Fleksografia & Wklęsłodruk
6 gru 2016 14:42

W niniejszym zeszycie Poligrafiki czytelnicy zauważš niewštpliwie pojawienie się nowego, wyróżniajšcego się działu naszego czasopisma: Fleksografia & Wklęsłodruk. Ta częœć Poligrafiki adresowana jest przede wszystkim do drukarń dysponujšcych fleksografiš, wklęsłodrukiem lub obydwiema tymi technikami. Taka sytuacja ma miejsce zarówno w drukarniach prasowych, jak i produkujšcych opakowania giętkie, co stawia je na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do konkurencji dysponujšcej tylko jednš z tych technik. Technika fleksograficzna w ostatnich latach zyskuje istotnš częœć rynku, zdominowanego dotychczas przez offset. Widoczne jest to szczególnie w segmencie opakowań, ale nie tylko. Z kolei skazana od wielu lat na powolnš zagładę technika wklęsłodrukowa zaczyna obecnie odzyskiwać istotnš pozycję. Jej najsłabszym punktem było wykonanie ciężkiej, cylindrowej formy drukowej. Postęp techniczny w zakresie elektronicznego przekazywania danych oraz grawerowania cylindrów znacznie przyspieszył wykonanie formy drukowej i obniżył jego koszty. Nasza redakcja, od wielu lat współpracujšca z redakcjš niemieckiego ăFlexo + Tief-DruckÓ, uważnie œledzi przemiany na polskim rynku wišżšce się z inwestycjami w maszyny dla technik flekso i wklęsłodruku. Rosnšca liczba instalowanych maszyn drukujšcych w tych technikach spowodowała, że niemieccy producenci form drukowych dla naszych drukarń wklęsłodrukowych uruchomili zakłady produkcyjne w Polsce! Docenili nasz rynekÉ Nieprzypadkowo nadaliœmy nowemu działowi Poligrafiki tytuł identyczny jak w czasopiœmie niemieckim. Niedawno opublikowaliœmy na naszych łamach artykuł pod tytułem ăFlekso czy wklęsłodrukÓ. A więc wybieraj, co jest lepszeÉ a przecież nie o to chodzi. W nowo budowanych drukarniach stojš zainstalowane zarówno maszyny fleksograficzne, jak i wklęsłodrukowe Đ klient ma wybór! Ci sami producenci oferujš drukarniom jedne i drugie. Jak dotychczas artykuły zwišzane z fleksografiš i wklęsłodrukiem pojawiały się w Poligrafice raczej sporadycznie. Wišzały się najczęœciej z uruchamianiem maszyn, międzynarodowymi zjazdami i konferencjami. Uznaliœmy za celowe poœwięcać więcej uwagi problematyce technicznej i technologicznej tak we fleksografii, jak i wklęsłodruku. Nawišzaliœmy œciœlejsze kontakty z producentami maszyn, urzšdzeń i materiałów dla obu technik. Chcemy omawiać specyfikę maszyn fleksograficznych i wklęsłodrukowych oraz farb i podłoży drukowych stosowanych w tych technikach, a także specyfikę wykonywania okreœlonych produktów. Wiele uwagi będziemy poœwięcać problematyce ochrony œrodowiska w drukarniach stosujšcych techniki fleksograficznš i wklęsłodrukowš, ponieważ stosowane do drukowania farby oparte na lotnych rozpuszczalnikach nie mogš być emitowane do atmosfery (stosowanie tzw. dopalaczy). Spróbujemy przybliżyć naszym czytelnikom temat przygotowalni form drukowych tak fleksograficznych, jak i Đ szczególnie Đ wklęsłodrukowych. Jednym słowem Fleksografia & Wklęsłodruk na nowo wkracza na łamy Poligrafiki.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>