Czas zdmuchnšć urodzinowš œwieczkę
6 gru 2016 14:42

Warszawska drukarnia Interdruk wspólnie z firmš Mercator Poligrafia z Krakowa obchodziły pierwszš rocznicę uruchomienia nowej 4-kolorowej maszyny offsetowej POLLY Prestige w formacie B2. Był tort, szampan i okolicznoœciowe życzenia... Maszyny POLLY znane sš na rynku polskim od wielu lat. Krakowska firma Mercator Poligrafia, kreator w Polsce marki POLLY, zainstalowała w okresie zaledwie 8 lat ponad 700 zespołów drukujšcych. Jednakże jeszcze do niedawna były one sprzedawane jedynie w formacie A2. Pierwsza w Polsce zupełnie nowa konstrukcyjnie maszyna POLLY Prestige w formacie B2 zainstalowana została dokładnie rok temu w znanej i dobrze prowadzonej firmie Interdruk w Warszawie. Firma Interdruk, której właœcicielami sš Państwo Maria i Tomasz Makowscy, œwiadczy kompleksowe usługi poligraficzne i introligatorskie na rynku od ponad 10 lat. Rozwój firmy jest nierozdzielnie zwišzany z maszynami POLLY. Profil działalnoœci firmy obejmuje usługi poligraficzne, w zakres których wchodzi druk offsetowy oraz usługi introligatorskie o specjalizacji w dziedzinie oprawy klejonej, broszurowej i zeszytowej. Przedsiębiorstwo Interdruk jest jednš z firm oferujšcych nie tylko usługi drukarskie, ale i całš oprawę introligatorskš łšcznie z procesem uszlachetniania (lakier UV, laminowanie na goršco). Stałymi klientami firmy sš zarówno małe zakłady, wydawnictwa czy agencje reklamowe, jak również przedsiębiorstwa majšce wysokš pozycję na rynku warszawskim i krajowym. Firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, wprowadzano sukcesywnie systemy kontroli jakoœci. Jak twierdzi Pan Tomasz Makowski, na tak wymagajšcym rynku poligraficznym, jakim jest rynek polski, oczywiste stało się utrzymanie wysokiego poziomu œwiadczonych usług, co nie jest możliwe bez wdrażania coraz to nowszych technologii poprzez inwestycje w maszyny nowej generacji. Tak też zrodziła się potrzeba uzupełnienia parku maszynowego o nowš maszynę offsetowš odpowiadajšcš œwiatowym standardom. Decyzja zakupu poprzedzona była wnikliwym badaniem ofert rynku zarówno pod względem cen, jak i parametrów technicznych maszyn. Poczštkowo rozmowy o zakupie obejmowały renomowane marki maszyn poligraficznych, chociażby takie, jak MAN Roland czy Heidelberg. Najbardziej atrakcyjnš propozycjš okazała się oferta firmy Mercator Poligrafia, która w sprzyjajšcym firmie Interdruk okresie wprowadzała na rynek polski zupełnie nowš konstrukcyjnie maszynę marki POLLY Prestige w formacie B2. Decyzja o wyborze tej marki poprzedzona została wizytš w fabryce w Czechach. Nowoczeœnie zarzšdzana przez strategicznego inwestora amerykańskiego fabryka dawała gwarancje należytej jakoœci produktu. Duży wpływ na decyzję o wyborze tej maszyny miał również ogólny obraz serwisu oferowanego zarówno przez Mercator Poligrafia (sprzedawcę), jak i producenta. Decydujšcym jednak czynnikiem, wyróżniajšcym maszyny POLLY na rynku, okazała się doskonała relacja pomiędzy zastosowanš w maszynie technologiš a jej cenš. Maszyny POLLY znane były doskonale Państwu Makowskim, którzy sš użytkownikami dwukolorowej maszyny POLLY 266 w formacie A2 od ponad 3 lat. Jednakże Đ jak stwierdził Pan Tomasz Makowski Đ obecnie oferowane maszyny POLLY to zupełnie inne maszyny niż te wszechobecne na rynku polskim. Według właœcicieli drukarni Interdruk maszyna POLLY Prestige 74 w formacie B2 to całkowicie nowa maszyna offsetowa skonstruowana zgodnie z najnowszymi trendami budowy offsetowych maszyn arkuszowych. Charakteryzuje się najnowoczeœniejszymi rozwišzaniami technicznymi, zapewniajšcymi użytkownikowi liczne korzyœci: najwyższš jakoœć druku, produktywnoœć i elastycznoœć, komfort obsługi oraz niezawodnoœć przy zachowaniu adekwatnej ceny. POLLY Prestige 74 produkowane sš jako zautomatyzowane maszyny dwu-, cztero- i pięciokolorowe z wysokim wykładaniem, przystosowane do zadruku papierów i kartonów w dużym zakresie gramatur; cechujš się krótkimi czasami przygotowania do druku. Na szczególnš uwagę zasługuje wdrożone w maszynie rozwišzanie polegajšce na zastosowaniu cylindrów dociskowych i przekazujšcych