Ferag QuickStrap: nowy sposób wišzania
6 gru 2016 14:43

Wišzanie paczek to w produkcji mediów drukowanych czynnik decydujšcy o wydajnoœci. W celu pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych na wczeœniejszych etapach procesu produkcji, wišzanie musi się odbywać całkowicie bez zakłóceń. Decydujšcš rolę odgrywa zatem pełna dyspozycyjnoœć wišzarek. W nowej wišzarce Feraga QuickStrap zastosowano Đ jak zapewnia firma Đ zupełnie nowe rozwišzania techniczne. Z wydajnoœciš 40 cykli na minutę wišzarka przygotowana jest do przyjmowania produktów z wysoko wydajnych maszyn rotacyjnych i systemów obróbki po druku. W QuickStrap wykorzystano, stosowany konsekwentnie w rozwišzaniach Feraga, design pulpitu sterujšcego. Usytuowany centralnie ekran dotykowy ma zapewnić łatwe sterowanie oraz intuicyjnš obsługę maszyny. Konstrukcja wišzarki umożliwia jej integrację z liniš produkcyjnš. Można jš włšczyć w dowolnš linię produkcyjnš Feraga, zintegrować z systemem kontroli i zarzšdzania PPM, jak również bez problemu stosować z systemami innych producentów zarówno w systemie on-, jak i off-line. Płaski kanał do wišzania wzdłużnego QuickStrap odznacza się kompaktowymi gabarytami. Dzięki zastosowaniu budowy modułowej wymiary elementów mechanicznych i sterujšcych zredukowane zostały do minimum. Sercem zintegrowanego wzdłużnego i poprzecznego wišzania w linii, i to w najkrótszych cyklach czasowych, jest opatentowana zasada płaskiego kanału. Ten innowacyjny zespół jest kluczem do bezpoœredniego wzdłużnego i poprzecznego wišzania bez obracania pakietu. W płaskim kanale taœma wišżšca może być przygotowywana do następnego cyklu wišzania w czasie dalszego transportu poprzednio zwišzanego pakietu. Podczas samego wišzania nie sš wykonywane praktycznie żadne ruchy elementów mechanicznych. Transport pakietów jest płynny, co przyczynia się do maksymalnej przepustowoœci maszyny. Precyzja dzięki serwomechanizmom W miejscu konwencjonalnego napędu pneumatycznego do sterowania belkš prasujšcš w wišzarce QuickStrap zastosowano energooszczędne, precyzyjne serwomotory. Kontrolowane subtelnie prasowanie odbywa się z optymalnš siłš, oczywiœcie przy uwzględnieniu zmiennej wysokoœci pakietów w trakcie produkcji. Chroni to produkty przed uszkodzeniem i przyczynia się do dokładnego wišzania i bardzo spokojnej pracy QuickStrap. Transport i prasowanie pakietów sš odpowiednio zsynchronizowane za pomocš elektroniki sterujšcej. Energooszczędne łšczenie na zimno Dzięki pozbawionemu emisji szkodliwych substancji ultradŸwiękowemu łšczeniu taœmy wišzarka QuickStrap pozostaje zawsze w stanie czuwania, bez czasu koniecznego na rozgrzanie. Zgrzewanie ultradŸwiękowe zapobiega również powstawaniu nieprzyjemnego zapachu podczas wišzania. Cyfrowy układ sterowania, kontrolowany poprzez ekran dotykowy, ma gwarantować stały czas zgrzewania podczas każdego pojedynczego cyklu wišzania. Jako integralna częœć składowa całego układu sterowania maszynš proces zgrzewania ultradŸwiękowego wolny jest od wpływów zewnętrznych, takich jak wahania napięcia w sieci czy temperatura głowicy. Bezpieczny system podpowiedzi System podpowiedzi i sposób obsługi maszyny sš efektem konsekwentnego jednolitego wzornictwa w systemie Feraga. Wišzarka QuickStrap obsługiwana jest w pełnym zakresie za poœrednictwem przejrzystego 145 mm ekranu dotykowego. Przemieszczanie się między poszczególnymi funkcjami menu jest bardzo proste i szybkie. Meldunki tekstowe informujš o aktualnym stanie roboczym i w każdej chwili służš pomocš operatorowi. Materiał nadesłany przez firmę Ferag Polska