Druk cyfrowy czy cyfrowe drukarki?
6 gru 2016 14:42

Motto: W jaki sposób drukarze mogš ocenić strategiczne znaczenie druku cyfrowego, gdy istnieje tyle niejasnoœci? Z perspektywy czasu Na poczštku tego roku jeden z ważniejszych menedżerów korporacji Xerox stwierdził, że jego firma działa na polu druku cyfrowego od roku 1991, kiedy to zaprezentowała urzšdzenie DocuTech. Ta chronologia druku cyfrowego została potwierdzona przez konsultanta przemysłu poligraficznego, który skonstatował, że ătechnologia druku cyfrowego pozostaje w dalszym cišgu zagadkš dla wielu małych punktów poligraficznych około dziesięciu lat po jej wprowadzeniuÓ. Wielu z nas pamięta opracowanie i wprowadzenie na rynek takich urzšdzeń, jak Xerox 9700 oraz IBM 3800 i skłonna jest datować poczštek druku cyfrowego na póŸne lata 70., nie zaœ na poczštek lat 90. Czym były bowiem miliardy stron drukowanych w latach 70. i 80. oraz miliardowe dochody firm takich jak Xerox, IBM, Kodak i Siemens, jeœli nie cyfrowym drukiem właœnie? Nie jest więc przypadkiem fakt, że ogłoszenie IBM w branżowym czasopiœmie dla przemysłu poligraficznego krzyczy dużymi literami: ăCzy wiecie, że jesteœmy liderami technologii druku cyfrowego przez ostatnie czterdzieœci lat?Ó Z naukowego punktu widzenia druk cyfrowy Đ czyli druk sterowany strumieniem bitów informatycznych, a nie płytš drukowš stworzonš przez człowieka Đ istnieje tak długo jak same komputery. Pierwsze drukarki, które pojawiły się przed czterdziestu laty, działały na zasadach modyfikowanej maszyny do pisania i były do niej podobne. Były one nieskomplikowane i powolne. Wraz ze zwiększeniem się iloœci programów komputerowych i biznesowych zastosowań rosło też zapotrzebowanie na szybkie drukarki. Prowadziło to do nowych wynalazków i drukarki liniowe stały się dominujšcymi urzšdzeniami do wydruku obliczeń komputerowych. Drukarki laserowe W póŸnych latach 70. wynaleziono drukarki laserowe, które umożliwiały uzyskanie dużej iloœci kopii wydruków komputerowych. Drukarki laserowe miały możliwoœci dużo szerszego zastosowania aniżeli ich mechaniczne poprzedniczki. Przemysł druku cyfrowego pod przewodnictwem Xeroksa oraz IBM rozpoczšł w latach 80. produkcję drukarek nie tylko dla wydziałów przetwarzania danych. Dzięki technologii kontroli czcionek i obrazów graficznych stosowanych w komputeryzowanym składzie zecerskim miliardy stron czarno-białych dokumentów i formularzy zaczęły być produkowane na cyfrowych drukarkach. Pod koniec lat 80. rozwój technologii wprowadził komputery do każdego biura i cena drukarki laserowej spadła z poczštkowych 500 tysięcy dolarów za Xeroksa 9700 lub IBM 3800 do ceny poniżej 3 tysięcy dolarów za HP Laserjet. Drukarki wolniejsze od laserowych zaczęły być tak tanie, że pojawiły się zarówno w biurach, jak i w domach konsumentów. Z technologicznego punktu widzenia każdy człowiek mógł zostać drukarzem i to stwierdzenie zadecydowało o strategii rynkowej w dziedzinie zaopatrzenia rynku w cyfrowe drukarki. Przez większoœć tego okresu przemysł poligraficzny koncentrował się na technologii cyfrowej jako sposobie usprawnienia procesu drukowania: skomputeryzowany skład, następnie naœwietlarki i CtP. Tylko nieliczni drukarze eksperymentowali w dziedzinie wielonakładowego druku