Fototype stawia na CtP
6 gru 2016 14:42

Warszawska firma Fototype to jedno z najdłużej działajšcych i największych w Polsce studiów prepress. Przedsiębiorstwo założone w 1989 roku przez Zenona Niedbalskiego jest znane zwłaszcza wydawcom ksišżek i akcydensów, choć i my swego czasu naœwietlaliœmy tu Poligrafikę. Kilka miesięcy temu szef firmy podjšł decyzję o realizacji kolejnej inwestycji, która ma przynieœć dodatkowe przychody Đ chodzi o uruchomienie pracujšcej usługowo naœwietlarki CtP. Gdy kilka lat temu prezentowaliœmy na naszych łamach Fototype, firma ta była wcišż prężnie rozwijajšcš się przygotowalniš poligraficznš. Dziœ, w połowie 2002 roku, można œmiało stwierdzić, że przedsiębiorstwo osišgnęło fazę pełnej dojrzałoœci, jeżeli chodzi o œwiadczenie usług prepress na najwyższym poziomie. Fototype oferuje swoim klientom kompleksowš obsługę w zakresie przygotowania prac do druku: od składu i łamania, poprzez skanowanie oraz cyfrowš obróbkę zdjęć i obrazów, wykonywanie odbitek próbnych w kilku systemach, impozycję, na naœwietlaniu kompletnych arkuszy skończywszy. W sierpniu w ofercie firmy pojawi się nowa usługa: bezpoœrednie naœwietlanie płyt. Wydaje się, że jest to naturalny krok w rozwoju firmy zważywszy, że studio Fototype było jednš z pierwszych przygotowalni wykonujšcych elektroniczny montaż arkuszy drukarskich zarówno dla prac własnych, jak i wykonywanych usługowo na zlecenie drukarń z całego kraju. Dlatego też temat przygotowania materiału do naœwietlenia płyty jest firmie Fototype dobrze znany, a novum polega wyłšcznie na zmianie urzšdzenia wyjœciowego. Wiadomo jednak, że nie jest to takie proste... Warto zaznaczyć, że firma jest wyposażona w sprzęt z najwyższej półki. Poza stacjami graficznymi PC i Mac (oczywiœcie spiętymi w sieć) w skład wyposażenia przygotowalni wchodzš m.in.: skanery Đ płaski i bębnowy, kontraktowe systemy odbitek próbnych oraz pełnoformatowa naœwietlarka CtF Agfa Avantra 44S. W firmie pracuje najnowsza wersja systemu workflow Apogee firmy Agfa wspieranego programami firmy AC&C HSH Group. Warto w tym miejscu nadmienić, że firma Fototype była pierwszym w Polsce użytkownikiem tego systemu i dziœ studio Zenona Niedbalskiego jest już ăweteranemÓ w tej dziedzinie. Przed rokiem firma stworzyła klientom możliwoœć przekazywania zleceń za poœrednictwem serwera FTP, co Đ jak zapewnia Zenon Niedbalski Đ znacznie uproœciło kwestię przesyłania plików: Zamiast przywozić lub przesyłać zlecenie na płycie CD, klient otrzymuje hasło dostępu i wgrywa swojš pracę na nasz serwer. Dzięki temu przekazanie zlecenia zajmuje kilkanaœcie sekund Đ podkreœla szef firmy. Đ Zamówienie można wypełnić na stronie www, dodatkowo klient otrzymuje specjalny serwis SMS. W dobie kryzysu branży prepress jako takiej (kilka lat temu studia wyrastały jak grzyby po deszczu, dziœ padajš jak muchy) szef Fototype podejmował odważne decyzje o kolejnych inwestycjach: Zawsze starałem się nadšżać za rozwojem branży z tego względu w ofercie firmy pojawiały się najnowszy sprzęt prepress i systemy workflow, zaœ na poczštku tego roku podjšłem decyzję o uruchomieniu usługowej naœwietlarni płyt. Przypomnijmy, że w Polsce działa już kilka firm œwiadczšcych tego rodzaju usługi. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, gdyż jeszcze do niedawna wszystkie w zasadzie naœwietlarki CtP pracujšce na terenie Polski były kupowane przez drukarnie. Dziœ natomiast w naszym kraju funkcjonuje już około pięciu naœwietlarni CtP. Kolejnš będzie studio Fototype. Jednak w przypadku firmy Zenona Niedbalskiego pomysł na prowadzenie tego biznesu jest nieco inny. O inwestycji w CtP myœlałem od dłuższego czasu i bacznie przyglšdałem się wszystkim firmom, które decydowały się na ten krok Đ mówi szef Fototype. Đ Z moich obserwacji wynika, że każda z nich Đ podejmujšc decyzję o uruchomieniu studia CtP Đ wišzała się z jednš z drukarniš. Mam tu na myœli przede wszystkim sprawę lokalizacji i zapewnienia sobie odpowiedniego obłożenia maszyn. Był to jak najbardziej mšdry i przemyœlany ruch. W moim przypadku jest podobnie. Wprawdzie firma Fototype ma swojš siedzibę w Warszawie, ale pierwszš naœwietlarkę CtP instalujemy w... Krakowie. Dlaczego? Po pierwsze udało nam się znaleŸć bardzo dobre miejsce i porozumieć z drukarniš, która w tym samym czasie instaluje pięciokolorowš maszynę offsetowš. Współpraca taka oznacza Đ jak już wspomniałem Đ obłożenie maszyny przynajmniej w podstawowym