Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020
6 gru 2016 14:58

Niespełna miesiąc temu Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych dla Polski na lata 2014-2020. Na jego mocy, w ramach unijnej polityki spójności, Polska otrzyma w tym okresie 82,5 mld EUR z budżetu Unii Europejskiej. Najwięcej funduszy z tej puli zostanie przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), natomiast największy wzrost wydatków będzie dotyczył innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Z uwagi na fakt, że jest to ogromna szansa również dla polskich przedsiębiorców działających w sektorze poligraficznym, Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW (SAIP) we współpracy ze spółką Integrator Systemów Poligraficznych (ISP) zorganizowało konferencję poświęconą właśnie dotacjom unijnym. 27. spotkanie z cyklu Poligraficznych Konfrontacji pt. „Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020” odbyło się 22 maja br. w warszawskiej siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Patronem honorowym wydarzenia był Minister Infrastruktury i Rozwoju, zaś patronat medialny objęły m.in. czasopisma Poligrafika i Opakowanie. W Konfrontacjach licznie uczestniczyli przedstawiciele: przedsiębiorstw z branży poligraficznej i opakowaniowej, jednostek badawczo-rozwojowych, organizacji branżowych oraz środowisk naukowych i studenckich. 27. edycję Poligraficznych Konfrontacji otworzył Andrzej Żurkiewicz, prezes SAIP, natomiast ich moderatorem był Paweł Szarubka, dyrektor ds. Funduszy Europejskich w ISP. Pierwszym prelegentem majowego spotkania była Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, która swój czas poświęciła tematyce wsparcia dla przedsiębiorców w latach 2014-2020 oraz możliwości pozyskania przez nich dofinansowania w nowej perspektywie unijnej. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać przede wszystkim z trzech głównych źródeł, jakimi są: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia i Regionalne programy operacyjne. W rozporządzeniach unijnych na nową perspektywę Komisja Europejska wskazała obszary, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. Zostały one opisane w 11 ogólnych punktach (tzw. celach tematycznych), wśród których dwa – na które przewidziano około 16 mld EUR – są skierowane bezpośrednio do firm i dotyczą ich inwestycji w badania i innowacje oraz w podnoszenie konkurencyjności. Następnie głos zabrał Marcin Łata – dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – który szczegółowo omówił tematykę związaną z dotacjami w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Celem programu jest podniesienie innowacyjności i konkurencji gospodarki polskiej, a ma się to wyrażać przede wszystkim w zwiększeniu nakładów finansowych na działalność badawczo-rozwojową. Odbiorcami dotacji z tego segmentu mają być głównie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, lecz nie tylko – będą to także: jednostki naukowe i uczelnie, instytucje otoczenia biznesu (IOB) oraz podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia, takie jak konsorcja, klastry i platformy technologiczne. POIR ma wspierać cały proces powstawania innowacji – od fazy tworzenia projektu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań. Marcin Łata mówił także o strategii inteligentnej specjalizacji, która zakłada wybór przez każde państwo członkowskie i/lub region konkretnych priorytetów, z uwzględnieniem mocnych stron i atutów oraz obszarów rokujących szanse na uzyskanie przewag konkurencyjnych. Na poziomie krajowym wskazano 18 inteligentnych specjalizacji ujętych w 5 działach tematycznych. Ostatni z działów – innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym) – jest silnie nastawiony na technologię, na czym może skorzystać branża poligraficzna. Kolejnym prelegentem była Mariola Misztak-Kowalska, dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem jej wystąpienia były „Specjalistyczne i proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP – wykorzystanie doświadczenia PARP i KSU”. Na początku referentka omówiła dotychczasowy schemat wdrażania nowych usług przez PARP, aby następnie przedstawić założenia systemu wspierania polskich przedsiębiorstw w zakresie doradczo-szkoleniowym oraz zasady udzielania im wsparcia finansowego na kolejne lata. Z kolei głos zabrał moderator spotkania – Paweł Szarubka. Tytuł jego wystąpienia był zbieżny z tytułem Konfrontacji, a więc „Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020”. Na wstępie prelegent wprowadził uczestników spotkania w obecną sytuację finansową na rynku poligraficznym. Od 2008 r. wartość produkcji poligraficznej w Polsce znacząco wzrosła. Z przedstawionych przez niego statystyk wynika, że techniką drukowania, która posiada obecnie najwyższą wartość produkcji poligraficznej, jest fleksografia, zaś produktem końcowym o najwyższej wartości produkcji poligraficznej jest opakowanie. Po krótkim wprowadzeniu prelegent przeszedł do omówienia zmian w zasadach udzielania dotacji unijnych oraz możliwości, jakie one dają na najbliższe 7 lat branży poligraficznej i opakowaniowej. W dalszej części swojego wystąpienia Paweł Szarubka wymienił najważniejsze czynniki, które mogą zadecydować o sukcesie danego projektu. W trakcie swojego wystąpienia Paweł Szarubka podkreślił, że: Pieniądze z nowej unijnej perspektywy będą budować konkurencyjność polskiej branży poligraficznej i produkcji opakowań głównie poprzez innowacje, które mają powstawać dzięki współpracy przedsiębiorców i naukowców. Właśnie partnerstwa pomiędzy światem nauki i biznesu dotyczyło kolejne wystąpienie, które poprowadził dr inż. Sławomir Lisiecki, zastępca dyrektora Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na początek wykładowca przedstawił uczestnikom Konfrontacji historię i zakres działalności CBiIMO, aby następnie zapoznać ich z zakończonymi suk-cesem projektami oraz możliwościami współpracy, jakie oferuje reprezentowana przez niego placówka. Sławomir Lisiecki określił CBiIMO jako miejsce współpracy pomiędzy światem nauki i przemysłu – wśród partnerów przemysłowych Centrum znajdują się takie firmy jak: Chespa Farby Graficzne, Drukpol Zenon Ziemak, Ekopak Plus i Bachpol. Kolejnym prelegentem ze świata nauki był prof. nzw. dr hab. inż. Georgij Petriaszwili – kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W swoim wystąpieniu pt. „Nauka i biznes – współpraca kluczem do sukcesu” prelegent przedstawił zakres prowadzonych przez ośrodek prac badawczo-naukowych. Słuchacze mogli się również dowiedzieć, że ZTP świadczy usługi z zakresu przygotowywania fachowych ekspertyz dotyczących oceny jakości produktów i materiałów poligraficznych oraz urządzeń i technologii. W aspekcie planowanych projektów inwestycyjnych na lata 2014-2020 oferta ZTP ma objąć: nawiązywanie stałej współpracy naukowo-badawczej z przedsiębiorstwami poligraficznymi i jednostkami naukowymi; opracowywanie opinii na temat innowacyjności technologii i produktów poligraficznych; wykonywanie kompleksowych badań i projektów badawczo-rozwojowych związanych z innowacyjnymi technologiami i udoskonaleniami produktów oraz udzielanie wsparcia w zakresie ochrony własności przemysłowej i ochrony patentowej. Następne wystąpienie dotyczyło tematyki patentu i jego znaczenia w branży poligraficznej, a wygłosił je Marcin Barycki, reprezentujący Kancelarię Prawno-Patentową Barycki. Z jego wystą-pienia słuchacze mogli się dowiedzieć m.in., czym właściwie jest wynalazek, jak wygląda procedura uzyskiwania patentu i co on rzeczywiście daje, czym jest wzór użytkowy oraz czy patentowanie ma sens w odniesieniu do branży poligraficznej. Na zakończenie konferencji głos zabrał prezes zarządu spółki Prografix – Bartosz Mateja, który opowiedział o swoich doświadczeniach w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych.