Fleksografia Đ doceniona technika
6 gru 2016 14:42

Œledzšc publikacje dotyczšce technologii fleksograficznej można zauważyć, że większa ich częœć poœwięcona jest maszynom drukujšcym, w drugiej kolejnoœci przygotowalni i dopiero na końcu materiałom eksploatacyjnym. Natomiast podstawš wykonania produktu końcowego w technologii fleksograficznej na możliwie najwyższym poziomie jakoœciowym jest poznanie zależnoœci i œcisłe skoordynowanie tych trzech segmentów. Fleksografia jest technikš drukowania, do której postęp techniczny w porównaniu z innymi technikami wkroczył z opóŸnieniem. OpóŸnienie to dotyczyło przede wszystkim przygotowalni form drukowych, która jest, tak jak i w innych technologiach, podstawš jakoœci i efektywnoœci. Dopiero od targów DRUPA 1995 rozpoczęto wdrażanie technologii bezpoœredniego przenoszenia obrazu na formę drukowš (CtP). W odróżnieniu od technologii offsetowej, we fleksografii przygotowalnie form drukowych pracujš jako samodzielne zakłady œwiadczšce usługi dla wielu drukarń. Tego rodzaju specjalizacja daje szansę wdrożenia najnowszych osišgnięć technologicznych i we współpracy z pozostałymi ww. segmentami dobrego wykorzystania zainwestowanych œrodków. Aby przybliżyć naszym czytelnikom pracę jednej z nielicznych w Polsce przygotowalni fleksograficznych, udaliœmy się do podwarszawskiego Józefowa. Z właœcicielem firmy Wistar Andrzejem Rowickim rozmawialiœmy na temat pozycji fleksografii w Polsce w przededniu wstšpienia do Unii Europejskiej. Andrzej Rowicki Đ technik poligraf, absolwent wydziału chemii Politechniki Warszawskiej o specjalnoœci tworzywa sztuczne, członek zarzšdu Zrzeszenia Polskich Fleksografów, prowadzi swój zakład od dziesięciu lat. Tak jak i w innych dziedzinach, inwestycja w przygotowalni fleksograficznej powinna zwrócić się w cišgu 5 lat. Natomiast urzšdzenia przygotowalni w drukarni, która posiada jednš-dwie maszyny, sš wykorzystywane jedynie przez około 2 godzin dziennie. Obsługuje je maszynista lub inny niezbyt dobrze przeszkolony pracownik Đ i jak tu mówić o wysokiej jakoœci form drukowych, tym bardziej, że rynek jest coraz bardziej wymagajšcy. To, że przygotowalnie fleksograficzne œwiadczš usługi dla wielu drukarń, nie jest naszym pomysłem; tak pracujš np. w Niemczech. W Polsce właœciciele drukarń posiadajšcych kilka maszyn drukujšcych liczš, iż własna przygotowalnia pozwoli na oszczędnoœć kosztów, a ponadto umożliwi szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Nie jest to jednak ekonomicznie uzasadnione. Wystarczy skrupulatnie policzyć. Obecnie œrodki komunikacji danych (tekstów i obrazów) pokonały bariery odległoœci, kolejne etapy wykonania okreœlonego produktu mogš się odbywać nie tylko w różnych krajach, ale także na różnych kontynentach Đ mówi Andrzej Rowicki. Przygotowalnia Andrzeja Rowickiego może obsługiwać ponad 20 drukarń, pracuje tu 19 pracowników na dwie zmiany. Jeœli zachodzi potrzeba, uruchamiana jest trzecia zmiana. W 2001 roku wykonano ponad 3000 zleceń, a obroty firmy przekroczyły kwotę 3 mln zł. Wyposażenie Wistaru bazuje na sprzęcie firmy DuPont, poczynajšc od podstawowego urzšdzenia, jakim jest naœwietlarka płyt DuPont Cyrel 2001 z kontrolowanym procesem naœwietlania Đ tak zwanš stabilizacjš iloœci œwiatła Đ poprzez wymywarkę, do doœwietlarko-suszarki. Andrzej Rowicki œledzi postęp technologiczny i wszystkie nowoœci pojawiajšce się na rynku. W 1995 roku już w pierwszym dniu targów DRUPA zamówił w firmie DuPont prezentowany wówczas po raz pierwszy procesor Cyrel Fast. Na urzšdzeniu tym przeprowadzono szereg prób i zbierano doœwiadczenia, aby po wymianie, która nastšpi w najbliższych tygodniach na najnowszy model Cyrel Digital Fast, rozpoczšć produkcję płyt polimerowych. Rozpoczęcie na większš skalę produkcji płyt