Fleksografia cišgle na fali
6 gru 2016 14:42

Technika fleksograficzna jest najszybciej rozwijajšcš się technikš drukowania, dlatego też wzbudza duże zainteresowa-nie wœród drukarzy i zleceniodawców. Oprócz Zrzeszenia Polskich Fleksogra-fów, głównego organizatora sympozjów i szkoleń fleksograficznych, tego rodzaju imprezy organizujš też firmy handlowe. Firma Scorpio, posiadajšca w ofercie największš na polskim rynku iloœć maszyn i materiałów eksploatacyjnych dla techniki fleksograficznej, była organizatorem sympozjum fleksograficznego, które odbyło się w dniach 27-28 wrzeœnia br. w hotelu Grand w Łodzi. Wœród około 100 uczestników sympozjum większoœć stanowili właœciciele przygotowalni i drukarń fleksograficznych. Firma Scorpio zadbała o to, aby sympozjum miało wsparcie obu wyższych uczelni kształcšcych poligrafów: Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. W czasie sympozjum wygłoszono dziesięć prelekcji uzupełnionych pokazami, prowadzonymi przez przedstawicieli producentów maszyn, urzšdzeń i materiałów. Jako pierwszy wystšpił Philippe Orville z firmy Fag. Uzasadnił on potrzebę stosowania przyrzšdów kontrolno-pomiarowych. Wymagania wysokiej jakoœci na wszystkich etapach produkcji poligraficznej sš wysokie, a odbiór barwy przez oko ludzkie jest bardzo zróżnicowany, odmienny dla każdego człowieka, a więc jest niemożliwe dokonanie w ten sposób oceny jakoœci, dlatego wymagane jest stosowanie precyzyjnych przyrzšdów. Firma Fag jest producentem prostych w obsłudze, bardzo precyzyjnych przyrzšdów kontrolno-pomiarowych, stosowanych w przygotowalniach i drukarniach. Nigel Heaford, właœciciel firmy JM Heaford, omówił znaczenie wykonania odbitek próbnych oraz obecnie stosowane techniki ich wykonywania. Podobnie jak przed procesem produkcji muszš być sprawdzone lub zbadane surowce przeznaczone do wykonania okreœlonego produktu, tak przed rozpoczęciem drukowania należy sprawdzić prawidłowoœć procesów przygotowalni w formie wydruku próbnego. Referent podkreœlił, że ostatnio preferowany proof cyfrowy nie może być wykonywany na każdym podłożu stosowanym w produkcji. Nigel Heaford podkreœlił, że proof na mokro, czyli na urzšdzeniach specjalnie do tego celu skonstruowanych, może być wykonywany w warunkach produkcyjnych na każdym podłożu. Według prelegenta wykonanie odbitek próbnych na mokro jest ekonomicznie uzasadnione i pozwala uniknšć reklamacji. Nigel Heaford za-prezentował kilka urzšdzeń do odbitek próbnych produkowanych przez jego firmę. Wilfried Boeck, przedstawiciel firmy Flexolaser, przeprowadził analizę konwencjonalnych technik wykonywania drukowej formy fleksograficznej w porównaniu z technikš cyfrowš. Referent przedstawił wyższoœć bezpoœredniego grawerowania czarnej maski na powierzchni płyty fotopolimerowej nad naœwietlaniem fotopolimeru poprzez negatyw. Firma Flexolaser posiada w swojej ofercie urzšdzenia z różnego rodzaju laserami do płyt, tulei (sleeve), płyt i tulei formatowych osišgajšc rozdzielczoœć 2540 dpi, wydajnoœć 5 m2/h i jakoœć 80 linii/cm. Referent omówił najnowsze wersje lasera œwiatłowodowego i jego zalety: najwyższš jakoœć, nieszkodliwoœć dla œrodowiska, stabilnoœć procesu, niższe koszty i niezawodnš technologię. Stwierdził również, że cyfrowy przepływ danych staje się coraz bardziej powszechny i jest nieunikniony. Jan Breichold, przedstawiciel Hell Gravure Systems, omówił zasadę działania i elementy konstrukcyjne urzšdzenia Helioflex 2000 prezentowanego po raz pierwszy na DRUPA 2000 (dotychczas ponad 1000 instalacji). Helioflex jest wyposażony w laser wielokanałowy (œwiatłowodowy), znajduje zastosowanie zarówno do płyt, jak i tulei, posiada otwarty system i opcję bezpoœredniego grawerowania w płycie. Materiałem do grawerowania jest płyta pokryta czarnš maskš. Helioflex graweruje (wypala czarnš maskę, następnie płyta obrabiana jest tradycyjnie) z rozdzielczoœciš 30-60 l/cm, jest łatwy i szybki w obsłudze oraz wykazuje niewielkie zużycie energii. Według informacji J. Breicholda obecnie nie pracuje