Czym jest :ApogeeX
6 gru 2016 14:43

:ApogeeX to kolejny krok w rozwoju cyfrowych systemów produkcyjnych firmy Agfa. Został on opracowany z myœlš o nowych zadaniach stawianych dziœ przed firmami poligraficznymi. Większa intuicyjnoœć. Nowy interfejs graficzny ułatwia opanowanie obsługi systemu zwłaszcza nowym użytkownikom, nieposiadajšcym wieloletniej praktyki w branży poligraficznej. Większa dynamika. Plany produkcyjne i punkty kontrolne umożliwiajš szybkie reagowanie na potrzeby klientów, a możliwoœć zdalnej akceptacji prac przez Internet do minimum skraca czas przetwarzania zleceń. Większa kontrola. Łatwoœć obsługi w połšczeniu z wizualizacjš przebiegu pracy, powiadamianiem o ważnych zdarzeniach i automatycznym nadzorowaniem harmonogramów produkcji sprawia, że zarzšdzanie produkcjš nadšża za rosnšcymi wymaganiami klientów. Większa skalowalnoœć. Modułowa budowa systemu, architektura klient-serwer oraz możliwoœć delegowania zadań na inne serwery w sieci sprawiajš, że :ApogeeX można łatwo dostosować do bardzo szerokiego zakresu zastosowań Đ od sterowania pojedynczš naœwietlarkš aż do skomplikowanych systemów przygotowujšcych dane dla wielu technologii drukowania. Większa otwartoœć. W oparciu o uznane i nowe standardy (PDF, TIFF, JDF) możliwe jest połšczenie systemu :ApogeeX zarówno z wczeœniej posiadanymi urzšdzeniami, jak też z szerokš gamš rozwišzań wspomagajšcych procesy produkcji poligraficznej Đ także z systemami zarzšdzania i planowania produkcji (MIS). Centralizacja zasobów Sercem systemu :ApogeeX jest serwer, na którym uruchamia się procesy realizujšce poszczególne zadania produkcyjne (Task Processors). Serwer przechowuje także wszystkie zasoby niezbędne do realizacji tych zadań (np. kroje pism, profile ICC) i zapewnia ich spójnoœć w całym procesie produkcyjnym. Zarzšdzanie produkcjš odbywa się z poziomu aplikacji klienta (dostępnej w wersji dla PC i Macintosha), gdzie operator po zalogowaniu się do systemu może tworzyć plany produkcyjne, uruchamiać i wstrzymywać procesy, inicjować przetwarzanie plików, oglšdać rezultaty poœrednie itp. Dzięki odpowiednim prawom dostępu dla poszczególnych operatorów można przyznać im różne uprawnienia Đ od prostego przetwarzania danych poprzez budowanie planów produkcyjnych, nadawanie parametrów aż do zarzšdzania dostępnymi procesami, licencjami i urzšdzeniami. Administrator :ApogeeX może także przygotować zestawy parametrów dla każdego procesu tak, żeby operatorzy mogli szybko wybierać je jednym poleceniem. Jeœli wymagane jest zwiększenie wydajnoœci lub funkcjonalnoœci, :ApogeeX pozwala uruchomić dodatkowe procesy na innym serwerze Đ w tym także kolejne kopie procesów wczeœniej wykorzystywanych. Taka konfiguracja automatycznie zapewnia wyrównywanie obcišżeń (load balancing) Đ system przesyła zadanie do procesu najmniej obcišżonego. Pozwala to także łatwo zwiększyć niezawodnoœć systemu. Szyty na miarę :ApogeeX zbudowano tak, aby można było łatwo dostosować system do wymagań użytkowników. Najprostsze rozwišzanie Đ :ApogeeX Light Đ przeznaczono dla posiadaczy pojedynczych urzšdzeń wyjœciowych, którzy nie wymagajš skomplikowanego przygotowania prac do druku. :ApogeeX Commercial to system przygotowany dla podstawowej funkcjonalnoœci przygotowalni poligraficznej, z możliwoœciš cyfrowego montażu i normalizacji plików do formatu PDF. :ApogeeX Packaging zawiera dodatkowo narzędzia do efektywnego przetwarzania prac spotykanych w przemyœle opakowaniowym, np. Digital Step & Repeat. W każdej z tych wersji możemy wybrać licencję na urzšdzenie wyjœciowe okreœlonej kategorii (od ćwierćformatu do wielkoformatowych naœwietlarek) i zdecydować, jakie dodatkowe funkcje będš niezbędne do realizacji zleceń klientów. Tak skonfigurowany system można następnie rozbudowywać i modernizować dzięki kontraktowi obsługi technologicznej (Technology Contract), ułatwiajšcemu dostęp do uaktualnień i nowych funkcji :ApogeeX Đ w ten sposób możliwe jest nawet przejœcie od systemu :ApogeeX Light 2-up do :ApogeeX Packaging VLF, jeœli będzie to konieczne wobec rosnšcych wymagań klientów. Lista opcji dostępnych dla :ApogeeX jest znacznie szersza niż dla poprzednich generacji systemów Apogee Đ przede wszystkim dlatego, aby elastycznie dobrać takie funkcje, jakie sš niezbędne danemu użytkownikowi. Również dlatego pewne narzędzia zintegrowane wczeœniej w ramach Apogee Series3 (np. Preps czy Acrobat) nie sš częœciš :ApogeeX Đ posiadacze takich programów mogš bezproblemowo włšczyć je do nowego procesu produkcyjnego. W ramach opcji :ApogeeX można także zainstalować specjalizowane biblioteki rastrów, w tym :Sublima Đ nowy raster hybrydowy pozwalajšcy osišgnšć bardzo wysokš jakoœć druku bez zmiany parametrów przygotowania pracy i samego procesu drukowania. Otwartoœć :ApogeeX jest przygotowany do wymogów szybko zmieniajšcej się sytuacji rynkowej, pozwalajšc na łatwš wymianę danych z różnymi systemami i rozwišzaniami. :ApogeeX może sterować urzšdzeniami wyjœciowymi firmy Agfa i wielu innych producentów (poprzez wykorzystanie funkcji TIFF-Out lub systemu :Apogee RasterBlaster), co otwiera klientom drogę do łatwej modernizacji istniejšcych przygotowalni. :ApogeeX może przyjšć dane o procesie produkcyjnym zapisane w typowych formatach stosowanych w nowoczesnych przygotowalniach Đ jak PJTF czy JDF Đ i wykorzystać je do swoich potrzeb. Może też współpracować z innymi systemami informatycznymi do zarzšdzania przedsiębiorstwem i planowania produkcji (jak np. :Delano). Dane zapisane w bazie danych :ApogeeX można również odczytywać bezpoœrednio, co pozwala łatwo stworzyć narzędzia do szczególnych celów, przydatne np. w niewielkich firmach zajmujšcych się specjalistycznš produkcjš. :ApogeeX lepiej wykorzystuje Internet do współpracy z klientem Đ od automatycznego powiadamiania o zakończeniu procesu produkcyjnego aż do aktywnego współuczestnictwa w tym procesie, poprzez zatwierdzanie i korygowanie poszczególnych etapów produkcji (za pomocš narzędzia Web Approval). W wielu sytuacjach umożliwi to przyspieszenie przetwarzania zlecenia i pełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego firmy. Materiał dostarczony przez firmę Agfa Sp. z o.o.