stopniu. Poza tym Kraków to duży oœrodek poligraficzny, w którym Đ poza naœwietlarkami pracujšcymi w drukarniach Đ brakowało typowego studia CtP. Sšdzę, że uda nam się wypełnić tę lukę. Chociaż wiem, że nie tylko my o tym pomyœleliœmy i że będziemy mieli w Krakowie towarzystwo, sšdzę, że nie będziemy rywalizować, a raczej współpracować dla dobra klientów. A poza tym do Krakowa zawsze żywiłem szczególny sentyment... Czy jednak szef Fototype nie obawia się problemów technicznych i logistycznych, przed którymi przestrzegajš nie tylko użytkownicy, ale także sami dostawcy sprzętu? Oczywiœcie sprawa nie jest zupełnie prosta i należy dostrzec wiele różnic pomiędzy outsourcingiem CtF i CtP. Zapewnienie drukarni nieprzerwanej pracy na płytach dostarczanych z zewnštrz wymaga specjalnych procedur, wyjštkowej organizacji i szczególnej opieki nad klientem. Sposób dostarczania danych, uzgadniania parametrów, zatwierdzania montaży oraz proofing kolorystyczny i jego wiarygodnoœć to podstawowe elementy procesu, o które należy zadbać. Równie ważne jest zagwarantowanie drukarni poczucia bezpieczeństwa i pełnej gotowoœci oraz reakcji w sytuacjach awaryjnych. Z drugiej strony drukarnia, która będzie otrzymywać dobre blachy na czas, pozbywa się wielu problemów. Po pierwsze może oferować wyższej jakoœci usługi, pozyskujšc dzięki temu nowych klientów (niektórzy zleceniodawcy warunkujš złożenie zamówienia drukowaniem z bezpoœrednio naœwietlonych płyt, znajšc zalety tego rozwišzania). Po drugie rozwišzanie takie może okazać się bardziej ekonomiczne, bowiem własne CtP w drukarni to nie tylko koszt systemu, ale również koszty wysoko wyszkolonego personelu, specjalnych procedur obsługi (innych niż dotychczas stosowane), koszty błędów i strat oraz niewykorzystanych mocy produkcyjnych. Nawet całkiem duże drukarnie mogš mieć spory zapas mocy z jednej maszyny CtP. Natomiast z całš pewnoœciš korzystne jest dla drukarni pozbycie się całej procedury uzgodnień i zatwierdzeń dotyczšcych samej publikacji, tj. poprawnoœci dostarczonych plików, korekt na etapie ozalidów, akceptacji kolorystycznych i poprawek, kiedy już maszyny czekajš na płyty. Te wszystkie problemy spadajš oczywiœcie na studio wykonujšce montaż, ozalidy, proofy i blachy. W krakowskim oddziale Fototype zostanie zainstalowana najnowoczeœniejsza, wprowadzona do sprzedaży na targach IPEX 2002 naœwietlarka CtP firmy Agfa Đ Xcalibur 45. Jest to urzšdzenie termiczne, pracujšce w oparciu o nowš technologię naœwietlania płyt Đ GLV. Naœwietlarka oferuje wydajnoœć rzędu 20 pełnoformatowych płyt na godzinę przy rozdzielczoœci 2400 dpi i Đ zdaniem Zenona Niedbalskiego Đ jest najlepszš obecnie dostępnš na rynku naœwietlarkš do płyt. Uważam, że zastosowana w tych urzšdzeniach technologia stanowi przełom w dziedzinie CtP. W samej swojej idei technologia Grating Light Valve, czyli technologia półprzewodnikowych mikromechanicznych układów optycznych posiada wiele cech, które Đ mam nadzieję Đ pozwolš zapewnić jakoœć i bezpieczeństwo współpracy z naszym studiem. Jak już wspomniano, system Xcalibur 45 zostanie zainstalowany w Krakowie. Oddział Fototype będzie się mieœcił w nowo wyremontowanej hali przy ul. Zakopiańskiej. Tuż obok swojš nowš siedzibę będzie miała drukarnia Copy 2000, która zdecydowała się na zakup półformatowej maszyny KBA Rapida 74. Jest to kolejny ważny krok w historii krakowskiego przedsiębiorstwa kierowanego przez Wojciecha Dworaka. Myœlšc o Krakowie szukaliœmy nie tylko miejsca, ale także partnerskiej współpracy z drukarniš, która będzie się u nas zaopatrywała w gotowe płyty. Oczywiœcie nie było mowy o żadnych powišzaniach kapitałowych Đ taki zwišzek oznacza koniec współpracy z innymi drukarniami, my natomiast, co należy podkreœlić, otwieramy usługowš naœwietlarnię CtP. Na pewno jednak bez wsparcia Wojciecha Dworaka w zakresie logistycznym i lokalizacyjnym nie udałoby nam się otworzyć nowego studia tak szybko i w tak dobrym punkcie. I chociaż opinii sceptycznych na temat przedsięwzięcia, jakim jest usługowe CtP, nie brakuje, to jestem pełen nadziei, że przedsięwzięcie się uda i zostaniemy z wyrozumiałoœciš przyjęci do grona krakowskich poligrafów. Jak widać, Zenonowi Niedbalskiemu nie brakuje optymizmu w planowaniu przedsięwzięć. Patrzšc na dotychczasowy rozwój firmy Fototype, o jej przyszłoœć można być spokojnym. Pozostaje jedynie pytanie Đ kiedy szef studia wymyœli coœ nowego?

error: Kopiowanie zabronione!
cript>