DIAMOND nowa seria maszyn firmy Mitsubishi
6 gru 2016 14:42

Firma Mitsubishi Đ japoński producent maszyn drukujšcych Đ zarówno arkuszowych, w zakresie od B2 do B0, jak też zwojowych heatsetowych i coldsetowych wprowadziła do sprzedaży nowš linię maszyn DIAMOND. W maju, tydzień po targach POLIGRAFIA 2001, na wystawie TPG w Paryżu firma Mitsubishi przedstawiła maszynę DIAMOND 3000 w wersji szeœciokolorowej wraz z wieżš lakierujšcš oraz wydłużonym wykładaniem. Maszyna ta była przedstawicielem całej nowej linii arkuszowych maszyn offsetowych firmy Mitsubishi. Nowe cechy maszyn z serii DIAMOND zostanš przedstawione właœnie na przykładzie modelu 3000. Pierwsze novum to fakt, że wyglšd zewnętrzny maszyny uległ zdecydowanej zmianie, zgodnie z trendami panujšcymi w stylistyce europejskiej Đ zaokršglone brzegi, duże powierzchnie pokryw, zabudowane obszary nieoperatorskie itp. (patrz zdjęcie). Zmiana wyglšdu zewnętrznego maszyn Mitsubishi stanowi ich długo oczekiwane uzupełnienie pod względem marketingowym. Wg informacji z rynku zmiana obudowy maszyn od dawna była oczekiwana w krajach, gdzie maszyny te cieszš się dużš popularnoœciš i stanowiš uznanš markę, a wyglšd stanowił jedyny słaby punkt. DIAMOND jest maszynš, która została zmodernizowana również wewnštrz. Oczywiœcie mechaniczne podstawy konstrukcji pozostały bez zmian. Tak jak wszystkie poprzednie maszyny Mitsubishi, tak i Diamond posiada podwójne obwody cylindrów zarówno dociskowych, jak też przekazujšcych (niezależnie od formatu, poczšwszy od B2, a kończšc na B0). Gwarantujš one zmniejszony przyrost punktu, stabilniejszy transport arkusza papieru przez maszynę, mniejszš liczbę przekazań i zmniejszonš prędkoœć obrotowš cylindrów. Również bez zmian pozostało ustawienie cylindrów płytowego i poœredniego w stosunku do cylindra dociskowego Đ konfiguracja na ăgodzinę 7.Ó. Te i inne rozwišzania mechaniczne Đ m.in. łapki o zwiększonej żywotnoœci, specjalne łożyska cylindrów, ultraszerokie 35 mm pierœcienie przeciwmurzeniowe pozostały bez zmian. Nowe rozwišzania Przyjrzyjmy się jednak innym elementom maszyny, które w serii Diamond uległy zmianie. Poczšwszy od samonakładaka możemy dostrzec zdecydowane różnice w stosunku do dotychczasowych maszyn. Stół spływowy nadal pozostał stołem podsysowym w kombinacji z kilkoma rolkami, lecz elementem napędowym podawanych arkuszy stały się podsysowe pasy. Jednoczeœnie zmodyfikowaniu uległ system przyœpieszajšco-spowalniajšcy arkusze. Dotychczas przyœpieszany na stole spływowym arkusz był spowalniany przed doprowadzeniem do marek przednich o 30%. Zapewniało to jego dokładne doprowadzenie do marek, zapobiegajšc odbiciu w przypadku grubych podłoży lub marszczeniu arkusza cienkiego papieru. Obecnie w celu precyzyjniejszego doprowadzenia bardzo cienkich podłoży zwiększono współczynnik spowolnienia, który teraz wynosi Dv = 40%. Przeprojektowaniu uległo także doprowadzenie arkusza do marek przednich. Mechanicznš prowadnicę zastšpiono układem z wykorzystaniem efektu Bernoulliego. Ta poduszka powietrzna, znana już w maszynach Mitsubishi z zastosowania na wykładaniu, jest w pełni kontrolowana w zależnoœci od rodzaju podłoża. Zmianie uległy też sam system kontroli i regulacji poprawnoœci doprowadzenia do marek przednich, a także konstrukcja marek bocznych. Zespół drukujšcy Zespoły drukujšce, które charakteryzujš się układem farbowym w konfiguracji ăhÓ składajšcym się z 20 wałków farbowych Đ standardowo przystosowanych do temperowania Đ oraz systemem nawilżania posiadajšcym trzy zdalnie sterowane tryby pracy, zawierajš dwie podstawowe modyfikacje. Pierwszy element, który ma duży wpływ na jakoœć nafarbienia układu farbowego, to kałamarz farbowy. Nadal pozostał on bezdotykowy Đ nie wymaga żadnych elementów uszczelniajšcych, gdyż pracuje na zasadzie mikroszczeliny Đ jednak poprzez zastosowanie nowych rozwišzań pozwala nie tylko uzyskać lepsze nadawanie farby, ale także ułatwia konserwację tego ważnego elementu maszyny. Co więcej, czas pomiędzy wymaganymi konserwacjami został zdecydowanie, bo