Digital cromalin b2 Đ zupełnie nowy system proofingowy!
6 gru 2016 14:43

Wiosnš tego roku wprowadzony został do sprzedaży kolejny cyfrowy system odbitek próbnych firmy DuPont Đ digital cromalin b2. Przed tym wydarzeniem przeszedł on fazę prób w warunkach produkcyjnych w wybranych studiach graficznych w Niemczech. Jest to zasadš stosowanš przez firmę DuPont Đ wszelkie uwagi z fazy testowej uwzględniane sš potem w wersji dopuszczonej do handlu. W Polsce po raz pierwszy cromalin b2 przedstawiony został podczas targów Poligrafia na stoisku firmy Eurintrade. W czerwcu firma Eurintrade zorganizowała dni otwarte w Warszawie, Krakowie i Poznaniu dla wszystkich zainteresowanych nowym systemem. Można było nie tylko zapoznać się z budowš i konstrukcjš urzšdzenia, ale też wydrukować własne prace, a przede wszystkim podyskutować na tematy fachowe dotyczšce proofingu ze specjalistami Eurintrade, a także z innymi uczestnikami Đ przedstawicielami studiów graficznych, drukarń, wydawnictw. Po wakacjach, we wrzeœniu rozpoczęła się dystrybucja systemu digital cromalin b2 w Polsce. A to znaczy, ze został zaakceptowany przez bardzo wymagajšcych użytkowników. Jaki więc jest ten nowy system? W czym jest podobny, a co go różni od równolegle oferowanego i używanego od wielu lat cyfrowego cromalinu AX, AQ czy iG? Zasadniczš różnicš jest technologia drukowania. W technologii inkjet Đ atramentowej Đ rozróżniamy dwa sposoby uzyskiwania rysunku: stały wypływ atramentu oraz kropla na żšdanie (DOD). W cromalinach AX, AQ, iG zastosowano stały wypływ, natomiast w cromalinie b2 Đ metodę DOD. Metoda ta została przez firmę DuPont rozwinięta i lepiej przystosowana dla potrzeb proofingu. Dlaczego były konieczne modyfikacje czegoœ, co jest stosowane od lat w innych systemach konkurencyjnych? Podstawowym powodem było dšżenie do poprawienia powtarzalnoœci i stabilnoœci systemu odbitek próbnych opartego na technologii drukowania DOD. Nowy system nosi przecież nazwę cromalin, a to bardzo zobowišzuje. Głowice piezo zastosowane w cromalinie b2 otrzymały nowe dysze, każda głowica ma ich 46. Dysze wytwarzajš kropelki atramentu lepszej jakoœci w porównaniu z tradycyjnymi głowicami piezo. Krople sš nieco większe, a co najważniejsze Đ jednorodne, nie cišgnš za sobš malutkich kropelek ăsatelitówÓ. Poza tym majšc większš masę nie ulegajš odchyleniom ze względu na opór powietrza. Pamiętajmy, że w czasie drukowania głowice i papier znajdujš się zawsze względem siebie w ruchu, a kropelki atramentu muszš w tych warunkach pokonać drogę do papieru i paœć w dokładnie ustalonym miejscu. Ta modyfikacja głowic miała bardzo duży wpływ na poprawę powtarzalnoœci odbitki. Kolejnš zmianš majšcš na celu ustabilizowanie procesu drukowania jest układ utrzymujšcy stałš tempera-turę głowic. Dzięki temu rosnšca temperatura w czasie pracy elementu piezo nie występuje w cromalinie b2. Nie zmieniajš się więc właœciwoœci atramentu, co miałoby ogromny wpływ na jakoœć wystrzeliwanych kropelek. Wszystkie udoskonalenia techniki piezo otrzymały w firmie DuPont nazwę ăPiezo Array Print TechnologyÓ. Jest to pierwsza technologia wykorzystujšca tego typu głowice opracowane od poczštku dla celów proo-fingu barwnego. Jak w przypadku wszystkich systemów DOD, w cromalinie b2 zastosowano więcej niż cztery kolory atramentów. Dodatkowo mamy tu jasny cyan, jasnš magentę oraz jako siódmy kolor szary. Nazwa cromalin b2 mówi o formacie zadruku papieru Đ pełen B2 ze spadami: 52x74 cm. Drukowanie następuje z arkusza. I tu występuje podobieństwo do cromalinów cyfrowych AX, AQ, iG. Arkusz papieru jest pobierany z kasety i opinany na bębnie. Bęben zaczyna się obracać, a moduł z głowicami przesuwa się wzdłuż osi nadrukowujšc rysunek. Ten sposób gwarantuje bardzo dużš stabilnoœć systemu z odbitki na odbitkę. Istotny wpływ ma na to bowiem stan mechanizmów prowadzšcych głowice. Przy tak spokojnej pracy jak w konstrukcji z obracajšcym się bębnem zużycie mechaniczne jest zminimalizowane. Nie ma przecież gwałtownych przyspieszeń głowicy, poza tym szybkoœć zadrukowania jednej linii jest stała. Tak więc sama konstrukcja urzšdzenia zastosowana we wszystkich cyfrowych systemach firmy DuPont opracowana została w celu zagwarantowania jak największej stabilnoœci i powtarzalnoœci odbitki. Cromalin b2 daje takie same możliwoœci jak cromalin AX, AQ czy iG. Posiada gotowe już profile dołšczone przez firmę DuPont, m.in.: Eurostandard, offset arkuszowy, zwojowy, gazetowy, rotograwiura. Gotowe profile można edytować w bardzo szerokim zakresie. Dzięki wchodzšcemu w skład wyposażenia XRITE DTP41 można tworzyć profile na podstawie wydrukowanych na maszynach drukujšcych form testowych. Jeżeli w gotowym już profilu wystšpi koniecznoœć zmiany tylko odcienia papieru nakładowego, odczytujemy jego wartoœci fotospektrometrem. Edycje barwne możliwe sš nie tylko dla CMYK, ale również w szaroœciach, zieleniach, granatach, czerwieniach. Jest to często bezpieczniejsza korekta niż na krzywych tonalnych, które zresztš sš również możliwe do przeprowadzenia. Cromalin b2 posiada certyfikowanš bibliotekę Pantone. Do biblioteki można dopisywać dodatkowe kolory, podajšc wartoœci Lab lub po prostu odczytujšc je z wzorca fotospektrometrem. Bardzo ważnym czynnikiem gwarantujšcym poprawnoœć działania całego systemu jest dobór zastosowanych materiałów. I tutaj nie ma przypadkowoœci. Specjalna mikroporowa warstwa wierzchnia jest dobrana do właœciwoœci fizykochemicznych wszystkich używanych w systemie pigmentów. Bardzo ograniczyło to niebezpieczne zjawisko występujšce przy systemach DOD ăpłynięciaÓ odbitki w czasie. Wypuszczanie prac, tak jak przy wszystkich cromalinach cyfrowych, odbywa się albo w sposób automatyczny, albo poprzez ręczne układanie użytków na arkuszu. Przy ręcznym sposobie możliwy jest wydruk na jednym arkuszu prac z różnymi profilami. Podsumowujšc, cromalin b2 jest w klasie systemów DOD (kropli na żšdanie) najnowoczeœniejszym rozwišzaniem dajšcym największš powtarzalnoœć i stabilnoœć. A to przecież w systemach próbnych odbitek jest najważniejsze. Artykuł sponsorowany