Energia offsetu arkuszowego: Złożona technologia lubi proste rozwišzania
6 gru 2016 14:43

Ocena procesu drukowania przez operatora maszyny drukujšcej i/lub inwestora skupia się na poszczególnych etapach przygotowania maszyny do druku i wyprodukowania wysokojakoœciowego nakładu w danej jednostce czasu. Stšd taki nacisk na automatyzację funkcji maszyny wpływajšcych na skrócenie czasu narzšdzania, łatwoœć obsługi czy eliminujšcych ewentualne błędy obsługi. Korzystajšc z ulubionych porównań motoryzacyjnych, poza centralnym zamkiem, elektrycznie otwieranymi szybami czy sterowanymi zdalnie i może podgrzewanymi lusterkami, nie wspominajšc już o ABSie, na bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz trwałoœć naszego samochodu składajš się budowa układu przeniesienia napędu czy też silnika. Podobnie sprawy majš się z maszynš drukujšcš, gdzie siły działajšce na poszczególne elementy konstrukcyjne bez wštpienia majš jeszcze większy wpływ na jej funkcjonalnoœć i przydatnoœć w procesie drukowania. Autorytety w poligrafii ăProces drukowania może być zrealizowany tylko przy zastosowaniu fizycznego, chemicznego, elektrycznego współdziałania elementów drukujšcych, które mogš przenieœć obraz na podłoże zadrukowywane za pomocš konkretnego działania energetycznegoÓ1. Wynika z tego, iż energia w procesie drukowania odgrywa najważniejszš rolę, bowiem ăw celu otrzymania odbitki niezbędny jest wydatek energii mechanicznej (kinetycznej), który jest okreœlony przez ciœnienie (P), zapewniajšce pewien kontakt formy drukowej z zadrukowywanym podłożem lub poœredniš powierzchniš (obcišgiem offsetowym) i technologicznie wyznaczonym czasem (prędkoœć drukowania), który ma wpływ na proces drukowania. Te parametry odpowiadajš za pokrycie optymalnš iloœciš farby odbitki, w zależnoœci od charakterystyk optycznych oryginału.Ó 1 Ta być może nieco skomplikowana definicja uœwiadamia nam, jak złożonemu procesowi podlega wydruk końcowy oceniany w kategoriach parametrów jakoœciowych i jak ważne jest to, co kryje się wewnštrz maszyny pod osłonami jej korpusów. Producenci takich maszyn jak Polly, Shinohara i Akiyama sš pod tym względem spokojni, oferujšc maszyny o najnowoczeœniejszych rozwišzaniach konstrukcyjnych i posiadajšcych więcej indywidualnych cech przycišgajšcych uwagę potencjalnych inwestorów. Zaskoczy Cię wnętrze Maszyny Polly Prestige 74, o których ostatnio głoœno na rynku polskim i œwiatowym, utrzymujš na bardzo wysokim poziomie parametr atrakcyjnoœci cenowej bioršc pod uwagę stosunek ceny do walorów technicznych, wœród których wymienić należy: 1. Konstrukcję zespołów drukujšcych z cylindrami dociskowymi i przekazujšcymi o podwójnej œrednicy, gdzie cylinder dociskowy jest ustawiony na tzw. 7. godzinie względem cylindra gumowego. 2. Trwały i sztywny korpus oraz układ przeniesienia napędu umieszczony na zewnštrz korpusu, po nieobsługowej stronie maszyny, co pozwala na drukowanie arkuszy o dużym zakresie gramatur z prędkoœciš do 13 000 ark./h. 3. W pełni cyfrowe sterowanie za pomocš sterownika PLC firmy Omron. Konsola maszyny Polly Prestige 74 jest wyposażona w pulpit do sterowania profilami farbowymi oraz ekran dotykowy przedstawiajšcy w sposób graficzny wszystkie funkcje sterowania maszynš. 