Drukowanie opakowań na tekturze falistej
6 gru 2016 14:42

Współczesne opakowania służš nie tylko ochronie produktu, lecz wobec stale rosnšcej konkurencji i walki o klienta coraz częœciej spełniajš też funkcję reklamowš i wspierania sprzedaży. Można powiedzieć, że ich zadaniem jest nie tylko informowanie o towarze, lecz także estetyczne reprezentowanie go. Dlatego też opakowania coraz bardziej się rozwijajš jako zrozumiałe na całym œwiecie medium komunikowania się. Coraz większe znaczenie ma więc nie tylko graficzny projekt opakowania, lecz także jakoœć jego wydrukowania. Ze względu na stale rosnšcš różnorodnoœć produktów zewnętrzny wyglšd opakowania staje się bardzo skutecznym œrodkiem do zróżnicowania wyrobów podobnych pod względem jakoœci, a więc staje się ważnym narzędziem w walce konkurencyjnej. Nie jest więc trudne udowodnienie, że zadrukowanie opakowania musi odpowiadać wysokim wymaganiom. Dotyczy to zawsze jednakowej jakoœci zarówno ilustracji, jak i barwnych tonów, a szczególnie znaków firmowych i specjalnych barw, charakteryzujšcych danš firmę czy jej towar jako indywidualne elementy ułatwiajšce szybkie rozpoznanie. Wysoka jakoœć drukowania wpływa nie tylko na identycznoœć produktu, lecz także na zaufanie do niego i dzięki temu wspiera sukces handlowy. Głównym zadaniem tektury falistej była zawsze ochrona produktu w czasie transportu. W Europie uległo to zmianie dopiero na poczštku lat siedemdziesištych ubiegłego wieku, gdy zaczęły się pojawiać supermarkety. Doprowadziło to do zmiany punktu widzenia na reklamę i wymusiło niejako na producentach opakowań z tektury falistej inwestowanie w znacznie lepszš jakoœć drukowania. Na skutek tego w cišgu ostatnich dwudziestu lat rozwinęło się opakowanie przemawiajšce z półki sklepowej swš estetykš i dekoracyjnoœciš. Opakowanie z tektury falistej stało się więc nie tylko opakowaniem ochronnym, lecz także elementem reklamy i sprzedaży. Przemysł szybko poznał zalety poœredniego drukowania opakowań technikš offsetowš. W tej technologii najpierw zadrukowuje się wierzchnie warstwy tektury falistej, które potem sš nanoszone na falistš warstwę œrodkowš. Jakkolwiek offset ma tu nadal wysoki udział w rynku, to w końcu lat siedemdziesištych pojawiła się tendencja do wysokojakoœciowego bezpoœredniego drukowania technikš fleksografii, która znacznie rozwinęła swój zakres stosowania na rynku drukowanych opakowań z tektury falistej. Wybór maszyny Do zadrukowania tektury falistej z wysokš jakoœciš potrzebne jest odpowiednie wyposażenie techniczne. Stosowane sš przeważnie maszyny pięcio- lub szeœciokolorowe, umożliwiajšce drukowanie nie tylko wielobarwnych ilustracji, lecz także dodatkowych kolorów, charakterystycznych dla marki firmy lub dla danego wyrobu. Do kryteriów wyboru maszyny drukujšcej można zaliczyć m.in. dokładnoœć pasowania kolorów czy konstrukcję i rodzaj urzšdzeń do suszenia bšdŸ odpylania. Ważne sš oczywiœcie też wszelkie zagadnienia zwišzane z narzšdem maszyny, a jej bezpoœrednie otoczenie (łatwy dostęp do maszyny) ma także wpływ, chociaż tylko poœredni, na produktywnoœć i jakoœć drukowania. Każda maszyna drukuje tak, jak na to pozwala jakoœć jej wyposażenia dodatkowego. Nie można więc tego wyposażenia nie doceniać, lecz trzeba je traktować tak, jak samš maszynę. Dotyczy to m.in. takich elementów, jak wałki rastrowe, urzšdzenia pomiarowo-regulacyjne do kontroli prowadzenia wstęgi i do jej obserwacji, wyposażenie do kontroli temperatury, lepkoœci i gruboœci warstwy farby, urzšdzenia do obróbki wstęgi itd. Cišgle trwajš dyskusje nad tym, czy lepsze jest drukowanie in-line (wraz z uszlachetnianiem wstęgi), czy off-line, a więc oddzielnie. Należy brać jednak przy tym pod uwagę fakt, że znaczna większoœć zleceń o kolorystyce do czterech kolorów jest drukowana in-line, gdyż czas narzšdu zespołów drukujšcych i zespołów do uszlachetniania jest prawie taki sam. Należy jednak przeprowadzić analizę odpowiedniej kombinacji drukowania i uszlachetniania, zanim zapadnie decyzja o drukowaniu off-line czy in-line. Co jest jednak istotš takiej kombinacji, co decyduje o wyborze: liczba kolorów? Drukowanie płaszczyzn, kresek czy siatek? Rodzaj tektury falistej (rodzaj fali)? Biały podkład czy powlekanie? Lakierowanie? Ponieważ każdy