Fleksografia i lasery
6 gru 2016 14:42

Laser od wielu lat jest wykorzystywany do wykonywania fleksograficznych form drukowych. Poczštki to lata 80. i bezpoœrednie grawerowanie gumowych klisz; od połowy lat 90. stosuje się laser także do cyfrowego wykonywania form foto-polimerowych. Teraz pracuje się nad nowym rozwišzaniem Đ bezpoœrednim grawerowaniem elastomerów. W niniejszym artykule omówiono zasady działania laserów i wytwarzane przez nie œwiatło oraz rozważania techniczne, które w firmie Hell doprowadziły do wybrania najlepszego lasera spoœród wchodzšcych w rachubę. W zwišzku z zamiarem wejœcia na rynek naœwietlarek CtP dla potrzeb fleksografii badano przydatnoœć laserów do cyfrowego wykonywania form drukowych. Szukano takiego lasera, który nadawałby się do pracy w systemie LAMS (Laser Ablation Mask System), rozpowszechniajšcym się na rynku od wystawy DRUPAŐ95. Do tego potrzebny jest laser o wydajnoœci 10-100 W, z dobrš jakoœciš promienia. Firma Hell postawiła sobie także drugi cel Đ bezpoœrednie grawerowanie w elastomerach. Jest to bardzo obiecujšca technologia przyszłoœci, do której przykłada się wiele wagi. Technika ta wymaga jednak lasera o wydajnoœci 30-krotnie wyższej niż przy technice LAMS. Jeszcze innym celem jest bezpoœrednie grawerowanie laserem miedzianych cylindrów dla potrzeb wklęsłodruku. Tu wymagania sš jeszcze wyższe. Działanie lasera Laser to skrót od angielskich słów oznaczajšcych ăwzmocnienie œwiatła przez stymulowane wysyłanie promieniowaniaÓ. Szczególne znaczenie ma przy tym słowo ăstymulowaneÓ. Normalnie atomy znajdujš się w tzw. energetycznym stanie podstawowym. Przez dopływ energii, np. w postaci wolnych elektronów lub fotonów, może on przejœć w stan pobudzony, o większej energii. Z tego pobudzonego stanu możliwy jest ponowny powrót do stanu podstawowego, ale może się to odbyć spontanicznie, bez wpływu z zewnštrz, lub w sposób stymulowany, np. po wyzwoleniu przez foton. Nadmiar energii jest oddawany np. w postaci emisji nowego fotonu. Przy stymulowanej emisji w laserze powstajšcy foton jest absolutnie identyczny z fotonem wyzwolonym. Na poczštku powstajš więc dwa identyczne fotony, z których każdy może stymulować następny pobudzony atom do oddania identycznego fotonu. I tak w reakcji łańcuchowej lawinowo roœnie iloœć fotonów. Jako suma powstaje pole promieniowania spójnego œwiatła. W odróżnieniu od zwykłej lampy œwiatło lasera jest monochromatyczne; składa się ono ze œwiatła o jednej tylko długoœci fali. Ze swej natury œwiatło lasera jest silnie ukierunkowane, nie rozprasza się. Jest ono tak intensywne, że wiele setek watów można zogniskować w punkcie o œrednicy niewielu mikrometrów. Laser składa się zawsze z trzech podstawowych elementów: 1. ródła pompowania*; w najprostszym układzie jest to lampa. ródło pompowania doprowadza do lasera energię. 2. Aktywnego medium, jak np. rubin, CO2 lub iryd. Aktywne medium absorbuje energię Ÿródła pompowania i ponownie jš oddaje w formie œwiatła lasera. 3. Rezonatora, utworzonego np. z lustra zwykłego i lustra półprzepuszczalnego. Rezonator wzmacnia efekt odbijajšc œwiatło lasera i dzięki temu œwiatło to wielokrotnie przechodzi przez aktywne medium. W laserze powstaje przez to stan równowagi między pompowaniem a stymulowanym promieniowaniem. Aktywnym medium, które może być zastosowane w laserze, jest gaz, ciecz, ciało stałe lub półprzewodnik. Lasery gazowe to np. laser helowo-neonowy, argonowo-jonowy czy laser CO2. Lasery cieczowe to najczęœciej barwniki nieorganiczne, pompowane intensywnymi lampami błyskowymi lub laserem gazowym. Lasery z ciała stałego to najczęœciej pręty ze szkła, w które wprowadzone sš rubin lub neodym w postaci kryształów. Rodzaj Ÿródła pompowania jest okreœlany przez materiał (oœrodek) lasera. Lasery