4. Urzšdzenie do lakierowania lakierem wodnym (dyspersyjnym), które można zainstalować na pištym zespole drukujšcym w miejsce układu nawilżania, wyposażone w system przekazywania lakieru z kałamarza na płytę oraz cyrkulacji lakieru. System ten umożliwia lakierowanie całej powierzchni arkusza, jak również jego częœci. Takie rozwišzanie jest alternatywš dla maszyn wyposażonych w osobny zespół lakierujšcy. Pozwala ono osišgnšć podobne efekty przy dużo niższych nakładach finansowych i z pewnoœciš jest ciekawš ofertš dla zakładów poligraficznych, które majš potrzebę lakierowania tylko częœci swojej produkcji, przy zachowaniu możliwoœci drukowania pištego, dodatkowego koloru. Do tej pory Grafitec jest jedynym producentem, który takš technologie już sprzedaje w maszynach formatu B2, jako sprawdzone rozwišzanie. 5. Wysokie wykładanie, które opcjonalnie może być wyposażone w suszarkę IR z automatycznym bezdotykowym pomiarem temperatury. 6. Koszenie płyty, czyli zdalnš regulację registra skoœnego, podczas której cylinder płytowy pozostaje nieruchomy, o zakresie 0,3 mm i współpracujšcy z nim system półautomatycznej wymiany płyty czy w końcu takie funkcje jak densytometryczny pomiar koloru, automatyczne mycie obcišgu gumowego oraz układu farbowego. Cechy te przekładajš się bezpoœrednio na korzyœci dla użytkownika pozycjonujšc maszynę Polly Prestige jako nowoczesnš i ekonomicznš alternatywę dla maszyn dostępnych na rynku polskim. Zapowiadany rozwój tej linii produktów zaowocuje interesujšcymi innowacjami, które zostanš zaprezentowane już na drupie 2004. Siła monolitu Shinohara, jako jeden z niewielu producentów maszyn drukujšcych na œwiecie, posiada własnš odlewnię, by w pełni kontrolować jakoœć stopu używanego do wyrobu fundamentu i korpusu swoich produktów. Efektem tej prawdziwej pasji jest wyjštkowa budowa 4-kolorowej maszyny Shinohara oparta na monolitycznym fundamencie dla wszystkich czterech zespołów zapewniajšcym najwyższš sztywnoœć i precyzję wykonania maszyny. W konsekwencji maszyna 8-kolorowa zbudowana jest z dwóch maszyn 4-kolorowych z systemem perfektora w œrodku. Kładšc nacisk na jakoœć, ten przecież wcale nie największy producent japońskich maszyn drukujšcych konsekwentnie zwiększa udział w rynku potwierdzajšc najwyższš jakoœć swoich produktów. Maszyny Shinohara formatu A2 i B2 posiadajš budowę opartš na cylindrach dociskowych i przekazujšcych podwójnej œrednicy. Czegoœ lepszego po prostu jeszcze nie wymyœlono i konkurencja gonišc te rozwišzania konstrukcyjne wprowadza je również do swoich maszyn. Egzemplarze maszyny Shinohara pracujšce z powodzeniem w Polsce zaskakujš klientów swojš precyzjš, funkcjonalnoœciš i efektywnoœciš. Wysoka jakoœć tych maszyn znajduje również potwierdzenie w możliwoœci drukowania na arkuszach o dużym zakresie gruboœci od 0,04 do 0,6 mm oraz pełnej automatyzacji ustawień dokonywanych z pulpitu. Wielu ekspertów potwierdza, że systemy elektroniczne i programowe stosowane w maszynach Shinohara stojš na najwyższym poziomie, a Shinohara S-net Station jest najbardziej wyrafinowanym rozwišzaniem systemu CIP 3/4 wœród producentów maszyn drukujšcych. Rok 2003 miał szczególne znaczenie dla Shinohary: firma ta dokonała zmian w swoich maszynach dostosowujšc je do drukowania z najwyższš prędkoœciš 17 000 ark./h. Towarzyszšca temu zmiana design wyróżniona została pod koniec roku 2003 nagrodš ăGood-Design AwardÓ dla Shinohara 75, jednš z najbardziej prestiżowych nagród dla producentów japońskich. Warto wspomnieć w perspektywie drupa 2004, że podczas ostatniej edycji drupa 2000 Shinohara aktywnie uczestniczyła w ăPrint CityÓ. Na tegoroczne targi drupa Shinohara również przygotowuje nowoœci techniczne Đ nieoficjalnie zapowiadana jest premiera zupełne innej, nowej maszyny drukujšcej. Japoński drapacz chmur Akiyama jest pionierem i liderem w produkcji arkuszowej maszyny dwustronnej. