Flekso czy wklęsłodruk
6 gru 2016 14:42

ICE, Włoski Instytut Handlu Zagranicznego oraz firma Cerutti Group zorganizowały 6 listopada br. w Warszawie seminarium obejmujšce nowoczesne œrodki produkcji, technologie i materiały wymagane w produkcji współczesnych opakowań. Przemysł budowy maszyn poligraficznych we Włoszech ma wieloletnie tradycje i należy do œwiatowej czołówki. Także firma Cerutti ma utrwalonš pozycję w skali œwiatowej. Nie jest jednak jedynym producentem włoskich maszyn wklęsłodrukowych. Niestety, wiemy o tym w naszej branży zbyt mało. Czyżby Włosi nie doceniali polskiego rynku? Seminarium Grupy Cerutti może być zapowiedziš szerszego wejœcia Włochów na nasz rynek. Z wystšpienia Carlo Ardizzone Đ dyrektora regionu firmy Cerutti dowiedzieliœmy się, że w gronie włoskich producentów maszyn dla poligrafii zaszły w ostatnich latach zasadnicze zmiany. Firma Cerutti w cišgu ostatnich kilku lat przejęła kolejne firmy tworzšc silnš grupę producentów maszyn i urzšdzeń do drukowania czasopism oraz dla sektora opakowań. Maszyny tej firmy pracujš również w polskich drukarniach. W czasie seminarium podkreœlano dynamiczny rozwój technologii fleksografii, która wynika przede wszystkim z zastosowań techniki cyfrowej w przygotowaniu form drukowych, zastosowania drukowych tulei rozprężnych (sleeves) oraz dużej szybkoœci zadruku podłoży. Decyzja, czy zainwestować w technologię fleksograficznš, czy wklęsłodrukowš winna być uzależniona od analizy profilu zleceń, wymogów jakoœciowych i nakładów. Carlo Ardizzone przeprowadził też porównanie obu technologii w zakresie szybkoœci zadrukowywania wstęgi, czasu potrzebnego na zmianę zamówienia (przestojów) oraz porównania kosztów, które w zakresie œrednich i niższych nakładów przemawiajš za fleksografiš. Prace o najwyższych wymaganiach jakoœciowych i dużej iloœci zadrukowanej wstęgi wypadajš korzystniej we wklęsłodruku. Maria Costantino Đ kierownik sprzedaży i marketingu firmy Flexotecnica (Grupa Cerutti) przeprowadziła wnikliwš analizę porównawczš technologii flekso i offsetowej. Dynamiczny postęp w technologii fleksograficznej oraz znacznie niższy koszt maszyn fleksograficznych i mniejsza iloœć osób potrzebnych do obsługi sprawiajš, że niektóre produkty można znacznie korzystniej wykonać we flekso aniżeli w offsecie. Następnie omówiła zalety maszyn fleksograficznych z centralnym cylindrem (CI) do zadrukowywania kartonów. Maszyny fleksograficzne CI wyposażone w indywidualne napędy AC (np. maszyna MID WEB do 1200 mm szerokoœci) z suszarkami między zespołami drukujšcymi i wymiennymi tulejami rozprężnymi oraz wałkami rastrowymi sš bardzo konkurencyjne w zadruku kartonów w stosunku do innych technologii. Drukowanie pudełek z roli na maszynach CI umożliwia wykonanie szeregu czynnoœci, jak laminowanie lub lakierowanie, nacinanie, tłoczenie i wykrawanie w jednym cišgu Đ od zwoju do wyciętego pudełka gotowego do składania. Niektóre drukarnie, stosujšce już fleksografię do drukowania w linii etykiet, zaczynajš używać swojego sprzętu do drukowania pudełek kartonowych. Wiele drukarń jest już przygotowanych, aby stać się bardziej dynamicznymi, tak by producenci mogli korzystać z jednego Ÿródła dla zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb. Daje to drukarniom idealnš okazję do poszerzenia swoich opcji wœród klientów i zwiększenia dochodów dzięki niższym kosztom operacyjnym i produkcyjnym. Po kupnie kolejnych firm Zerand i Iberica, majšcych duże doœwiadczenie w sektorze maszyn do wykrawania in-line i off-line, firma Cerutti, która może dostarczać kompletne systemy maszyn fleksograficznych i wklęsłodrukowych do produkcji składanych pudełek kartonowych, stała się jednym Ÿródłem dostaw dla całego systemu. Roberto Magnone Đ współwłaœciciel firmy MB wytwarzajšcej maszyny do produkcji opakowań Đ mówił m.in.: Uważamy, że polski rynek jest ważny ze względu na liczbę ludnoœci i lokalizację. Dziœ w Polsce działajš silne firmy wielonarodowe; liczne posługujš się technologiš standardowš, ale oceniamy, że wasz kraj nie będzie cišgle importował i zacznie w końcu konkurować na skalę europejskš. Warto dodać, że firma MB instalowała w tym roku maszynę w drukarni Erg-Pak w Oławie. Giuseppe Gianetti z firmy BASF zaprezentował dšżenia producentów do spełnienia wymogów drukarzy oraz wymagań stawianych opakowaniom odnoœnie do odpornoœci na naprężenia techniczno-mechaniczne spowodowane wysokš prędkoœciš linii produkcyjnych. W