Forum Etykietowe 2003
6 gru 2016 14:43

Jednš z najciekawszych imprez tegorocznych targów, jak stwierdzili sami uczestnicy, było Forum Etykietowe, które odbyło się 8 kwietnia. Imprezę zorganizowały firmy Akzo Nobel Inks Polska, Avery Dennison Polska i Heidelberg Polska przy współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich i redakcji POLIGRAFIKI. Wzięło w niej udział około 80 osób. Celem Forum była chęć przekazania przez organizatorów jak największej iloœci informacji na temat aktualnej sytuacji w segmencie produkcji etykiet i opakowań w maszynach wšskowstęgowych. Podczas spotkania poruszono tematy zwišzane z tym rynkiem Đ mówiono o jego przyszłoœci, o trendach œwiatowych w produkcji etykiet i opakowań na maszynach wšskowstęgowych oraz przedstawiono aktualnš sytuację tej branży w Polsce. Ze względu na tematykę Forum podzielono na dwie częœci. Pierwsza z nich poœwięcona była zagadnieniom rynkowym, druga dotyczyła spraw technicznych. Forum rozpoczšł Sławomir Sokołowski, redaktor naczelny Poligrafiki i jednoczeœnie moderator spotkania. Z ramienia gospodarzy udział wzięli: Russel Joyce, dyrektor handlowy ds. farb wšskowstęgowych Akzo Nobel na obszar Europy i Konstanty Odziemkowski, menedżer regionalny ds. farb wšskowstęgowych w firmie Akzo Nobel Inks Polska; RenŽ KubuĄ, dyrektor ds. marketingu Avery Dennison na obszarze Europy Wschodniej i Waldemar Jałocha, kierownik ds. sprzedaży w Avery Dennison Polska; Peter Waldburger, szef sprzedaży regionu Europa Œrodkowo-Wschodnia i członek zarzšdu firmy Gallus oraz Andrzej Turski, przedstawiciel handlowy Heidelberg Polska w zakresie maszyn wšskowstęgowych. Forum miało nieco odmiennš formułę niż inne konferencje tego rodzaju. Od poczštku jego organizatorzy chcieli, by miało raczej charakter dyskusji niż wykładu. Przedstawiciele firm nie prezentowali więc długich referatów ani wystšpień. Odpowiadali jedynie na pytania prowadzšcego, które wczeœniej zostały przygotowane przez naszš redakcję oraz były pytaniami klientów i firm współpracujšcych z organizatorami. Sceneria, nowoczesna aparatura, kamery Đ wszystko to sprawiało wrażenie niemal studia telewizyjnego i dyskusji w nim się toczšcej. Forma taka spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników spotkania, przede wszystkim ze względu na jej innowacyjny charakter, choć znaleŸli się i tacy, którzy woleli tradycyjnš formułę. Spotkanie trzech wyżej wymienionych firm Đ gospodarzy spotkania przy organizowaniu Forum nie było przypadkowe, co podkreœlił kończšc spotkanie Sławomir Sokołowski. Tegoroczne Forum Etykietowe (organizatorzy przewidujš, że będzie ono miało charakter cykliczny) było symbolicznym poczštkiem szerszej niż dotychczas współpracy firm Akzo Nobel Inks Polska, Avery Dennison Polska i Heidelberg Polska. Pierwszymi rezultatami tej współpracy były m.in. prezentacje drukowania, które odbywały się na stoisku Heidelberga. MD