z ciała stałego i cieczowe sš pompowane optycznie, za pomocš lamp lub diod. Lasery gazowe sš pompowane œwiatłem UV, promieniami elektronowymi, pršdem elektrycznym lub reakcjami chemicznymi. Lasery półprzewodnikowe Đ przez pršd elektryczny. Charakterystyka laserów Przy dużej iloœci różnych materiałów i Ÿródeł pompowania powstaje pytanie: czym różni się œwiatło rozmaitych typów laserów? Sš dwie właœciwoœci, które w znacznym stopniu charakteryzujš œwiatło lasera: długoœć fali i jakoœć promienia. Œwiatło widzialne obejmuje zakres promieniowania elektromagnetycznego 400-800 nm. W obrębie promieniowania krótkofalowego występujš promienie ultrafioletowe, w obrębie fal długich Đ promieniowanie podczerwone. Typowe lasery stosowane do wykonywania form drukowych pracujš w zakresie promieniowania obejmujšcego długoœć fal z zakresu podczerwieni, np. GaAs Đ 864 nm, Nd-YAG Đ 1060 nm, laser œwiatłowodowy Đ 1110 nm czy CO2 Đ 10 600 nm. Jakoœć promienia można okreœlić jako rozkład intensywnoœci œwiatła w przekroju poprzecznym tego promienia. W idealnym przypadku rozkład ten odpowiada krzywej Gaussa, kiedy to w œrodku promienia jego intensywnoœć jest największa i zmniejsza się na boki, tworzšc krzywš podobnš do dzwonu. Idealny promień lasera ma symetryczny rozkład intensywnoœci na poziomej, pionowej i przekštnej linii jego przekroju. Idealny laser ma liczbę charakterystycznš, okreœlajšcš jakoœć jego promienia, równš 1, laser œwiatłowodowy ma liczbę bliskš 1, laser YAG Đ liczbę ok. 5, laser diodowy Đ ok. 15. Charakterystyka naœwietlarek Zarówno długoœć fali, jak i jakoœć promienia majš bezpoœredni wpływ na jakoœć naœwietlania w naœwietlarce laserowej. Wpływajš one na rozdzielczoœć i głębię ostroœci promienia naœwietlajšcego. Rozdzielczoœć jest okreœlana przez tzw. punkt lasera (Laserspot) Đ œrednicę promienia w miejscu ogniska; im mniejsza jest ta œrednica, tym większa rozdzielczoœć. Tony sš symulowane w druku przez punkty rastrowe. Ogólnie przyjęte jest, że od œwiateł do pełnych tonów znajduje się 256 stopni punktów rastrowych. Technicznie jest to zrealizowane w ten sposób, że punkt rastrowy jest zbudowany z 16 x 16 = 256 pojedynczych punktów lasera. Jedna ăkomórkaÓ rastra o liniaturze 30 linii/cm ma np. długoœć krawędzi wynoszšcš 333 ľm. Matryca 16 x 16 wymaga więc wielkoœci punktu lasera wynoszšcej 20 ľm (333:16). Raster 54 linie/cm potrzebuje wielkoœci punktu lasera 12 ľm (rys. 2). Producenci naœwietlarek w charakterystykach swych urzšdzeń zamiast wielkoœci punktu lasera podajš rozdzielczoœć zapisu. Punkt lasera 20 ľm odpowiada rozdzielczoœci zapisu 500 linii/cm wzgl. 1270 dpi, a punkt 12 ľm odpowiada 833 liniom/cm (2117 dpi). Gdy pracuje się z częœciowym nakładaniem się promienia na siebie, to przy tej samej wielkoœci punktu lasera otrzymuje się wyższš efektywnš rozdzielczoœć. Im mniejsza długoœć fali, tym mniejsza jest wielkoœć punktu lasera, a więc wyższa rozdzielczoœć. Rozdzielczoœć jest także tym większa, im bardziej jakoœć promienia zbliża się do idealnej wartoœci 1. Głębiš ostroœci okreœla się zakres przed i za płaszczyznš ogniska, w którym promień lasera jest jeszcze wystarczajšco ostry. Zakres ten można też okreœlić jako taki, w którym œrednica promienia lasera różni się od œrednicy w ognisku o 10%. Wymagania stawiane głębi ostroœci okreœlane sš przez tolerancje wykonania klisz i bębna naœwietlarki oraz przez nierównoœć powierzchni kliszy. Łšcznie tolerancje wykonania mieszczš się w wielkoœci rzędu 40 ľm. Gdy głębia ostroœci leży poniżej tej wartoœci, to mogš wystšpić niedokładnoœci przy naœwietlaniu. Im mniejsza jest długoœć fali, tym większa głębia ostroœci. Podobnie jest ona lepsza wtedy, gdy jakoœć promienia jest bliska 1. Podsumowujšc można okreœlić następujšcš zasadę: długoœć fali i