Dom Słowa Polskiego wraca do gry
6 gru 2016 14:43

Koniec ubiegłego roku oznaczał dla warszawskiego Domu Słowa Polskiego czas poważnych inwestycji. Ta zasłużona drukarnia, o ponad 50-letnim stażu, zakupiła m.in. nowy pełnoformatowy system CtP i nowš 5-kolorowš maszynę arkuszowš Komori S40 w formacie B1. Dostawcš obu urzšdzeń była firma Reprograf. Dzięki tym inwestycjom, jak zapewnia zastępca dyrektora ds. produkcji Włodzimierz Wisła, DSP wraca do gry: Nasze dotychczasowe wyposażenie spowodowało, że Dom Słowa Polskiego przestał się liczyć w walce konkurencyjnej o zlecenia najwyższej jakoœci. W wielu przypadkach, majšc taki, a nie inny sprzęt, nie byliœmy w stanie sprostać wymaganiom naszych klientów. Z tego względu częœć z nich odeszła od DSP. Jednak w cišgu ostatnich miesięcy sytuacja uległa diametralnej zmianie. Dzięki programowi oddłużeniowemu drukarnia mogła sobie pozwolić na nowe inwestycje. W krótkim czasie zakupiono z krakowskiego Centrum Poligraficzno-Prasowego używanš maszynę gazetowš Goss (dzięki czemu częœć drukowanej w DSP ăTrybunyÓ będzie się ukazywać w kolorze), a następnie system CtP Screen 8600 i nowš maszynę arkuszowš. Na termicznym systemie Screena wykonujemy zarówno płyty z myœlš o produkcji gazetowej, jak i do maszyn arkuszowych Đ mówi Włodzimierz Wisła. Naœwietlarka ta pracuje z tš samš prędkoœciš 19 płyt B1 na godzinę niezależnie od rozdzielczoœci. Czas naœwietlania jednej płyty wynosi nieco ponad 3 minuty, co w przypadku ăTrybunyÓ jest zupełnie wystarczajšce. Jako ostatnia do DSP została dostarczona maszyna arkuszowa. Zainstalowany tu model S40 to przedstawiciel stosunkowo nowej serii maszyn Komori, pokazanej po raz pierwszy na targach Ipex w 2002 roku. Była to jednoczeœnie druga instalacja maszyny tej japońskiej firmy zrealizowana przez Reprograf. Włodzimierz Wisła nie ukrywa, że przy rozpatrywaniu ofert brani byli pod uwagę wszyscy dostawcy maszyn B1 obecni wówczas w Polsce: Rozmawialiœmy zarówno z trzema dostawcami niemieckimi, jak i z firmami oferujšcymi maszyny japońskie. Nie ukrywam, że duże znaczenie miał fakt, iż od tej samej firmy możemy też kupić system CtP, ale argumentem koronnym Đ przy podobnym zaawansowaniu technicznym sprzętu Đ okazały się warunki cenowe. Dyrektor Wisła nie kryje, że na poczštku w DSP były przymiarki do maszyny 5-kolorowej z wieżš lakierujšcš: Po przeanalizowaniu naszego portfela zleceń stwierdziliœmy, że dodatkowy wydatek na wieżę jest zbędny i lepiej wydać te pienišdze na zakup CtP. W ten sposób trafiły do nas i 5-kolorowa maszyna, choć bez dodatkowego lakieru, i nowoczesny sprzęt prepress. Maszyna Komori S40 dostarczona do DSP została wyposażona w moduł umożliwiajšcy pracę z plikami w formacie CIP3, dzięki czemu dane z prepress mogš zostać przeniesione do maszyny, co pozwala na wstępne ustawienie kałamarzy farbowych i innych parametrów drukowania. Jeœli chodzi o konfigurację maszyny, została ona wyposażona we wszystkie niezbędne elementy zwišzane z automatyzacjš produkcji, m.in. w automatyczny system zmiany płyt, automatyczne mycie zespołów farbowych, cylindrów poœrednich i dociskowych. Za kontrolę pracy urzšdzenia odpowiada Komori Management System, sterowanie maszynš odbywa się z pulpitu centralnego. Dyrektor Wisła jest pewien, że na dzisiejsze potrzeby DSP konfiguracja dostarczonej w styczniu maszyny jest wystarczajšca: Dzięki wysokiej automatyce i szybkiemu narzšdzaniu maszyny jesteœmy w stanie przyjšć praktycznie każde zlecenie, za które klient będzie chciał zapłacić, nawet 100 egzemplarzy. Maszyna zakupiona przez DSP składa się z pięciu zespołów drukujšcych, maksymalny format arkusza wynosi 720 x 1030 mm. Komori S40 pracuje z maksymalnš prędkoœciš 16 tys. ark. na godzinę, wysokoœć stosu nakładania i wykładania wynosi 1150 mm. SS 40SP Đ czyli druk dwustronny inaczej Maszyna zainstalowana w styczniu w Domu Słowa Polskiego jest też oferowana przez Komori w bardzo ciekawej konfiguracji umożliwiajšcej zadrukowywanie obu stron arkusza, ale bez potrzeby jego odwracania. Mowa o modelu Lithrone 40 SP. Maszyna ta została stworzona z myœlš o rynkach azjatyckich, ale sprawdziła się też na rynkach europejskich i amerykańskich. Obecnie, po upływie niewiele ponad czterech lat od prezentacji, w Europie pracuje 45 maszyn serii Lithrone SP, natomiast dalszych 6 jest zakontraktowanych. Na tak dużš popularnoœć decydujšcy wpływ ma zastosowanie piętrowego układu zespołów