ERG-PAK wybrał wklęsłodruk
6 gru 2016 14:42

Informacja, która dotarła do naszej redakcji Đ że w zakładzie ERG-PAK uruchomiona została przed kilkoma miesišcami jedna z najnowoczeœniejszych maszyn wklęsłodrukowych, zwojowa 10-kolorowa firmy Cerutti Đ spowodowała, że postanowiliœmy udać się do Oławy. Nieczęsto bowiem zdarza się, by taka supernowoczesna maszyna stawała w niewielkim mieœcie, jakim jest Oława. Rozmawiamy z Mirosławem Bohdanem, prezesem zarzšdu ERG-PAK. Panie Prezesie, jak to się stało, że po nieudanym eksperymencie Szwajcarów na naszym rynku kontynuujecie działalnoœć produkcyjnš, ba Đ decydujecie się na zakup tak drogiego sprzętu, jak 10-kolorowa zwojowa maszyna wklęsłodrukowa? Mirosław Bohdan: Rzeczywiœcie szwajcarskiej firmie SchŸpbach AG, która była większoœciowym udziałowcem spółki SchŸpbach Đ ERG w WšbrzeŸnie, nie było dane cieszyć się sukcesami w Polsce. W momencie uruchomienia produkcji w 1997 r. SchŸpbach AG został sprzedany do drugiego co do wielkoœci koncernu europejskiego, tj. Danisco Flexible, który nie był zainteresowany bytnoœciš w Europie Wschodniej i Centralnej. Dlatego też Danisco Flexible szybko wycofał się z Polski, odsprzedajšc swoje udziały mniejszoœciowemu właœcicielowi, tj. ERGIS SA. SchŸpbach AG jednak wczeœniej uczynił wiele dobrego dla spółki w Polsce przekazujšc know-how, szkolšc załogę w Szwajcarii, a póŸniej w WšbrzeŸnie. To wszystko było podstawš do podjęcia decyzji, żeby kontynuować działalnoœć samodzielnie i uwierzyć w swoje możliwoœci. Sukces został osišgnięty wczeœniej niż się spodziewaliœmy i co planowali Szwajcarzy, tj. już w roku 1999 r. Sprzedaliœmy wówczas około 1600 ton opakowań osišgajšc maksimum naszych możliwoœci produkcyjnych przy wysokiej rentownoœci produkcji. Okazało się również, że aby istnieć i rozwijać się, niezbędne sš kolejne inwestycje zwiększajšce nasze moce produkcyjne. Kontrakt na zakup nowej linii drukujšcej i laminujšcej został podpisany z firmš Cerutti w marcu 2000 r. Zdecydowaliœmy się na wybór firmy Cerutti z kilku powodów. Najważniejszy to fakt, że znaliœmy możliwoœci tej firmy, ponieważ pierwsza drukarka, którš posiadamy, też jest produkcji tej firmy. Ponadto Cerutti wykazał się największš elastycznoœciš podczas negocjacji i nie dał żadnych szans swoim konkurentom. Decydujšc się na zamówienie dziesięciokolorowej drukarki o szerokoœci 1300 mm z laminacjš w linii zakładaliœmy, że będziemy obsługiwać dużych klientów, przy jednorazowych zamówieniach rzędu od 50 000 do 300 000 m2 jednego wzoru. Na dzień dzisiejszy mogę potwierdzić, że była to słuszna decyzja otwierajšca drogę rozwoju nowej spółce i dajšca możliwoœci konkurowania z najlepszymi firmami w kraju i za granicš. Przecież technika wklęsłodrukowa wypierana jest nie od dziœ przez fleksografię. Jest to technika droga, ciężkie cylindry formowe muszš być transportowane przez wiele kilometrów, bo tylko nieliczne drukarnie dysponujš własnym kompletem wanien galwanicznych. Wielkie drukarnie prasowe, jak Bauer czy Uniprom, majš je, ale drukarnie opakowań chyba nie? M.B.: Rywalizacja pomiędzy technikš fleksografii a rotograwiurš trwa nie od dziœ i będzie prawdopodobnie kontynuowana. Rzeczywiœcie fleksografia poczyniła znaczne postępy i cišgle zmniejsza dystans, ale wklęsłodruk nie pozostaje w miejscu i też się rozwija. W tej technice zmiany idš głównie w kierunku zwiększania szybkoœci drukowania, szybkoœci wymiany cylindrów, automatyki mycia sekcji drukujšcych oraz szeroko pojętej komputeryzacji sterowania procesem drukowania. W najnowszej generacji maszyn register na 10 kolorach jest uzyskiwany na odcinku do 1,5 długoœci drukarki, co zmniejsza iloœci odpadów technologicznych, a ewentualne błędy drukarskie sš eliminowane automatycznie bšdŸ sygnalizowane. Przyznaję, że walce drukarskie w technice wklęsłodruku stanowiš pewien problem, gdyż sš kosztowne i wymagajš dużych powierzchni na ich magazynowanie. Proszę jednak pamiętać, że wzrost jakoœci druku fleksograficznego jest również zwišzany z istotnym wzrostem kosztów tzw. przygotowalni. Nasza spółka nie ma własnej produkcji cylindrów, ale współpracujemy ze znakomitymi ich producentami w Polsce. Jest to m.in. Janoschka Polska, która wykonuje cylindry o bardzo wysokiej jakoœci w terminie od kilku dni do 2 tygodni. Decydujšc się na wybór techniki drukowania należy kierować się myœlš, co chcemy uzyskać, ile to będzie kosztowało i jakie