kilkakrotnie wydłużony i obecnie wynosi 150 dni. Jednoczeœnie została zachowana bardzo istotna cecha poprzednich maszyn Mitsubishi Đ możliwoœć ręcznej regulacji segmentów kałamarza. Druga zmiana w tej częœci maszyny dotyczy systemu półautomatycznej zmiany płyt. Nowy system półautomatycznej zmiany płyt został zmodyfikowany pod kštem jeszcze większego zminimalizowania koniecznej ingerencji drukarza w proces zmiany form drukowych. W nowym systemie zmieniono prowadzenie płyty oraz podanie jej na cylinder formowy. Umożliwiło to zdecydowane zmniejszenie koniecznej obsługi przy zmianie płyt, ograniczajšc jš jedynie do odebrania starej płyty i podania nowej. W celu zminimalizowania czasu narzšdu oraz makulatury powstajšcej na tym etapie zastosowano specjalne systemy umożliwiajšce narzšd dla nowej pracy przy wyższych prędkoœciach maszyny oraz układ zdalnego sterowania załšczaniem i wyłšczaniem wałków oscylacyjnych. W tym drugim przypadku możliwoœć wyłšczenia ruchu oscylacyjnego wałków podczas jałowego biegu maszyny nie pozwala na zmianę gruboœci filmu farby na wałkach. Wykładanie Wykładanie, podobnie jak w poprzednich modelach maszyn Mitsubishi, bazuje na tunelu powietrznym wykorzystujšcym efekt Bernoulliego oraz pełnym wałku podsysowym spowalniajšcym wykładany arkusz. Zastosowanie na wykładaniu takiego rozwišzania Đ podsysowego wałka perforowanego spiralnie odœrodkowo Đ pozwala drukarzowi uniknšć problemów z rysowaniem oraz rozsmarowywaniem œwieżo zadrukowanych elementów, jak może mieć to miejsce w przypadku Ÿle wypozycjonowanej tradycyjnej, wšskiej rolki. Wałek ten spełnia dodatkowo jeszcze jednš rolę. Dzięki wspomnianej spiralno-odœrodkowej perforacji zapewnia dodatkowe wygładzenie wykładanego z maszyny arkusza. Jako novum w maszynie DIAMOND 3000 zastosowany został specjalny kanał podsysowy, który również wykorzystuje efekt Bernoulliego. Ma on na celu dodatkowe zoptymalizowanie doprowadzenia wykładanego arkusza Đ istnieje możliwoœć regulacji podsysu w zależnoœci od zadrukowywanego podłoża Đ do wspomnianego wałka spowalniajšcego. Sterowanie Szereg zmian wprowadzono również od strony sterowania. O ile sama konsola COM-RAC nie uległa zdecydowanym zmianom, o tyle możliwoœci rozbudowy oraz komunikacji z zewnętrznym œwiatem zdecydowanie tak. Obok implementacji współpracy z Internetem oraz unifikacji sterowania z maszynami zwojowymi Đ heatsetowymi oraz coldsetowymi Đ które również znajdujš się w ofercie Mitsubishi, na szczególnš uwagę zasługuje system PPC serwer. Umożliwia on przesyłanie danych cyfrowych do maszyn drukujšcych bezpoœrednio z systemów prepress. Pokrywa on Đ co jest bardzo istotne Đ pełny zakres parametrów, o których od dawna mówiono przy okazji CIP3, a ostatnio Đ CIP4. Tak więc za pomocš PPC serwera można przekazać wszystkie parametry konieczne do opisania pracy: m.in. dane obrazu, rozmiar papieru, gruboœć i gramatura papieru, nafarbienie, informacje nt. registra, dane o klinach kontrolnych. Dostępna oferta Maszyny DIAMOND sš dostępne w trzech odmianach: 3000 (maksymalny rozmiar papieru 740 x 1040 mm), 1000 (520 x 720 mm) i 2000 (600 x 820 mm). Maksymalna prędkoœć drukowania w przypadku poszczególnych modeli wynosi: 16 000, 15 000 i 16 000 ark/h. Maszyny w zależnoœci od modelu drukujš na podłożach o gruboœci od 0,04 do 0,8 mm. Maszyny te występujš w konfiguracjach od 2 do 8 kolorów, z jednš lub dwiema wieżami lakierujšcymi oraz wydłużonym wykładaniem. Mówišc o lakierowaniu należy podkreœlić jeszcze jednš nowoœć pokazanš na wspomnianych targach TPG. Na maszynie DIAMOND 3000 zainstalowany był zupełnie nowy system suszenia. COCURE Đ bo takš nosi nazwę Đ jest systemem suszenia przeznaczonym do lakieru UV oraz współpracy z nowš generacjš farb hybrydowych. To rozwišzanie umożliwia uzyskanie wysokiego połysku lakierów UV na konwencjonalnych maszynach, tzn. z jednš wieżš lakierujšcš, czyli bez użycia primera. Obecnie możliwoœci tego systemu można zobaczyć w centrum pokazowym Mitsubishi w Paryżu.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>