Dzień Drukarza
6 gru 2016 14:42

Tradycji stało się zadoœć. Dzień Drukarza w Inowrocławiu wkomponowany umiejętnie w Ogólnopolskš Konferencję Poligrafów stał się jej ozdobš. Uczestniczšcy w konferencji goœcie mieli okazję zetknšć się z kunsztem organizacyjnym gospodarza imprezy inż. Tadeusza Chęsego i jego grupy z Drukarni Kujawskiej Pozkal. Drugiego dnia konferencji, 6 czerwca, punktualnie o godz. 18.00 w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu w wypełnionej po brzegi sali zasiedli pracownicy Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego Pozkal, uczestniczšcy w konferencji goœcie z kraju i zagranicy oraz osobistoœci reprezentujšce władze lokalne i rzšdowe. W częœci oficjalnej okolicznoœciowe przemówienia wygłosili: prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Domański, przewodniczšcy Rady Miejskiej w Inowrocławiu Bolesław Szulc, prezes Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP Kazimierz Stępniewski oraz prezes Polskiej Izby Druku Jerzy Hoppe. W swoich krótkich wystšpieniach poza życzeniami kierowanymi do załogi Pozkalu i braci poligraficznej województwa kujawsko-pomorskiego podkreœlali szczególnš rolę, jakš odgrywajš polscy drukarze w kulturze narodowej. Oceniajšc polski przemysł poligraficzny w perspektywie przystšpienia do Unii Europejskiej wyrażano poglšdy na temat zaawansowania technicznego i organizacyjnego krajowej poligrafii, która w większoœci poziomem techniki i technologii nie odbiega od zakładów poligraficznych w krajach unijnych. Jako jeden z przykładów podano Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Pozkal w Inowrocławiu, który ze swoim potencjałem technicznym i technologicznym oraz kulturš technicznš należy do czołówki firm poligraficznych w Polsce. Zakład majšcy certyfikat ISO 9001 uzyskał kolejny certyfikat ISO 14001, co œwiadczy o konsekwencji, z jakš właœciciel drukarni wraz z załogš dšżš do wyznaczonego celu. Wręczenie certyfikatu inż. Tadeuszowi Chęsemu przez przedstawiciela firmy certyfikujšcej miało szczególny charakter, bowiem odbyło się w trakcie uroczystoœci z okazji Dnia Drukarza. Bardzo ważnym punktem częœci oficjalnej była dekoracja odznaczeniem państwowym zasłużonego pracownika firmy Pozkal Jana Nawrockiego. Aktu dekoracji Srebrnym Krzyżem Zasługi dokonał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Rafał Skšpski w towarzystwie wicewojewody kujawsko-pomorskiego Arkadiusza Choronziaka. W częœci artystycznej zgodnie z tradycjš organizowanych corocznie Dni Drukarza mieliœmy okazję wysłuchać koncertu, tym razem w wykonaniu Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej PRO ARTE pod dyrekcjš Michała Nesterowicza. Koncert prowadził Maciej Puto. Wystšpili również soliœci: Katarzyna Chęsy i Maciej Puto. W repertuarze koncertu dominowała muzyka ălekka, łatwa i przyjemnaÓ z przewagš utworów Johanna Straussa. Wykonany na zakończenie Marsz Radetzkiego to wieloletnia tradycja tej imprezy i każdego roku jest entuzjastycznie przyjmowany. Bardzo dobrze dobrany repertuar, profesjonalne wykonanie podkreœliły uroczysty charakter tego ważnego dla społecznoœci poligraficznej dnia. Zorganizowany po koncercie bankiet był doskonałš okazjš do koleżeńskich spotkań integrujšcych œrodowisko poligraficzne. Trzeci dzień konferencji; w programie obchodów Dnia Drukarza spotkanie z ministrem Sławomirem Wiatrem (tinta poniżej) i Chrzest Drukarski. Pogoda psuje szyki organizatorom. Trzeba improwizować. Dzięki sprawnoœci organizacyjnej pracowników Pozkalu udaje się przeprowadzić wszystkie zaplanowane imprezy zmieniajšc z koniecznoœci ich miejsce. W zaistniałej sytuacji ponownie spotykamy się w Teatrze Miejskim. Wystšpienie Pełnomocnika Rzšdu ds. Informacji Europejskiej Sławomira Wiatra kierowane jest do polskich poligrafów, ze szczególnym zaakcentowaniem rangi naszego drukarstwa oraz możliwoœci przemysłu poligraficznego po wejœciu Polski do Unii Europejskiej. Korzystajšc z okazji Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga Jacek Kuœmierczyk dokonuje aktu pasowania ministra Wiatra na honorowego członka Bractwa. Kolejny punkt programu to oczekiwany z dużym zainteresowaniem Chrzest Drukarski. Trzeba przyznać, że spektakl pieczołowicie przygotowany przez grupę złożonš przede wszystkim z pracowników Pozkalu został wykonany w sposób naturalny, żywiołowo oraz zgodnie z przesłaniami wynikajšcymi z tradycji drukarskiej. Entuzjastyczny odbiór przez publicznoœć to zasługa autorów i wykonawców tego niezwykłego widowiska. Wyrazy szacunku i uznania dla gospodarzy spotkania, którzy Ogólnopolskš Konferencję Poligrafów potrafili połšczyć z dodatkowymi atrakcjami zwišzanymi z obchodami Dnia Drukarza 2002. Takie spotkania jak w Inowrocławiu pozostajš na długo w pamięci uczestników.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>