producent opakowań z tektury falistej ma własne życzenia i wymagania, to zadaniem dostawcy maszyny drukujšcej jest zaproponowanie rozwišzania indywidualnie dobranego, dostosowanego do praktyki. Droga do sukcesu Jakkolwiek większoœć drukarzy dšży do osišgnięcia wysokiej jakoœci drukowania poprzez takie czynniki, jak: systemy kontroli pasowania, wysokie liniatury wałków rastrowych, systemy rakla komorowego, wysoko wydajne suszarki i inne rozwišzania techniczne, to jednak na sukces składa się także dobór odpowiedniego podłoża drukowego oraz właœciwych farb i płyt; duże znaczenie ma też czystoœć maszyny i jej otoczenia oraz umiejętnoœci personelu. Farby na bazie wody już dawno udowodniły swš przydatnoœć do zadrukowywania papieru i tektury pod kštem ich odpornoœci na œcieranie, gęstoœci optycznej barw, przyrostu punktu i ekologii. W celu uzyskania właœciwej jakoœci powinna być przeniesiona tylko taka gruboœć warstwy farby, jaka jest niezbędna. Zachowanie podłoża przy schnięciu farby (wnikaniu w podłoże) jest jednak różne i np. papiery miękkie, powlekane potrzebujš mniejszej iloœci farby niż papiery szorstkie, niepowlekane, które poza tym wykazujš większy przyrost punktu. Ważnym czynnikiem przy wyborze odpowiednich farb jest ich zdolnoœć do łšczenia się podczas nadrukowywania jednej na drugš. Aby to umożliwić, należy zapewnić odpowiednie wyschnięcie poprzedniej warstwy. Przy papierach powlekanych jest to trudniejsze niż przy zwykłych, których otwarta struktura powierzchni ułatwia wnikanie farby. W razie potrzeby może być konieczna zmiana kolejnoœci drukowania farb. Płynnoœć farby w dużej mierze zależy od jej temperatury i dlatego ważne jest jej kontrolowanie. Wyższa temperatura zmniejsza lepkoœć farby; zimna farba nie ma takich samych właœciwoœci jak farba ciepła. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy do przenoszenia równomiernej warstwy farby stosowane sš systemy z raklem komorowym. Należy także kontrolować iloœć rozpuszczalnika używanego do utrzymania potrzebnej lepkoœci farby. Kontrola jest ważna dlatego, że rozpuszczalnik może niekorzystnie wpływać na gęstoœć optycznš apli. W maszynie farba musi mieć odpowiedniš płynnoœć aż do przeniesienia jej na podłoże drukowe. Przy obniżeniu się lepkoœci farby na bazie wody należy zwracać uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego maksimum, gdyż bezwzględnie należy unikać dodawania œwieżej farby w celu podniesienia lepkoœci. Należy także kontrolować wartoœć pH, gdyż jej zmiana przy farbach wodnych ma wpływ zarówno na nadawanie farby, jak i na jej zdolnoœć do drukowania. Przy zbyt dużej wartoœci pH farba schnie wolniej; gdy wartoœć ta jest zbyt niska, może dojœć do znacznych wahań lepkoœci. Przygotowywanie form drukowych we fleksografii jest kompleksowym procesem, w którym muszš być wzajemnie dostosowane warunki obróbki, montaż i życzenia klienta. Do wysokojakoœciowego drukowania we fleksografii stosowane sš najczęœciej płyty fotopolimerowe. W codziennej praktyce dobiera się właœciwoœci płyt drukowych, taœm montażowych, podkładów piankowych i tulei w różnych kombinacjach. Muszš one odpowiadać wymaganiom stawianym przez rodzaj drukowanego produktu oraz rodzaj podłoża drukowego. Wraz z wprowadzeniem płyt drukowych, na które obraz nanoszony jest metodš cyfrowš, fleksografia otrzymała nowe możliwoœci uzyskiwania jeszcze wyższej jakoœci drukowania. Płyty te pozwalajš na lepszš kontrolę budowy punktu z bardziej stromymi œciankami, co prowadzi do mniejszego przyrostu punktu. W połšczeniu z twardszymi taœmami montażowymi i tulejami można uzyskać lepsze rezultaty przy drukowaniu rastrowanych motywów. Generalnie osišgnięcie wysokiej jakoœci drukowania zależy m.in. od takich czynników, jak: Ľ jakoœć oryginałów otrzymywanych od klienta, Ľ wybór maszyny o odpowiedniej konfiguracji, Ľ dobór podłoża drukowego i farb oraz odpowiedniej liniatury wałka rastrowego, Ľ lepkoœć i wartoœć pH farb, Ľ zdolnoœć przyjmowania farby przez płytę, Ľ montaż płyt. Ważne sš przy tym nie tylko poszczególne czynniki, lecz także ich kombinacja, co ma decydujšcy wpływ na uzyskanie optymalnej jakoœci. Na podstawie artykułu z ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 3/2002 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>