ostatnich dziesięciu latach druk fleksograficzny odrobił znacznš częœć strat w jakoœci druku, jakie miał w stosunku do wklęsłodruku. Jest to efekt cišgłej ewolucji wszystkich kluczowych elementów tej technologii: maszyn drukujšcych, wałków rastrowych, płyt oraz farb. Konkurencja w dziedzinie usług poligraficznych zmusza drukarzy do poszukiwania uproszczeń i standaryzacji produkcji, obniżania kosztów, ale również wysokiej jakoœci materiałów Đ najlepiej żeby to była jedna farba do wszystkich podłoży. Nowe standardy w szybkoœci maszyn, spadek nakładów, użycie specjalnych podłoży, wymóg wyższych standardów jakoœci spowodowały, że zarzšdzanie farbš stało się bardziej kompleksowe Đ drukarze zwracajš się więc do producentów o pomoc. Nowe badania pozwoliły wprowadzić serie farb odpowiednie do drukowania szerokiej gamy podłoży i osišgania różnorodnych końcowych zastosowań druków. Prace koncentrujš się na systemach PVB i PU, które gwarantujš dobrš adhezję oraz odpornoœć na rozrywanie dla różnych podłoży drukowych. Celem drukowania jest przeniesienie informacji przy użyciu kształtów i barw. Zdefiniowanie odcieni, a po tym ich porównywanie z wzorcem generuje reklamacje między drukarniami i końcowymi odbiorcami. Od dłuższego czasu drukarze majš do dyspozycji densytometry oraz spektrofotometry, które niestety często sš stworzone dla innego rodzaju technologii, nie do tak cienkich warstw kładzionej farby (1-3 mikrometry) jak w technologii fleksografii. BASF może zaoferować system BACOS dla fleksografii i wklęsłodruku. Jest to system spektrofotometryczny, który definiuje odcień oraz dobiera odpowiedniš recepturę przy założonej lepkoœci i z użyciem maksymalnej możliwej iloœci farb resztkowych. Stosowanie tego systemu jest potężnym narzędziem w redukowaniu zapasów zarówno farb nowych jak i starych, generujšcych resztki nie do wykorzystania. System daje się również automatycznie połšczyć z mieszalniš farb. Problemami zawartoœci rozpuszczalnika w opakowaniach zajšł się Aldo Milani z firmy NIRA. Dotychczas badaniem zawartoœci rozpuszczalnika zajmowały się laboratoria Đ była to bardzo żmudna i niezbyt precyzyjna praca, która wymagała zbyt dużo czasu, niejednokrotnie więcej aniżeli wydrukowanie nakładu. Producenci artykułów żywnoœciowych coraz bardziej zmniejszali granice akceptacji. W wielu przypadkach niektóre typy rozpuszczalników nie były więc w ogóle dopuszczane, dla innych ustalono bardzo rygorystyczne normy. Zmusiło to producentów materiałów do stosowania systemów, które sš coraz bardziej precyzyjne w pomiarach, a zwłaszcza coraz szybsze. Po kilku latach badań NIRA, wiodšca firma w monitorowaniu rozpuszczalników za pomocš chromatografii gazowej, zbudowała zintegrowany analizator, który może dać godne zaufania i powtarzalne wyniki, nadaje się do zainstalowania w wydziałach produkcyjnych, jest łatwy w obsłudze i szybki w działaniu. Neptune 801, analizator NIRA, jest pierwszym instrumentem, który łšczy analizator z systemem obliczeniowym w jednym urzšdzeniu zarzšdzanym przez PC. Wykonanie jednej analizy wymaga nie więcej niż dwóch minut. Giacomo Rossi z firmy Vibac zaprezentował szereg folii Vifan (PJH, PJK, PJL) przeznaczonych do drukowania etykiet. Kolejny produkt firmy Vibac, również o nazwie Vifan, to szereg filmów zarówno w arkuszach, jak i w zwojach. Jedynym polskim referentem podczas seminarium był prezes firmy ERG-PAK Đ Mirosław Bohdan. W swoich rozważaniach Đ wklęsłodruk czy fleksografia Đ stwierdził, że w ostatnich latach fleksografia osišgnęła tak wysoki poziom, że z powodzeniem można obie technologie porównywać. Majš one nawzajem się uzupełniać. Park maszyn jest optymalny, gdy oba rodzaje maszyn sš pod jednym dachem i sš wymiennie stosowane, zależnie od struktury zleceń Đ powiedział M. Bohdan. Liczba nowych maszyn w obu technikach w ostatnim pięcioleciu w Polsce zwiększyła się o około 7 sztuk, w następnym pięcioleciu należy spodziewać się dalszych inwestycji na zbliżonym poziomie. ERG-PAK w Oławie od kilku miesięcy dysponuje nowš maszynš Cerutti (patrz artykuł w Poligrafice 10/2001). Objęcie patronatem medialnym seminarium przez redakcję Poligrafiki spotkało się z uznaniem organizatorów. Nasze odnowione kontakty z Włoskim Instytutem Handlu Zagranicznego i producentami włoskimi zapewne spowodujš, że będziemy mogli przybliżyć naszym czytelnikom rozwinięte techniki i technologie z włoskiej oferty.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>