jakoœć promienia sš proporcjonalne do rozdzielczoœci i odwrotnie proporcjonalne do głębi ostroœci. Obie wartoœci decydujš więc o jakoœci przy wykonywaniu form drukowych i wiele znaczš przy wyborze lasera. Z punktu widzenia bezpoœredniego grawerowania decydujšce znaczenie ma też produktywnoœć lasera. Czas naœwietlania lub grawerowania zależy generalnie od dwóch czynników: Ľ wydajnoœci lasera osišganej na powierzchni materiału. Nie należy więc brać pod uwagę wydajnoœci znamionowej lasera; jedynš wartoœciš okreœlajšcš produktywnoœć lasera jest jego wydajnoœć uzyskiwana na formie drukowej; Ľ czułoœci obrabianego materiału. Przy warstwach LAMS podawana jest ona w J/cm2, co jest równe Ws/cm2. W przeciwieństwie do tego przy bezpoœrednim grawerowaniu stosuje się grawerowanie o zmiennej głębokoœci i dlatego też sensowne jest okreœlanie czułoœci jako energii przypadajšcej na iloœć materiału. Rozróżnia się trzy sposoby prowadzenia promienia lasera w naœwietlarce: 1. Najprostszy sposób to laser zintegrowany z głowicš naœwietlajšcš i przesuwajšcy się nad naœwietlanym materiałem. Ta koncepcja jest stosowana przy diodach laserowych. 2. Wyższe wydajnoœci wymagajš laserów bardziej skomplikowanych. Przy laserach CO2 i niektórych laserach YAG promień jest odchylany przez soczewki i lustra. Ze względu na takš stosunkowo długš drogę promienia naœwietlarki te sš czułe na drgania i wymagajš specjalnego fundamentu. Innym problemem jest zanieczyszczanie się elementów optycznych. 3. Bardzo elastycznym rozwišzaniem jest prowadzenie promienia lasera za pomocš œwiatłowodu. W tym przypadku laser może się znajdować poza naœwietlarkš lub w jej dowolnym miejscu wewnštrz. Odpadajš problemy opisane w punkcie 2. Prawie wszyscy producenci naœwietlarek stosujš pewne rozwišzania techniczne, które pozwalajš na skompensowanie ograniczeń stawianych przez zastosowany typ lasera. Sš to np.: Przysłona. W celu poprawienia jakoœci promienia lasera można za pomocš przysłony nieco zakryć częœć promienia. Czynna staje się tylko częœć promienia o dobrej jakoœci, pozostały fragment jest odcięty. Wadš tego rozwišzania jest zmniejszenie wydajnoœci lasera i, niekiedy, koniecznoœć chłodzenia przysłony. Ta metoda wyjaœnia, dlaczego niektóre lasery dajš wydajnoœć na formie drukowej np. 15 W, podczas gdy ich wydajnoœć znamionowa wynosi 60 W. Nakładanie się promienia. Gdy odstęp przesuwu jest mniejszy od œrednicy promienia, to promień nakłada się na siebie i w ten sposób uzyskuje się większš rozdzielczoœć efektywnš niż znamionowa rozdzielczoœć lasera. Autofokus. Aby skompensować zbyt małš głębię ostroœci naœwietlarki, stosuje się metodę naprowadzania ogniska do przodu lub do tyłu. Przeglšd laserów Laser CO2. Laser ten pracuje przy wykorzystaniu mieszaniny gazów. Aktywnym medium jest sam dwutlenek węgla, do którego sš dodane hel i azot. Lasery CO2 majš wydajnoœci od kilku watów do wielu kilowatów. Ich stopień sprawnoœci wynosi zaledwie 10% i przy większych wydajnoœciach trzeba je intensywnie chłodzić. Długoœć fali wynosi 10 600 nm i jest 10-krotnie większa niż innych laserów stosowanych w poligrafii. Skutkiem tego jest stosunkowo niska rozdzielczoœć i głębia ostroœci. Jakoœć promienia zbliża się do idealnej. Domenš lasera CO2 jest obróbka materiałów oraz cięcie i spawanie, a także bezpoœrednie grawerowanie gumowych klisz. Ze względu na ograniczenia jego parametrów technologicznych nie bardzo nadaje się do grawerowania drobnych szczegółów. Laser półprzewodnikowy. Lasery te, zawierajšce diody, zaskakujš swojš prostš budowš. Pompowanie następuje bezpoœrednio przez przepływajšcy pršd. Efekt lasera osišgany jest przez kombinacje elektronów i otworów w złšczu pn, dla wytworzenia i wzmocnienia œwiatła. W celu podwyższenia wydajnoœci łšczy się większš