Dobór produktu nie może być dziełem przypadku
6 gru 2016 14:42

Czas dekoniunktury szczególnie wyostrza wymagania klientów. Nie wystarczy już ładnie opakować produkt, nie wystarczy także na ładnym opakowaniu znana marka. O doborze produktu zaczynajš decydować konstrukcja urzšdzenia, kompatybilnoœć, funkcjonalnoœć i oszczędnoœć w działaniu. Jesteœmy przekonani, ze nowy model zbieraczek marki Watkiss szczególnie zaspokaja te konstrukcyjno-ekonomiczne potrzeby użytkownika istotne przy doborze urzšdzenia. Wnikliwe analizy konstruktorów, wieloletnie doœwiadczenie poparte obserwacjami i opiniami użytkowników, zaowocowały pojawieniem się nowego, bez ryzyka wštpliwoœci, rewolucyjnego urzšdzenia. W takich okolicznoœciach Mercator Poligrafia jako wyłšczny przedstawiciel angielskiej firmy Watkiss w Polsce ma zaszczyt i przywilej prezentowania polskiemu odbiorcy zbieraczek nowego typu. Angielska firma Watkiss, już od ponad 30 lat działajšca na rynku poligraficznym, znana z innowacyjnych rozwišzań i dbałoœci o walory użytkowe swoich urzšdzeń, wprowadziła na rynek nowy produkt Đ zbieraczkę o nazwie Watkiss DigiVAC+. Urzšdzenie DigiVAC+ posiada cały katalog zalet, jednakże naprawdę przełomowy w tym modelu urzšdzenia jest podciœnieniowy system podawania non-stop. W praktyce oznacza to cišgłš pracę maszyny, bez przestojów, przez co zwiększona zostaje wydajnoœć produkcyjna, która znacznie przewyższa wydajnoœć produkcyjnš zbieraczek tradycyjnych. Arkusze pobierane sš od spodu stosu, co oznacza, że operator może uzupełniać podajniki podczas pracy maszyny, dzięki czemu anulowane sš jakiekolwiek przestoje maszyny niezbędne w przypadku tradycyjnych maszyn firm konkurencyjnych. Ponadto, co wydaje się w dobie dekoniunktury gospodarczej istotne, urzšdzenie nie ma praktycznie żadnych częœci eksploatacyjnych, czyli szybko zużywajšcych się i niepodlegajšcych gwarancji, co nie może być obojętne dla kosztów produktu finalnego. Korzyœci płynšce z zastosowanego systemu przedstawia zestawienie czasów pracy zbieraczki z tradycyjnym układem podawania oraz zbieraczki DigiVAC+ z podawaniem non-stop. Zgodnie z wykresem opracowanym na podstawie dokładnych obliczeń i wnikliwych obserwacji widać, iż stosowanie unikalnego systemu DigiVAC+ zwiększa wydajnoœć produkcji o 25% w stosunku do zbieraczek z tradycyjnym podawaniem. Taki wynik osišgamy dzięki podciœnieniowemu systemowi podawania non-stop od spodu stosu, co pozwala w cišgu godziny zwiększyć liczbę wyprodukowanych zeszytów nawet o 750 sztuk lub liczbę zebranych pakietów o 1500 sztuk. Zwiększenie wydajnoœci przekłada się na większe możliwoœci drukarni w wykonywaniu zleceń, a w rezultacie na znaczne oszczędnoœci i większy zysk. Kolejnym atutem zbieraczki jest jej nowa zmieniona konstrukcja. Zastosowanie o wiele stabilniejszej budowy uodporniło maszynę na drgania oraz wydłużyło jej czas eksploatacji. Dużym udogodnieniem dla operatora jest zastosowanie nowego rodzaju sterowania ułatwiajšcego optymalizację oraz wizualizację procesu pracy. Poszczególne funkcje pracy maszyny w systemie DigiVAC+ sš jasne i czytelne, wsparte dodatkowo dostępnš w panelu funkcjš pomocy. W przeciwieństwie do urzšdzeń innych producentów nie wymaga ona wykonywania skomplikowanych nastaw czy też regulacji przy zmianie rodzaju materiału. Praktycznie za pomocš jednej dŸwigni możemy dopasować parametry zbierania arkuszy w bardzo szerokim zakresie gramatur od 45g/m2 do 300 g/m2. Dodatkowym ułatwieniem w układzie sterowania jest kolorowy interaktywny panel GUI (graficzny uniwersalny interfejs), gdzie prosta grafika i czytelne ikony pozwalajš użytkownikowi na komunikację z systemem. Dla operatora oznacza to znaczne ułatwienia w obsłudze. Panel GUI zwiększa ponadto prędkoœć pracy oraz zapewnia integralnš kontrolę całego systemu. Dotychczasowi użytkownicy zbieraczki DigiVAC+ niewštpliwie już docenili jej walory użytkowe, o czym można się przekonać oglšdajšc stronę intenetowš www.mercatorpoligrafia.pl.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>