oraz cylindra wykładajšcego o podwójnej œrednicy. Ponadto układ cylindrów w zespole drukujšcym ustawiony jest na ăgodzinę siódmšÓ, dzięki czemu przechwytywanie arkusza odbywa się zawsze poza obszarem tłoczenia. W rezultacie mniejsze sš krzywizny toru prowadzenia arkusza oraz lepsze zadrukowanie kartonów o wysokich gramaturach. O połowę mniejsza liczba przechwytów przez łapki znacznie obniża ryzyko wystšpienia błędów pasowania. Maszyna posiada wysokie wykładanie, całkowicie cyfrowy system sterowania oraz automaty do mycia obcišgu gumowego i układu farbowego (opcjonalnie również do mycia cylindra dociskowego). Odznacza się nowoczesnš konstrukcjš, bogatym wyposażeniem, wysokš ergonomiš użytkowania (maszyna nie posiada podestów, jest obsługiwana z podłogi) i krótkimi czasami przygotowania do druku. Jak stwierdził Pan Tomasz Makowski, obecnie produkowane w zakładach w Dobruszce nowe modele POLLY zmieniajš sposób myœlenia o możliwoœciach produkcyjnych maszyn czeskich. Jak nas poinformował Pan Bogusław Kiszka, wiceprezes zarzšdu firmy Mercator Poligrafia, posiadajšcej własnoœć marki POLLY i wyłšcznoœć na sprzedaż w Polsce, tak ogromne zmiany na korzyœć użytkownika maszyn POLLY sš efektem przeobrażeń, jakie w ostatnim okresie miały miejsce w czeskiej fabryce w Dobruszce. Producent, firma Grafitec, znana wczeœniej pod nazwš Dobrus˙ske Strojirny (DST), to nowoczesna, dynamicznie się rozwijajšca fabryka maszyn poligraficznych, której poczštki sięgajš roku 1886. W 1956 roku fabryka stała się częœciš korporacji ADAST ADAMOV i rozpoczęto w niej produkcję maszyn drukujšcych, jednakże na poczštku lat 90. drogi obu firm się rozeszły, a DST uzyskała status samodzielnego zakładu i firmy. Wówczas to, jako niezależny producent, DST wprowadziła na rynek nowš technologicznie maszynę poligraficznš o nazwie POLLY. W pierwszej fazie budowa maszyn POLLY została oparta na technologii budowy maszyn ADAST DOMINANT serii 700. Poprzez stałe unowoczeœnianie i zmiany konstrukcyjne maszyny POLLY stały się zupełnie nowš, samodzielnš rodzinš półformatowych maszyn offsetowych, skutecznie konkurujšcš z maszynami DOMINANT i innymi markami tego typu i formatu. Kolejne ważne wydarzenie w historii producenta offsetowych maszyn drukujšcych POLLY stanowiło pojawienie się amerykańskiego inwestora strategicznego, firmy Charles Investment Partners. Wówczas w zwišzku z wprowadzanymi zmianami wdrożono nowe procedury sprawdzania jakoœci produktu oraz amerykańskie standardy pracy i zarzšdzania. Duża częœć kapitału przeznaczona została na badania i rozwój, czego efektem sš zmiany technologiczne zastosowane w obecnej od wielu lat na rynku maszynie POLLY w formacie A2, jak też powstanie zupełnie nowego modelu POLLY Prestige w formacie B2. Ogromne możliwoœci finansowe w połšczeniu z monitorowaniem potrzeb odbiorców końcowych spowodowały, że konstruktorzy POLLY wprowadzili do nowej wersji maszyn zasadnicze zmiany, przez co znaczšco wzrosła niezawodnoœć maszyn w zakresie cišgłoœci i jakoœci otrzymywanych wydruków. W rezultacie maszyny te cieszš się dużš popularnoœciš na rynkach œwiatowych (także USA), a tym samym na rynku polskim, co potwierdza trafnoœć decyzji strategicznych podejmowanych przez producenta od momentu rozstania z firmš ADAST. Dzięki nowej maszynie marki POLLY firma Państwa Makowskich stała się samowystarczalnym przedsiębiorstwem, bez koniecznoœci kooperowania w zakresie druku czterokolorowego. Nowa inwestycja umożliwiła zwiększenie iloœci zamówień od stałych klientów, a przede wszystkim pozyskiwanie nowych, łatwiejszy dostęp do większych i bardziej złożonych technologicznie zamówień drukarskich. Wzbogacenie parku maszynowego o tak zaawansowanš technologicznie maszynę offsetowš znacznie umocniło pozycję firmy Interdruk w czołówce œrednich firm poligraficznych na rynku warszawskim i w dużym stopniu przyczyniło się do szybkiego podniesienia efektywnoœci oraz wyników finansowych firmy. Najważniejsze jest jednak to, że obecnie firma Interdruk jest w stanie spełnić oczekiwania w zakresie druku offsetowego nawet najbardziej wymagajšcych klientów. Artykuł sponsorowany