Czy wreszcie offset bez alkoholu?
6 gru 2016 14:42

Od dawna producenci wyposażenia i œrodków pomocniczych do drukowania współpracujš nad poczštkowo częœciowym, a następnie całkowitym wyeliminowaniem alkoholu w zespołach nawilżajšcych. Firmy Baldwin Grafotec GmbH, Easylac GmbH i Vegra GmbH opracowały systemy, które umożliwiajš całkowite zrezygnowanie ze stosowania alkoholu izopropylowego w płynie nawilżajšcym. Zgodnie z porozumieniem zawartym między tymi trzema firmami, firma Baldwin będzie wprowadzać do swych urzšdzeń do przygotowywania i chłodzenia płynu nawilżajšcego serii HighLiner i CombiLiner elektrolizery opracowane przez firmę Easylac, służšce do elektrolitycznego przygotowywania wody nawilżajšcej. Alkohol izopropylowy: bardziej przekleństwo niż błogosławieństwo Oczekiwana ădrukarnia bez rozpuszczalnikówÓ jeszcze długo nie będzie dostępna w szerszym zakresie. Wiele przemawia jednak za ograniczeniem stosowania alkoholu w offsecie: po pierwsze Đ wszystkie lotne zwišzki organiczne przyczyniajš się do tworzenia ozonu, po drugie Đ obcišżenie rozpuszczalnikami na stanowisku pracy powinno być możliwie najniższe ze względu na zdrowie pracowników, po trzecie Đ przy składowaniu tych materiałów niezbędne sš specjalne przedsięwzięcia przeciwpożarowe. Od poczštku lat 90. czyniono starania zmierzajšce do zmniejszenia udziału alkoholu izopropylowego w płynie nawilżajšcym. Jako cel krótkoterminowy postawiono zadanie obniżenia koncentracji alkoholu z maksymalnie 14% do 5-8%. Pomiar ciężaru właœciwego następuje najczęœciej za pomocš areometru, jednak stałe wprowadzanie do płynu nawilżajšcego soli i innych zanieczyszczeń z procesu drukowania powoduje niestabilne wyniki. Zwykły pomiar wskazuje na zbyt niskš koncentrację alkoholu, z czego wynika jego dodawanie w nadmiernej iloœci. Firma Baldwin oferuje sprawny system ultradŸwiękowy, zastępujšcy niedokładnš technikę pomiaru. Aparat IpaSonic do pomiaru i dozowania alkoholu dokładnie ocenia jego zużycie, w ten sposób przyczynia się do wyraŸnego obniżenia jego iloœci. Uzyskana przez to oszczędnoœć wydatków na alkohol powoduje, że aparat szybko się amortyzuje, nawet w małych drukarniach. Według danych firmy Baldwin w dłuższym okresie można osišgnšć zmniejszenie zużycia alkoholu o ponad 1/3, co ma oczywisty dodatni wpływ także na warunki pracy przy maszynie. Elektrochemiczna przemiana wody nawilżajšcej Kombinacja produktów trzech wspomnianych firm powoduje, że bliskie jest już drukowanie offsetowe ze zmniejszonš iloœciš lub nawet bez alkoholu. Alkohol stosuje się po to, aby obniżyć napięcie powierzchniowe płynu nawilżajšcego. Dotychczas uważano, że może tego dokonać tylko alkohol izopropylowy. Firma Easylac podeszła jednak do tego inaczej. Elektrolizery Easy-Print wytwarzajš w obecnoœci elektrolitów (dodatki do wody nawilżajšcej z firmy Vegra) tlen rozpuszczajšcy się w wodzie oraz wodór, który się ulatnia. Tlen przepompowany z wodš nawilżajšcš do kałamarza wodnego jest w stanie zerwać wišzania mostkowe wodoru w molekułach wody i rozdzielić molekuły wody na pojedyncze molekuły. Redukuje to napięcie powierzchniowe wody w takim stopniu, że można w dużej mierze zrezygnować z alkoholu. Firmy będšce partnerami w tym przedsięwzięciu zalecajš stopniowe odchodzenie od nawilżania alkoholowego. Dużš rolę odgrywa tu system stałego pomiaru i dozowania IpaSonic. W celu stworzenia optymalnych warunków do drukowania bez alkoholu zaleca się przejœcie na wałki nawilżajšce ze specjalnie do tego opracowanymi powłokami. Sprzedaż kompletnych systemów będš prowadzić firmy Baldwin i Easylac. Istniejšce urzšdzenia firmy Baldwin mogš być doposażone odpowiednio do całej koncepcji drukowania bez alkoholu. W międzyczasie także znani producenci maszyn offsetowych zajmowali się tš tematykš. Firma KBA otrzymała już dla swych maszyn arkuszowych certyfikaty œwiadczšce o dostosowaniu ich do drukowania bez alkoholu. Korzyœci technologiczne sš znaczšce: lepsze schnięcie farb, ograniczone proszkowanie, lepsza jakoœć (odtwarzanie punktów rastrowych), wyższa czystoœć barw, optymalna równowaga woda-farba. Firma MAN Roland także otrzymała certyfikat dla swej maszyny Roland 700.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>