żadne urzšdzenie do bezpoœredniego grawerowania warstwy polimeru płyty lub tulei ze względu na brak na tym etapie odpowiednich materiałów. Ernst Meyer, przedstawiciel firmy Mark Andy Đ Comco, producenta maszyn fleksograficznych, poinformował o rozwoju firmy Mark Andy i o połšczeniu w roku 2001 z firmš Comco. Połšczone firmy znacznie wzmocniły swojš pozycję rynkowš oferujšc nowe typy maszyn z dodatkowymi urzšdzeniami do dalszej obróbki. Efektem dużej kompatybilnoœci produktów obu połšczonych firm jest maszyna Proglide MSP wyróżniajšca się łatwš i szybkš centralnš obsługš pasowania, suszenia UV i goršcym powietrzem, umożliwiajšca drukowanie pudełek na kartonach do 500 g/m2 wraz z przegniataniem i wykrawaniem. Manuel Flores, przedstawiciel hiszpańskiej firmy Imer produkujšcej zwojowe maszyny drukujšce, zapoznał zebranych z historiš i rozwojem firmy oraz z ofertš produktów. Zaprezentował on trzy modele zwojowych maszyn offsetowych o szerokoœci wstęgi od 400 do 530 mm i wydajnoœci od 175 m/min do 270 m/min. Liczba zespołów drukujšcych może wynosić od 1 do 8, wyposażenie standardowe i bogate wyposażenie opcjonalne umożliwia bardzo zróżnicowane zastosowanie. Maszyna IMER I 120 BF i I 125 BF Đ szerokoœć wstęgi papieru (od 40 do 80 g/m2) 530 mm, do 8 zespołów drukujšcych Đ może być wyposażona w wymienne zespoły drukujšce fleksograficzne, a wyjštkowo bogate wyposażenie dodatkowe umożliwia wytwarzanie na tej linii produkcyjnej szerokiej gamy gotowych produktów. Zastosowane rozwišzania konstrukcyjne zapewniajš szybkš zmianę zlecenia i elastycznoœć w produkcji, gwarantujšc dostosowanie się do współczesnych wymagań rynku. Według prelegenta firma Imer sprzedała ponad 500 maszyn w różnej konfiguracji. Claus-Peter Witt, przedstawiciel firmy BASF, rozpoczšł swoje wystšpienie od pytania ăJak możemy zaoszczędzić czas dzięki nowej technologii i nowym płytom?Ó, a następnie przedstawił asortyment płyt dla techniki fleksograficznej produkowanych przez BASF, które różniš się twardoœciš w zależnoœci od zastosowania. Czas wykonania formy drukowej uzależniony jest od technologii: płyta tradycyjna, tuleja z naklejonš płytš i tuleja bezszwowa. C.-P. Witt przeprowadził szczegółowe porównanie technologii wykonywania form drukowych pod kštem jakoœci i czasu ich wykonania. Następnie Wojciech Bryszewski z firmy BASF Polska przedstawił ofertę produktów firmy przeznaczonych dla poligrafii, a dalej w szczegółach zaprezentował grupy farb drukarskich z podziałem na farby offsetowe, wklęsłodrukowe i fleksograficzne. Płynne farby wklęsłodrukowe i fleksograficzne dostarczane sš do drukarń w trzech wersjach: gotowe do produkcji, skoncentrowane oraz skoncentrowane pigmenty z rozpuszczalnikiem i rozjaœniaczem. Jir˙i Pokorny, przedstawiciel czeskiej firmy Rotec produkujšcej tuleje rozprężne o różnych œrednicach na cylindry powietrzne, omówił ich rolę i znaczenie dla współczesnej techniki fleksograficznej. Tuleje rozprężne sš bazš dla wierzchniej warstwy, czyli polimeru jako formy drukowej. J. Pokorny omówił budowę tulei i znaczenie poszczególnych warstw, podkreœlajšc, że warstwa kompresyjna nie może być zbyt gruba. Tomasz Badyda, przedstawiciel firmy Tesa wchodzšcej w skład grupy Beiersdorf AG, zaprezentował ofertę taœm klejšcych stosowanych w różnych działach produkcji poligraficznej. Tesa produkuje m.in. dwustronnie klejšce taœmy stosowane do naklejania form drukowych na cylindry lub tuleje fleksograficzne w trzech wersjach różnišcych się siłš klejenia. Podstawowe wymagania stawiane taœmom dwustronnie klejšcym to maksymalnie równa i powtarzalna gruboœć oraz odpornoœć na składniki farb i œrodki myjšce. Nowoœciš, która ostatnio została wprowadzona na rynek, jest taœma piankowa Tesa Softprint o gruboœci 500 mikronów. Po każdej prelekcji uczestnicy sympozjum zadawali szereg pytań, niejednokrotnie odbiegajšcych od tematu prelekcji, powodujšc ożywionš polemikę. Gwarno też było na każdej przerwie i w czasie wieczornego spotkania towarzyskiego w znanym łódzkim pubie irlandzkim.