Dwie drukarnie Donnelley w Krakowie
6 gru 2016 14:42

16 paŸdziernika odbyło się uroczyste otwarcie drugiej drukarni firmy Donnelley w Krakowie. Z tej okazji do Polski przyjechali m.in. wiceprezes R.R. Donnelley & Sons, Joseph C. Lawler i James T. Mauck, prezes R.R. Donnelley Europe. W symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli też udział przedstawiciele władz województwa małopolskiego i miasta Krakowa oraz około stu zaproszonych goœci Đ klientów, dostawców i prasy. Zakład, który pracuje już od kilku miesięcy, zbudowano od podstaw na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W nowoczesnym budynku pracujš w tej chwili trzy heatsetowe maszyny Heidelberg Sunday 2000 (docelowo Đ jak zapewniajš szefowie firmy Đ ma ich być pięć) i w pełni zautomatyzowana linia CtP firmy CreoScitex. Zainteresowanych bliższymi informacjami na temat nowej drukarni odsyłam do wrzeœniowego zeszytu Poligrafiki, w którym znalazł się obszerny materiał na ten temat. Głównym punktem uroczystoœci, poza zwiedzaniem obydwu drukarń, było seminarium pod tytułem ăPrzełom w skutecznej komunikacjiÓ, zorganizowane w centrum konferencyjnym Zamku Królewskiego na Wawelu. Przybyli na nie goœcie mieli okazję wysłuchać czterech referatów. Jako pierwszy wystšpił Richard Gray, dyrektor PIRA International, organizacji zajmujšcej się badaniami przemysłu poligraficznego i branż pokrewnych. Tematem jego wystšpienia były zmiany w branży poligraficznej w Europie. Zaprezentowane zostały najnowsze tendencje rozwoju czasopism i katalogów. Wiele miejsca poœwięcono badaniom nt. przyszłoœci nowych technologii, m.in. druku cyfrowego. W kolejnym referacie, wygłoszonym przez PhilippeŐa Theveneta, dyrektora ds. sprzedaży firmy Heidelberg, przedstawiono najnowsze osišgnięcia tej firmy w zakresie maszyn heatsetowych. Szczególny nacisk położono na technologię bezkanałowš, zastosowanš w maszynach z rodziny Sunday, zainstalowanych m.in. w nowym zakładzie Donnelley. Jako trzeci wystšpił Joseph C. Lawler, wiceprezes R.R. Donnelley & Sons, odpowiedzialny za rozwój firmy na rynkach międzynarodowych. W referacie przedstawiono rozwišzania oferowane przez R.R. Donnelley na œwiecie i w Europie, dzięki którym firma stale wychodzi naprzeciw rosnšcym potrzebom klientów. Jako ostatni referat wygłosił Don Kummerfeld, prezydent FIPP Đ Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców Czasopism. Omówił w nim procesy globalizacji zachodzšce na rynku mediów. Wiele miejsca poœwięcono rozwojowi branży wydawniczej w zmieniajšcym się œwiecie mediów, zwłaszcza mediów cyfrowych. Don Kummerfeld zaprezentował dane dotyczšce aktualnego stanu i prognoz rozwoju rynku czasopism. Po częœci seminaryjnej nastšpiło Đ wspomniane już na wstępie Đ symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonał James T. Mauck, prezes R.R. Donnelley Europe. Tym samym działalnoœć drugiej w Krakowie (i trzeciej w Europie) drukarni firmy Donnelley została oficjalnie zainaugurowana. Spotkanie zakończyło się bankietem w restauracji zamkowej. Program przewidywał też zwiedzanie wawelskiego zamku, z czego skwapliwie skorzystała częœć goœci z zagranicy, po raz pierwszy odwiedzajšcych Kraków. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>