w technologii cyfrowej ze względu na wyższy koszt fotopolimerów nie zastšpi technologii analogowej całkowicie. Nasze długoletnie doœwiadczenie i œcisła współpraca z naszymi zleceniodawcami, jak również systematyczne prowadzenie pomiarów spektrofotometrycznych oraz zastosowanie innych niezbędnych pomiarów kontrolnych na każdym etapie produkcji umożliwiajš nam dostosowanie form drukowych do warunków okreœlonej drukarni czy maszyny. Przechodzenie na technologię cyfrowš wymagać będzie zbudowania nowej bazy danych o maszynach naszych klientów. Nowa płyta fleksograficzna będzie posiadała inne parametry przenoszenia farby Đ aby uzyskać odpowiedniš kolorystykę, należy uwzględnić ten czynnik na etapie studia. Tu bardzo przydatnym przyrzšdem po wykonaniu proofu jest Spectroscan firmy Gretag Macbeth Đ podkreœla A. Rowicki. Technologia fleksograficzna jest zbiorem skomplikowanych i trudnych do przewidzenia procesów, z tego względu wymagane jest przeprowadzanie prób i testów. Zastosowanie np. płyt fotopolimerowych innego producenta musi być poprzedzone wykonaniem testów i dostosowaniem zmian technologicznych. Wyspecjalizowana przygotowalnia z pracownikami o dużym doœwiadczeniu, posiadajšca stosowne urzšdzenia kontrolno-pomiarowe jest w stanie spełnić rosnšce wymagania konkurencyjnego rynku. Dobór odpowiednich płyt do warunków drukowania na okreœlonej maszynie nie jest niczym szczególnym w doœwiadczonej przygotowalni. Zastosowanie w przygotowalni cyfrowego przepływu danych na poszczególnych etapach lub objęcie wszystkich etapów jednym systemem pozwala na osišgnięcie przewidywalnych efektów. Zaakceptowana próba kolorystyczna wprowadzona za poœrednictwem spektrofotometru do systemu pozwala na sterowanie kolorem. Wprowadzenie profili barw do systemu pozwala zarzšdzać kolorem na wszystkich etapach przygotowalni; jeœli systemem zostanie objęta maszyna drukujšca (odległoœć nie ma tu znaczenia), to zachowanie przypisanych profili na maszynie gwarantuje jakoœć produkcji zgodnš z proofem. Wprowadzenie technologii Cyrel Digital Fast znacznie skraca czas wykonania płyt drukowych, a system sterowania kolorem staje się znacznie prostszy. Jak przedstawia się w Polsce stosowanie tulei rozprężnych, tzw. sleeve? W Polsce niektóre drukarnie w niewielkim zakresie stosujš tę technologię, natomiast jeszcze żadna przygotowalnia nie podjęła się tej produkcji. Jest to technologia przyszłoœci, ale obecnie w fazie rozwoju i niezbyt rozpowszechniona. Wykonanie tulei jest jeszcze zbyt kosztowne i w nieznacznym stopniu skraca czas przygotowania maszyny do drukowania. Jakoœć produkcji w stosunku do technologii tradycyjnej może być wyższa, ale czy zleceniodawca zdecyduje się pokryć wyższe koszty? Tuleje to technologia przyszłoœci i zapewne koszty jej zastosowania też będš się obniżać Đ twierdzi A. Rowicki. Obecnie, pomijajšc komputerowe opracowywanie projektów, szereg prac w przygotowalni wykonywanych jest ręcznie. Fleksografia zachowała jeszcze wiele ze sztuki. Zakres prac w przygotowalni Wistar jest szeroki; w zasadzie wykonuje się tu płyty drukowe dla całego spektrum produktów opuszczajšcych drukarnie fleksograficzne oraz płyty typograficzne Đ pracownicy sš przypisani do okreœlonych rodzajów produkcji, czyli istnieje pewna specjalizacja. Czy poziom polskiej fleksografii może być porównywany z zachodnim? Zdaniem Andrzeja Rowickiego, pod tym względem nie ma żadnych obaw: Przygotowalnie w Polsce mogš konkurować z zachodnimi Đ widziałem kilka drukarń w Niemczech, jak również przygotowalni w Niemczech i Belgii i nie mamy czego się obawiać. W Polsce jesteœmy opóŸnieni w zakresie ekologii Đ tu jest wiele do nadrobienia, stšd moja inwestycja w urzšdzenie przyjazne dla œrodowiska.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>