z cyfrowych plików. Był on faktycznie ograniczony do działów informatycznych w tych drukarniach lub zakładów małej poligrafii. W latach 90. wzrost mocy komputerów oraz dostępnoœć profesjonalnych programów komputerowych zaowocowały rosnšcš liczbš zamówień, które były opracowywane przez klientów i dostarczane do drukarza w formie gotowej do druku cyfrowego. Rewolucja cybernetyczna napędzana przez eksplozję technologii sprowokowała klientów do poszukiwań sposobów szybkiego zwrotu poniesionych nakładów, niższych nakładów druku i większego zindywidualizowania dokumentów. W ten sposób powstawało wiele programów komputerowych pozwalajšcych drukarzom przetworzyć cyfrowe pliki na dobrej jakoœci druk o zróżnicowanych nakładzie i cenie. Dwie strategie klientów Dostawcy cyfrowych drukarek starajš się wprowadzić na rynek tradycyjnego druku urzšdzenia produkujšce wielonakładowe odbitki, o jakoœci takiej jak z maszyn drukujšcych, bezpoœrednio z elektronicznych plików. Druk kolorowy jest efektywny w warunkach biurowych, gdy chodzi o druki niskonakładowe i ograniczonš dystrybucję. Większoœć klientów szuka pomocy zawodowych drukarzy przy dużych nakładach druku kolorowego bez względu na stopień jego cyfrowego pochodzenia. Drukarze stajš przed decyzjš zainwestowania znacznych sum, aby podšżać za zmianami technologicznymi. Ponadto muszš oni zatrudnić albo przyuczyć specjalistów od technologii cyfrowej. W jaki sposób drukarz oceni stosownoœć druku cyfrowego, jeżeli jest tak dużo niejasnoœci? Nawet eksperci nie mogš dojœć do porozumienia na temat: od kiedy istnieje druk cyfrowy. Dwa czynniki majš przemożny wpływ na perspektywy druku cyfrowego i zwišzane sš ze zleceniodawcami tych usług. Po pierwsze, w jaki sposób majš oni dostęp do informacji, która jest zapisana w formie cyfrowej i jak jš mogš następnie przesyłać. Po drugie, w jaki sposób mogš efektywnie przetworzyć cyfrowe pliki na wielonakładowy druk? Wszystkie procesy informatyczne będš podzlecane i preferowani będš dostawcy szerokiej gamy usług. Dlatego też ważne jest, aby drukarze pogłębili swojš wiedzę o druku cyfrowym. O sposobie przekazywania informacji będš decydowali menedżerowie, a nie specjaliœci na szczeblu korporacji. Dlatego drukarze muszš być przygotowani na oferowanie szerszego zakresu usług marketingowych i medialnych, a nie tylko druku. Usługi nastawione na klienta będš podstawowš bazš druku cyfrowego Đ program nastawiony na lojalnoœć konsumentów, prospekty dla klientów i program majšcy na celu skrócenie czasu wejœcia na rynek Đ tak więc realizowanie potrzeb reklamowych działów marketingu i sprzedaży klientów będzie się liczyło jak nigdy dotychczas. Drukarze, którzy rozważajš powiększenie swoich mocy produkcyjnych w dziedzinie druku cyfrowego, powinni ocenić swoich klientów i perspektywiczny rynek z punktu widzenia kierunku zmian. Jakie typy druków będš wykonywane na miejscu albo przetworzone w celu wysłania on-line? Które druki zyskajš na wartoœci poprzez włšczenie elementów indywidualnych? Które będš miały krótkš żywotnoœć? Dokładne oszacowanie całego œrodowiska, w którym działa klient, pozwoli na precyzyjnš prognozę potencjalnych nowych możliwoœci w druku cyfrowym. Na podstawie ăPrint on DemandÓ, wrzesień/paŸdziernik 2002 opracował TG