Euroszansa dla poligrafii
6 gru 2016 14:43

23 paŸdziernika podczas 7. Targów Ksišżki w Krakowie pod takim tytułem odbywały się szkolenia i warsztaty dla firm poligraficznych zorganizowane przez redakcję Poligrafiki przy wsparciu Izby Wydawców Prasy oraz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Spotkanie dotyczyło przedakcesyjnych i poakcesyjnych programów pomocowych. Celem szkolenia było zapoznanie przedsiębiorców branży poligraficznej z dostępnymi liniami finansowania rozwoju sektorowego zarówno przed akcesjš (ze œrodków zagranicznych, w tym PHARE, Banku Œwiatowego), jak i po niej Đ Funduszami Strukturalnymi i Funduszem Spójnoœci. Przedsięwzięcie nasze koncentrowało się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy dotyczšcej dostępnych œrodków oraz wypracowaniu umiejętnoœci samodzielnego sporzšdzania wniosków aplikacyjnych pod konkretne fundusze zgodnie z wymogami formalnymi i formularzami. Szkolenia więc podzielone zostały na dwie częœci. Pierwsza częœć składała się z referatów na temat istniejšcych programów pomocowych. Wystšpili w niej przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Đ regionalnej Instytucji Finansujšcej: Grzegorz Godziek, dyrektor departamentu dla małych i œrednich przedsiębiorstw oraz Ewa Sołek-Kowalska z tegoż departamentu. Kolejnym prelegentem był Rafał Hubczyk, koordynator projektów z województwa małopolskiego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci. Następnie przedstawiciel firmy Heidelberg Polska Đ Cezary Krassowski omówił formy oraz możliwoœci pomocy firmy Heidelberg Polska we wdrażaniu nowych technologii w ramach programu Phare. Firma przedstawiła w skondensowanej formie dotychczasowe realizacje wykorzystania dofinansowania przez klientów. Zaskakujšco dużo firm skorzystało z dofinansowania w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Đ udało się pozyskać dofinansowanie w przypadku pięciu wdrożeń CtP w maksymalnej wysokoœci, czyli 50 000 EUR. Poza programem FDI Heidelberg jest akredytowanym wykonawcš w ramach programu ăInnowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstwÓ. Tu również firma może pochwalić się wykorzystaniem przez klientów pomocy unijnej. Największym zainteresowaniem cieszyły się wdrożenia produktów z kategorii prepress. Dwóch klientów otrzymało dofinansowanie na wdrożenie systemu proofingu cyfrowego (aktualnie złożone sš wnioski jeszcze dwóch i przygotowywany kolejny), na wdrożenie CtP Đ jedna firma (kolejna w przygotowaniu). Tu warto zaznaczyć, że jest to dofinansowanie tego samego CtP, którego zakup został sfinansowany z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, czyli klient otrzymał łšcznie dofinansowanie na 60 000 EUR. Aktualnie złożony jest wniosek na dofinansowanie wdrożenia ColorManagement Đ czyli skalibrowania cišgu technologicznego pod kštem odtwarzania barw i generowania profili ICC. Poza prepressem bardzo aktywnie roœnie zainteresowanie systemem zarzšdzania firmš Galileo, którego wdrożenia w tym roku sfinansowało z budżetu PHARE pięciu klientów, co odpowiada wyraŸnie dostrzegalnemu trendowi szeroko pojętego usieciowienia drukarń. Mniejsze zainteresowanie finansowaniem wdrożeń występuje w zakresie maszyn drukujšcych; tu firma Heidelberg zanotowała tylko jedno dofinansowanie. Wynika to być może z faktu, że produkty te postrzegane sš jako drogie i nie od razu kojarzš się z korzyœciami wynikajšcymi z dofinansowania wdrożenia. Jest jednak duża grupa produktów, dla których udział dofinansowania w cenie produktu jest znaczšcy. Druga częœć szkoleń była częœciš typowo warsztatowš, która pozwoliła uczestnikom na zdobycie umiejętnoœci samodzielnego opracowywania wniosków aplikacyjnych pod konkretne fundusze. Wiele miejsca poœwięciliœmy więc wypełnianiu wniosków pod okiem zarówno doœwiadczonych ekspertów, jak i zaproszonych przez naszš redakcję przedstawicieli branży poligraficznej, dla których proces pozyskania dotacji zakończył się pomyœlnie Đ Danuty Dšbrowskiej z firmy Vers Print oraz Bartłomieja Roszkowskiego z drukarni Taurus. MD