Dla projektantów i nie tylko…
6 gru 2016 14:43

W dniach 5 i 6 wrzeœnia br. odbędzie się w Pułtusku konferencja pod nazwš: ăNowe technologie w projektowaniu i druku materiałów reklamowych i opakowańÓ, skierowana do projektantów druków reklamowych i opakowań, pracowników agencji reklamowych, plastyków, poligrafów, a także osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych za reklamę i wizerunek produktu. Celem konferencji jest zaprezentowanie nowych materiałów i rozwišzań technologicznych stosowanych w przemyœle poligraficznym. Organizatorzy konferencji Đ Grafikus Systemy Graficzne Sp. z o.o. i PPH Follak Đ wraz z partnerami: firmš Jakon i Drukarniš Cezar oraz zaproszonymi goœćmi przedstawiš nowe możliwoœci w zakresie kreatywnego projektowania i wykonywania wysokiej jakoœci opakowań i druków reklamowych. W konferencji jako prelegenci wystšpiš zagraniczni i krajowi eksperci, którzy poza prezentacjš możliwych efektów plastycznych, jakie dajš nowej generacji podłoża, farby i materiały do uszlachetniania, przybliżš uczestnikom ich właœciwoœci fizyczne i technologiczne, a także poœwięcš wiele miejsca problematyce jakoœci. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia zwišzane ze standaryzacjš i kontrolš barwy w aspekcie oczekiwań projektanta i odbiorcy prac poligraficznych oraz możliwoœciami ich fizycznej realizacji przez drukarnię. Organizatorzy majš nadzieję, że klimat i oprawa konferencji będš sprzyjały nie tylko poznaniu nowoœci technicznych, ale także wzajemnej wymianie doœwiadczeń zawodowych pomiędzy projektantami, wykonawcami i odbiorcami produkcji poligraficznej. Poligrafika objęła patronat medialny nad konferencjš. Opracowano na podstawie informacji prasowej firm Grafikus Systemy Graficzne Sp. z o.o. i PPH Follak