iloœci opakowań będš produkowane. Jak w praktyce wyglšda kooperacja pomiędzy waszymi drukarniami, tak oddalonymi od siebie? M.B.: Działalnoœć przedsiębiorstwa 2-zakładowego przy odległoœci około 400 km i identycznym profilu nie jest prosta i na pewno bardziej kosztowna niż prowadzona pod jednym dachem. To, że zdecydowaliœmy się na taki wariant, było wynikiem braku wizji przyszłoœci u wczeœniejszego, szwajcarskiego partnera. W WšbrzeŸnie od poczštku było oczywiste, że nie ma tam możliwoœci rozbudowy. Wybraliœmy Oławę, gdyż ERGIS SA jako główny właœciciel ERG-PAKU jest jednoczeœnie właœcicielem przedsiębiorstwa, na terenie którego została zlokalizowana spółka ERG-PAK. Sšdzę, że kiedyœ ten problem zostanie rozwišzany i całoœć będzie funkcjonować w jednym miejscu. Dowiedzieliœmy się, że uczestniczył Pan w kongresie europejskiego stowarzyszenia producentów opakowań giętkich w Budapeszcie i wygłosił Pan referat o rynku poligraficznym w Europie Œrodkowo-Wschodniej oraz w Polsce. Jak do tego doszło? M.B.: Po pierwsze ERG-PAK od kilku lat jest jedynym członkiem organizacji FEDES (Federation EuropŽenne de lŐEmballage Souple) z Europy Wschodniej i regularnie uczestniczy w jej działalnoœci. Po drugie kierownictwo FEDES planujšc rozszerzenie aktywnoœci w kierunku wschodnim zwróciło się do swojego jedynego członka, który według ich opinii mógłby być autorytetem w dziedzinie organizacji i rozwoju przemysłu opakowań giętkich w tej częœci Europy. Przyjšłem tę propozycję będšc jednoczeœnie œwiadom, że zdobycie wielu informacji, szczególnie poza granicami Polski, będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Musiałem użyć wielu swoich prywatnych kontaktów głównie na terenie Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier i byłej Jugosławii, żeby przygotować w miarę sensowny materiał. Wypadło to chyba nieŸle, ponieważ było zadawanych wiele pytań, a częœć z nich otrzymywałem po zakończeniu kongresu. Osobiœcie nie dziwię się, ponieważ zachodnioeuropejski rynek poligraficzny wykazuje obecnie wysokš stagnację bšdŸ nawet dekoniunkturę i wiele firm upatruje możliwoœci swojego rozwoju właœnie w Europie Œrodkowo-Wschodniej. To bardzo dobry punkt widzenia aczkolwiek odradzałem im dalsze inwestycje w Polsce i kilku innych krajach tego regionu. Jest Pan członkiem Rady Programowej w zaprzyjaŸnionym czasopiœmie ăOpakowanieÓ. Nie jesteœmy konkurentami. Poligrafika koncentruje się na technice i technologii poligraficznej; postęp w tym zakresie jest ogromny, stšd nasza wizyta w Oławie. Wklęsłodruk usiłuje odrobić straty w stosunku do offsetu i, oczywiœcie, również fleksografii. Chcielibyœmy się dowiedzieć, jak sobie radzi w produkcji opakowań. M.B.: Nie jestem autorytetem w technologii offsetu. Moja wiedza dotyczy przede wszystkim drukowania opakowań tzw. giętkich na podłożach m.in. takich, jak OPP, PET, OPA lub papier. Tu zdecydowanie królujš wklęsłodruk i fleksografia, które polski rynek dzielš mniej więcej po połowie. Wiem o pewnych próbach drukowania opakowań technikš offsetu, ale dotyczy to małych nakładów i tylko na podłożu papierowym. Główni odbiorcy opakowań drukowanych technikš wklęsłodruku to producenci żywnoœci, m.in. wyrobów cukierniczych, kawy, koncentratów spożywczych. Zamawiajš oni opakowania luksusowe najwyższej jakoœci. Często o wyborze techniki drukowania decydujš przyzwyczajenia niektórych odbiorców. Sš też klienci, którzy preferujš dwie techniki łšcznie. Coraz częœciej jednak zdarza się, że klienci majš wewnętrzny dylemat z wyborem techniki, szczególnie, gdy oferowana im jest najwyższa jakoœć druku flekso na maszynach najnowszej generacji. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że cena takich maszyn jest porównywalna z cenš drukarek wklęsłodrukowych. ERG-PAK zdecydował się na rotograwiurę i w tym się specjalizuje. Nasi klienci sš zainteresowani tylko tš technikš, gdyż przede wszystkim ceniš sobie precyzyjny, wielokolorowy nadruk. Znane sš nam też trendy istniejšce w Europie Zachodniej i częœciowo w Polsce, gdzie preferowane sš firmy, które dysponujš obydwiema technikami. Daje to możliwoœć bycia bardziej elastycznym i bardziej otwartym na oczekiwania klientów. Nie wykluczam, że ERG-PAK niebawem również pójdzie takš drogš. Ale jeżeli tak się stanie, to z pewnoœciš będzie zakupiona drukarka fleksograficzna najnowszej generacji. Dziękujemy za cenne informacje. Rozmawiał Apolinary Brodecki