Drescher Polska Đ Drescher Emerson Đ Emerson
6 gru 2016 14:42

Pod koniec czerwca br. przyjšł nas prezes spółki (i właœciciel), pan Adam Banaszczyk. Nie tylko nie zaprzeczył informacji o kłopotach w niemieckiej centrali firmy Drescher, ale poinformował o przejęciu przez kapitał francuski koncernu wraz z kilkudziesięcioma filiami Đ z wyjštkiem... polskiej! Okazało się, iż zakład w Piotrkowie był najcenniejszš, najbardziej dochodowš spółkš firmy i Francuzi kategorycznie żšdali przekazania im również tego przedsiębiorstwa. To się jednak nie udało. Zakład w Piotrkowie działa obecnie jako firma samodzielna, niezależna i rozwija swojš działalnoœć. Zatrudnienie zwiększyło się do 220 osób, podejmowane sš dalsze inwestycje, ostatnio została uruchomiona najnowoczeœniejsza maszyna szwajcarskiej firmy MŸller Martini Concept NT Đ jedyna w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Jak to było możliwe? Musimy się cofnšć do końca lat 70. Młody maturzysta Adam Banaszczyk wyjechał do Niemiec, by Đ jak wielu innych Đ ăzarobić parę groszyÓ. Pozostał tam przez 15 lat. Pod koniec lat 80. założył w Niemczech firmę handlowš, która m.in. sprzedawała do Polski papier komputerowy Dreschera. Produkowany w Polsce papier był zły gatunkowo. Powstajšce w kraju banki i inne firmy płaciły chętnie dwa razy więcej za dostarczany przez nas papier niż za krajowy, ze względu na jego jakoœć Đ opowiada pan Banaszczyk. Drescher organizował na poczštku lat 90. spółki w różnych krajach, chciał też uruchomić takš w Polsce. Wybrał naszš firmę, choć nie mieliœmy pojęcia o produkcji. Udowodniliœmy jednak wczeœniej, że potrafimy doskonale sprzedawać, i to zaważyło na podjęciu decyzji o zawišzaniu spółki właœnie z nami. Tak powstał Drescher Polska, gdzie Niemcy mieli 51% udziałów, a my 49%. Na poczštek kupiliœmy u Dreschera 2 używane maszyny, rozpoczęliœmy produkcję i już po 3 miesišcach uzyskaliœmy zyski Đ mówi nasz rozmówca. Przyjęto zasadę, by produkować z najlepszych surowców zachowujšc niemieckie standardy jakoœciowe. Rozpoczšł się niezwykle dynamiczny rozwój Drescher Polska. Jednak 3 lata temu w niemieckiej centrali złe decyzje inwestycyjne spowodowały kłopoty finansowe. I wtedy Đ opowiada pan Banaszczyk Đ udało mi się dokupić jeden udział, potrzebny do uzyskania 50%. Trwało to rok, ale się powiodło. Zakład w Piotrkowie działał zawsze jako niezależna firma, a ăpomocÓ koncernu sprowadzała się praktycznie do podziału wypracowanego w Polsce zysku. Wobec powyższego nie byliœmy zainteresowani kolejnym zachodnim wspólnikiem i rozpoczęliœmy walkę o odkupienie pozostałych 50%, co nastšpiło 01.01.2000 r. Jest to jeden z nielicznych przypadków, że Polak wykupił u Niemca udziały w 100%; i tak stałem się właœcicielem firmy Drescher Polska. Natomiast nie wykupiłem licencji na nazwę firmy ze względu na złš opinię na Zachodzie o sytuacji w tym koncernie. Nie jesteœmy zainteresowani utrzymaniem nadal nazwy Drescher. Zaistniała sytuacja niezwykle nas zmobilizowała. Rok 2000 był najlepszym w historii działania firmy, a osišgnięty zysk wyniósł około 16 mln zł. Pojawiło się logo Emerson Đ pod tš firmš będziemy teraz działać. Ku naszemu zdumieniu zmiana nazwy nie spowodowała problemów, pozyskaliœmy nowych, ważnych klientów. Silnš stronš w działalnoœci firmy jest partnerska współpraca z hurtowniami i detalistami rozprowadzajšcymi nasze produkty. A teraz może o samych produktach. Otóż przeszły one długotrwałš transformację. Najpierw był to tylko czysty pojedynczy papier komputerowy. Potem przyszły papiery samokopiujšce, których sprzedaż w Polsce rozwija się nadal dynamicznie (choć na Zachodzie zapotrzebowanie na nie maleje). W taki sposób Piotrków stał się największym w Europie zakładem produkujšcym ten asortyment. Drugie miejsce zajmujš Anglicy, trzecie zaœ Włosi. Firma Emerson ma 55-60% udziału w polskim rynku papierów komputerowych. Dynamicznie roœnie zapotrzebowanie na formularze, które stajš się coraz bardziej skomplikowane i wyrafinowane. Kiedyœ najpopularniejszy był formularz w formie składanki, obecnie coraz więcej produkuje się formularzy w arkuszach A4. Kolejna transformacja to formularze w rolach przeznaczone do dalszej obróbki na szybkobieżnych drukarkach laserowych. Ale to już ăwyższa szkoła jazdyÓ, jak okreœla to Adam Banaszczyk; według niego mniejsze zakłady odpadnš, nie dadzš rady... Następny temat to przyszłoœć. Zdaniem naszego rozmówcy dzisiaj, aby robić coœ dobrze, należy się specjalizować i wybrać pomiędzy: drukiem reklamowym (mailing) a produktami dla biznesu (faktury, wycišgi, listy reklamowe). Pan Banaszczyk skłonny jest wybrać ăbiznesÓ. Podsumowujšc terenowš ekspansję dokonanš w cišgu ostatnich lat, to poczštkowe dwie hale (po dawnym POMie) połšczono trzeciš i dobudowano czwartš. Ale wcišż jest ciasno... Podjęto więc decyzję o budowie kolejnej, jeszcze w tym roku. Firma jest całkowicie skomputeryzowana, produkcja jest precyzyjnie analizowana. Kalkulacje sš oparte w 98% na faktach, nie ăwzięte z sufituÓ... Oceniana jest działalnoœć każdego pracownika. Silnš stronš firmy jest struktura załogi, gdzie pracownicy zwišzani z produkcjš stanowiš prawie 80% całej załogi. Firma Emerson Polska dysponuje parkiem maszynowym w liczbie 30 maszyn produkcyjnych, w tym 12 maszyn drukujšcych. Tegoroczne inwestycje to: Ľ pierwsza w Europie Œrodkowo-Wschodniej maszyna MŸller Martini Concept NT (5 kolorów, suszenie UV), Ľ w dziale prepress naœwietlarka do filmów Agfa Phoenix 2250 z wywoływarkš on-line pracujšca pod kontrolš systemu Apogee oraz naœwietlarka do płyt Đ kopiorama Sack. Na koniec roku zaplanowano instalację kolejnej nowoczesnej maszyny.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>