iloœć diod. Pojedyncze diody majš wydajnoœć w zakresie mW, natomiast zestawy osišgajš do 1 kW. Przy sprawnoœci 50% zużycie energii jest stosunkowo niskie. Przy wysokich wydajnoœciach może być niezbędne chłodzenie wodš. Długoœć fali wynosi 800-1000 nm. Jakoœć promienia to zaledwie ok. 15, a więc jest bardzo niska. Ograniczone sš też rozdzielczoœć i głębia ostroœci. Ze względu na niewielkie wymiary diody laserowe można wbudowywać bezpoœrednio w głowicę naœwietlajšcš. Sterowanie jest bardzo proste, gdyż diody sš pompowane i modulowane przez pršd elektryczny. Nie wymagajš one konserwacji. Nie nadajš się do bezpoœredniego grawerowania. Laser Nd-YAG. Laser neodymowy YAG jest typem bardzo rozpowszechnionym w poligrafii. Składa się z okršgłego pręta o długoœci ok. 15 cm i œrednicy ok. 1 cm, zbudowanego z itru, aluminium i granatu (stšd nazwa YAG), w którym umieszczony jest neodym jako aktywne medium. Pompowanie następuje przez lampy lub diody laserowe. Lasery YAG sš oferowane we wszystkich klasach wydajnoœci od 1 W do kilku kW. Zależnie od Ÿródła pompowania osišga się stopień sprawnoœci od 3 do 10%. Zapotrzebowanie na energię lub chłodzenie jest bardzo znaczne. Dla uzyskania wydajnoœci lasera 100 W trzeba doprowadzić 3 kW energii elektrycznej i stosować chłodzenie wodš. Długoœć fali 1060 nm daje dobrš rozdzielczoœć Đ 20 ľm, a za pomocš przysłony i nakładania się promienia można osišgnšć do 5 ľm. Natomiast jakoœć promienia wynosi 5, jest więc na œrednim poziomie. W ostatnich latach znacznie usprawniono lasery YAG. Lasery pompowane diodami w porównaniu z laserami YAG pompowanymi lampš majš teraz wiele zalet, np. w odniesieniu do stopnia sprawnoœci i łatwoœci konserwacji. Bezpoœrednie prowadzenie promienia lub prowadzenie go przez œwiatłowody poprawia stabilnoœć lasera. Laser YAG jest rozpowszechnionym laserem z dobrymi właœciwoœciami i generalnie nadaje się także do grawerowania. Laser œwiatłowodowy. Jest to od niedawna stosowany rodzaj lasera, który ma wiele wyróżniajšcych się zalet w porównaniu z innymi typami. Laser ten składa się ze Ÿródła pompowania (diody laserowe) i œwiatłowodu, w które wprowadzone jest aktywne medium. Œwiatłowód jest zarazem rezonatorem i œrodkiem transportowym dla medium. Œwiatło do pompowania jest wprowadzone w œwiatłowód. Mimo że, jak powiedziano wyżej, jakoœć promienia diod laserowych jest mierna, to œwiatło tego lasera po wyjœciu ze œwiatłowodu ma bardzo dobrš jakoœć i długoœć fali 1110 nm. Ze względu na całkowite odbijanie się od warstw granicznych wewnštrz œwiatło jest zbierane w rdzeniu lasera, a œwiatło pompowania pobudza materiał rdzenia tworzšcy œwiatło lasera. Rezultatem jest doskonała jakoœć promienia lasera (rys. 3). Wydajnoœć laserów œwiatłowodowych wynosi od 1 W do 100 W, a stopień ich sprawnoœci ok. 50% powoduje, że skomplikowane chłodzenie jest zbędne. Pobór energii jest niewielki, podobnie jak przy diodach laserowych. Jakoœć promienia jest bliska wartoœci idealnej, a osišgane rozdzielczoœci wynoszš 20 ľm lub nawet mniej. Nakładanie promienia pozwala na osišgnięcie rozdzielczoœci nawet 5 ľm. Głębia ostroœci wynosi ponad 300 ľm i jest bardzo duża. Laser œwiatłowodowy zaskakuje swymi właœciwoœciami: zwartš budowš, prowadzeniem promienia bezpoœrednio przez œwiatłowód, wysokim stopniem sprawnoœci, bardzo dobrš jakoœciš promienia, zapewnia doskonałš jakoœć naœwietlania, nie wymaga konserwacji. Te właœciwoœci powodujš, że laser œwiatłowodowy najlepiej spoœród innych laserów nadaje się do bezpoœredniego grawerowania. Potwierdzajš to doœwiadczenia firmy Hell, która od trzech lat praktycznie stosuje tego rodzaju laser. Na podstawie artykułu Jana Breitholdta ăWelchen Laser hŠtten Sie gern?Ó z ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 6/2002 opracował ZZ