drukujšcych. Uzyskano przez to możliwoœć wielokolorowego, dwustronnego zadrukowywania arkusza bez koniecznoœci stosowania systemu odwracania arkuszy. Rozwišzanie to niweluje różnice w jakoœci druku pomiędzy stronš prawš i lewš, umożliwia szybkie i sprawne pasowanie, ale przede wszystkim daje możliwoœć bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni arkusza, ponieważ jest on trzymany tylko za jeden brzeg podczas całego procesu drukowania. Przyjmujšc œrednio około 25 milionów wydrukowanych odbitek rocznie można uzyskać oszczędnoœć papieru rzędu 400-500 tys. arkuszy, co przy dzisiejszych cenach materiałów powoduje znaczšce obniżenie kosztów. Maszyny serii Lithrone SP dostępne sš w wersjach: cztero-, oœmio-, dziesięcio- i dwunastokolorowych. Występujš również dwa formaty: B1 Đ wersja L40 SP oraz format powiększony 820 x 1130 mm Đ wersja L44 SP. Zakres gruboœci zadrukowywanych podłoży dla obu formatów zawiera się w przedziale od 0,04 do 0,2 mm, a prędkoœć drukowania sięga 13 000 ark/h. Lithrone 40/44 SP to maszyna stworzona specjalnie do produkcji œrednionakładowych druków akcydensowych. Do podstawowych jej zalet należy bardzo krótki czas narzšdu (dla maszyny 2 x 4 kolory poniżej 20 minut) przy zużyciu minimalnej iloœci makulatury rozruchowej. Efekt ten osišgnięty został dzięki zastosowaniu półautomatycznej zmiany płyt Semi Đ APC, automatycznego ustawiania gruboœci i formatu zadrukowywanego podłoża oraz zdalnego sterowania nadawaniem farby i registrami. Oprócz podanych powyżej funkcji ze stanowiska obsługi można sterować standardowo zainstalowanymi systemami automatycznego mycia układów farbowych, cylindrów gumowych i dociskowych. Dwa monitory dotykowe podajš także informacje dotyczšce bieżšcego zlecenia, ustawień maszyny, jak również zapamiętanej wczeœniej historii produkcji dla zleceń powtarzajšcych się. Oczywiœcie tak jak w przypadku wszystkich maszyn serii Lithrone istnieje możliwoœć połšczenia ich z przygotowalniš w systemie CIP3/CIP4. Każda maszyna Lithrone 40/44 SP wyposażona jest w system chłodzenia rozcieraczy zespołów farbowych oraz system nawilżania Komorimatic. Precyzję i wysokš jakoœć rozcierania i nadawania farby na płytę majš zagwarantować również odpowiednio dobrane œrednice wałków farbowych oraz szczegółowo zaprojektowany układ wałków nadajšcych o różnych œrednicach z funkcjš ruchu oscylacyjnego, który zapobiega efektowi szablonowania. Jednak największš innowacjš jest sposób transportu arkusza. Dzięki podwójnej œrednicy cylindrów dociskowych i wyeliminowaniu systemu odwracania arkuszy, papier przekazywany jest bezpoœrednio z cylindra dociskowego na cylinder dociskowy kolejnego zespołu drukujšcego. Jedyne takie rozwišzanie na rynku, opatentowane przez firmę Komori i zastosowane w maszynie serii SP pozwoliło w znaczšcy sposób zmniejszyć liczbę przekazań arkusza pomiędzy zespołami drukujšcymi. Dla porównania w typowym układzie: cylinder dociskowy Đ trzy cylindry transferowe Đ cylinder dociskowy, zastosowanym w najbardziej popularnych maszynach oœmiokolorowych w układzie modułowym występuje 29 punktów przekazań pomiędzy pierwszym a ostatnim dociskiem. W przypadku maszyny Lithrone 44SP tylko 7. Jak zapewnia producent, podwójna œrednica cylindrów dociskowych gwarantuje spokojne prowadzenie papieru, mniejsze jego odkształcanie oraz poprawia pasowanie między zespołami. Powoduje też ograniczenie przyrostu punktu rastrowego, a także wyeliminowanie prawdopodobieństwa zarysowania wydruku. Innowacjš jest też sposób transportu zadrukowanego arkusza na stos zespołu wykładajšcego. W przeciwieństwie do typowych maszyn o układzie szeregowym papier jest prowadzony w pozycji poziomej. To z kolei, jak zapewnia Komori, zmniejsza ryzyko powstawania odkształceń i zarysowań wydruku podczas wykładania. Co więcej, wymiary Lithrone SP gwarantujš możliwoœć ograniczenia powierzchni potrzebnej do zainstalowania maszyny. Dzięki układowi zespołów drukujšcych maszyna serii SP zajmuje, jak twierdzi producent, o 32% mniej miejsca w porównaniu z tradycyjnš maszynš do drukowania dwustronnego o takich samych możliwoœciach. Wyposażenie oraz sposób zaprojektowania maszyny Komori SP zostały zdeterminowane przez warunki ekonomiczne. W rezultacie powstała maszyna, która dzięki swoim innowacyjnym rozwišzaniom znalazła uznanie w oczach klientów japońskiej firmy z całego œwiata. Na podstawie materiałów firmy Komori opracował Bartosz Skórzyński, Reprograf