Ekologia Đ temat na czasie
6 gru 2016 14:42

Problematyka ekologiczna w branży poligraficznej nabiera coraz większego znaczenia. Zbliżajšcy się termin wejœcia Polski do Unii Europejskiej oraz rzšdowe regulacje w tej dziedzinie spowodowały większe niż do tej pory zainteresowanie zakładów poligraficznych, dostawców, a także wydawców sprawami takimi, jak kwestia zanieczyszczeń produkowanych przez firmy poligraficzne, stosowanie przyjaznych dla œrodowiska materiałów czy też gospodarowanie odpadami i recykling odpadów opakowaniowych. I chyba właœnie ostatni temat jest w roku 2002 najbardziej dyskutowany. A wszystko przez nowo wprowadzonš ustawę definiujšcš obowišzki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa ta wprowadza m.in. pojęcie opłaty produktowej, której poœwięciliœmy sporo miejsca kilka miesięcy temu, drukujšc m.in. wywiad z Markiem Sobieckim, dyrektorem Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Œrodowiska. Już w pierwszym kwartale 2003 roku wszyscy przedsiębiorcy będš mieli obowišzek rozliczyć się z wprowadzanych do obiegu opakowań. I co? I nic, w branży cisza. A, jak powszechnie wiadomo, poligrafia do najczystszych przemysłów nie należy. Ponieważ temat jest coraz bardziej aktualny, a rok 2002 jest pierwszym rokiem obowišzywania nowej ustawy, postanowiliœmy podjšć współpracę z firmš Metapress, która rozpoczęła organizację szkoleń z zakresu ekologii dla poligrafów i wydawców. Jako pierwszy temat pojawia się właœnie opłata produktowa, która dotyczy Đ co bardzo ważne Đ wszystkich podmiotów działajšcych na rynku poligraficzno-wydawniczym. Warto dodać, że szkolenia będš się odbywać we współpracy z Ministerstwem Œrodowiska, Izbš Wydawców Prasy i Polskš Izbš Ksišżki oraz Zakładem Ekologii Opakowań COBRO. Ponieważ niniejsze wydanie jest w sporej częœci poœwięcone rynkowi papieru, warto dodać, że do Komisji Sejmowej wpłynšł niedawno wniosek Stowarzyszenia Papierników Polskich o objęcie opłatš produktowš papieru zadrukowanego znajdujšcego się w szybkim obrocie (tzn. prasy, ulotek, druków reklamowych). Oznacza to m.in. dalszy wzrost cen prasy, a w rezultacie Đ dalszy spadek sprzedaży. O skutkach dla drukarń, uderzonych w ostatnim czasie ăpodwójnym VATem", nawet nie trzeba wspominać. Szkolenia poœwięcone opłacie produktowej odbędš się na poczštku listopada, ich szczegółowy program znajdziecie Państwo w częœci informacyjnej niniejszego wydania Poligrafiki. Mamy nadzieję, że akcja szkoleniowo-informacyjna, którš wraz z Metapressem rozpoczynamy, pozwoli naszym Czytelnikom na łatwiejsze poruszanie się w gšszczu nie zawsze zrozumiałych ustaw i przepisów.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>