc cele jakoœciowe, Wetzel Sp. z o.o. nie zapomina o dbałoœci o œrodowisko naturalne Đ dokłada wszelkich starań, by spełniać wszystkie normy i przepisy ekologiczne. Zorientowanie na klienta i jego zadowolenie to najważniejszy cel działań firmy. Kluczem do dalszego rozwoju i sukcesu jest zaangażowany i pełen entuzjazmu zespół pod kierownictwem Ewy Dzwonkowskiej (dyrektora zarzšdzajšcego Wetzel Sp. z o.o.) i Sebastiana Walendzika (kierownika działu sprzedaży). Opracowano na podstawie informacji firmy Wetzel Sp. z o.o.