Druk offsetowy bez alkoholu
6 gru 2016 14:43

W celu szybkiego ustabilizowania balansu wodno-farbowego w druku offsetowym konieczny jest dodatek alkoholu IPA. Wartoœć procentowš dodatku alkoholu dyktuje szereg czynników, takich jak jakoœć wody, rodzaj podłoża czy wielkoœć drukowanego obszaru. W ostatnim czasie wiele mówi się o wyeliminowaniu alkoholu i zastšpieniu go odpowiednim substytutem. Wiele firm zajmujšcych się produkcjš chemii pomocniczej proponuje rozwišzania redukujšce alkohol lub eliminujšce go z druku, ale wišże się to nierzadko z inwestycjami w modernizację systemu nawilżania. Amerykańska firma Printers Service z siedzibš w Newark, która jest potentatem w dziedzinie produkcji chemii dla przemysłu poligraficznego, w oparciu o swoje prawie 100-letnie doœwiadczenie w tej branży opracowała serię produktów marki Prisco. Jest to jedno z najbardziej efektywnych rozwišzań dotyczšcych skutecznego wyeliminowania dodatku alkoholu w druku offsetowym. Niesie za sobš korzyœci zarówno dla œrodowiska ze względu na swojš ekologicznš formułę, jak również dla drukarń przynoszšc wymierne korzyœci materialne. Przedstawicielstwo na Polskę produktów marki Prisco uzyskała firma Wasberger Sp. z o.o. dšżšc do wdrażania nowych, o wysokiej jakoœci technologii dla druku offsetowego. Produkty marki Prisco to nie tylko płyny buforowe i zmywacze, ale również wysokiej jakoœci lakiery, obcišgi gumowe oraz systemy nawilżania dla maszyn offsetowych. Wszystkie produkty posiadajš atest Instytutu FOGRA oraz œwiadectwa jakoœci nadane przez œwiatowych producentów systemów nawilżania. Płyny buforowe oraz szereg innych dodatków marki Prisco pozwalajš na eliminację alkoholu na rzecz jego substytutu bez jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję czy wałki zespołu zwilżajšcego. Koncentrat płynu buforowego Prisco 3551 Plus 2 jest jednym z najnowszych osišgnięć w technologii produkcji płynów buforowych. Uniwersalna formuła płynu zapewnia silne właœciwoœci buforujšce niemal we wszystkich zakresach twardoœci wody. Substytut alkoholu Alkaless 6000 eliminuje koniecznoœć stosowania dodatku alkoholu skutecznie go zastępujšc. Płyn ten zmniejsza zapotrzebowanie na roztwór zwilżajšcy, redukuje do minimum wstępne emulgowanie roztworu zwilżajšcego z farbš, co poprawia właœciwoœci schnięcia farby oraz działa ochronnie na płytę offsetowš. Dozowanie płynu Alkaless 6000 w procesie eliminowania alkoholu z roztworu wodnego powinno utrzymywać się na poziomie 0,5-2%. W przypadku alkoholu mamy do czynienia z dozowaniem na poziomie 8-15% w zależnoœci od warunków drukowania. W celu osišgnięcia odpowiednich parametrów transportu roztworu w zespole nawilżajšcym należy stosować œrodki czyszczšce, które zapewniajš stosownš funkcję ochronnš dla zespołu nawilżajšcego i poprawiajš kontrolę nad dozowaniem roztworu. Produkty Prisco znalazły też zastosowanie w druku gazetowym heatsetowym i coldsetowym, gdzie równie efektywnie eliminujš zapotrzebowanie na alkohol. Do tej wysoce wyspecjalizowanej gałęzi druku przeznaczone sš płyny buforowe serii Prisco Webfount, jak również Prisco Ma. Dla segmentu druku cyfrowego, dla maszyn typu Heidelberg GTO DI oraz QM DI i Ryobi DI, firma posiada kilka ciekawych rozwišzań. Œrodki te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem w wielu krajach Europy Zachodniej. W przyszłym roku również Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej, co przyniesie wiele zmian m.in. w przepisach dotyczšcych ochrony œrodowiska. Teraz sš możliwoœci, aby sprostanie tym wymogom było łatwe, skuteczne i ekonomiczne.

error: Kopiowanie zabronione!