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji charakteryzujšcej się tym, że poszczególne zespoły drukujšce sš zabudowane pionowo jeden nad drugim, maszyna nie wymaga tradycyjnego perfektora, a drukowanie odbywa się jednoczeœnie na dwóch stronach arkusza przy jednym przelocie. Taka budowa maszyny pozwala na bardzo wysokš wydajnoœć. Maszyny Jprint sš dedykowane w zakresie formatów od A2 do A0, o gruboœci arkusza od 0,03 do 0,3 mm. Maszyna Jprint wywołała prawdziwš modę na druk dwustronny w Japonii. Dlaczego? System perfektora Jprint jest ewenementem, jeœli chodzi o osišganš produktywnoœć przewyższajšc dwu- lub trzykrotnie produktywnoœć maszyn drukujšcych jednostronnie. Przy pojedynczym przejœciu arkusza Jprint może ukończyć zaplanowanš pracę drukarskš, co na przykład nie jest możliwe na konwencjonalnej czterokolorowej maszynie szeregowej, bowiem druk dwustronny wymaga drugiego przejœcia arkusza przez maszynę. W przypadku drukowania na Jprint czekanie aż arkusz wyschnie, odwracanie i ponowne układanie stosu zadrukowanych jednostronnie arkuszy do drugiego przejœcia przez maszynę jest zbędne, czynišc operację drukowania bardziej ekonomicznš, wymagajšcš mniejszej liczby drukarzy i krótszego czasu obsługi. Co więcej, maszyna Akiyama Jprint zajmuje znacznie mniejszš powierzchnię niż klasyczna maszyna z odwracaniem (zaprezentowana powyżej 12-kolorowa JP6p640 w formacie B1 jedyne 12,82 m), nie wymaga tak długiego wykładania do suszenia arkuszy zadrukowanych jednostronnie, które jest niezbędne przy maszynie jednostronnej. Unikalna konstrukcja z cylindrem pojedynczym oraz mechanizm nacišgnięcia arkuszy eliminujš problem pasowania między prawš i lewš stronš. Przechwytywanie arkusza odbywa się zawsze z tej samej prowadzšcej krawędzi arkusza, pozostawiajšc większy obszar zadruku po obu stronach. Cambridge University Press Đ tylko Akiyama... Pewne rodzaje druku można osišgnšć tylko korzystajšc z maszyny J-print. Przekonała się o tym chociażby drukarnia Cambridge University Press, która zanim zakupiła 2 maszyny Jprint jesieniš 2003 roku szukała wszędzie maszyny umożliwiajšcej zadruk cienkiego papieru ăbiblijnegoÓ o gramaturze 27 g/m2. Maszyna, która wygrała konkurs ofert spoœród niemieckich i japońskich producentów, to Akiyama. O innowacyjnoœci maszyn Akiyama œwiadczy i fakt, że w grudniu 2000 r. podczas konferencji drukarskiej w Tokio humorystycznie zostało zadane pytanie ze strony drukarzy ăczy to maszyny Akiyama spowodowały spadek kosztów druku na rynku?Ó Drupa 2004 będzie wspaniałš okazjš, aby obejrzeć maszyny Akiyama, Shinohara i Polly podczas drukowania i naocznie przekonać się o ich zaletach. Magdalena Zaczkiewicz Mercator Poligrafia SA ródło: Poligrafika nry 9 i 10/2001: Olena Wieliczko ăKlasyfikacja sposobów drukowaniaÓ częœć I i II Artykuł sponsorowany