Frantschach Flexible Packaging Poland Sp. z o.o.
6 gru 2016 14:42

Szanowni Państwo Spotykamy się po raz pierwszy, zatem pozwolicie Państwo, że się przedstawię. Nazywam się Piotr Sumiński. Jestem Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w firmie Frantschach Flexible Packaging Poland Sp. z o.o. Korzystajšc z okazji pragnę podzielić się ważnymi informacjami. Będę wdzięczny, jeżeli poœwięcicie Państwo swój cenny czas i zapoznacie się z treœciš tego artykułu. Ludzie w firmie, o której opowiem, pracujš dla Państwa w Polsce od ponad szeœciu lat. W lecie 1996 roku swoim zaufaniem obdarzyli nas pierwsi klienci. Wówczas pod nazwš Cofinec Polska rozpoczęliœmy produkcję opakowań. Wyposażeni w maszyny i entuzjazm wzięliœmy udział w rozwoju sektora opakowań giętkich w Polsce. Bardzo szybko zaufanie pierwszych klientów zaowocowało popularnoœciš na polskim rynku. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pozwolili nam się uczyć i wzrastać. Bacznie obserwowani przez konkurencję staliœmy się katalizatorem dla inwestycji w polski przemysł opakowań giętkich. Udowodniliœmy wraz z Państwem, że Polacy dbajš o jakoœć, że w Polsce ważna jest ochrona produktu. Na przełomie wieków pojawiły się nowe możliwoœci. Anglo-American Group reprezentowana w Europie przez Mondi postanowiła zainwestować w nowy sektor opakowań. Grupa aktywna w przemyœle surowcowym oraz opakowań papierowych i tekturowych podjęła wyzwanie w segmencie opakowań giętkich. Tak powstała inicjujšca trójka zakładów w Austrii, na Węgrzech i w Polsce. Pozwolę sobie na dygresję i przypomnę tym z Państwa, którzy chcš wiedzieć, iż Mondi w Europie jest większoœciowym udziałowcem firmy Frantschach Packaging, która swojš historię rozpoczęła od produkcji papieru. Dziœ 5 fabryk wchodzi w skład dywizji Frantschach Pulp & Paper. Zapewne większoœć z nas dobrze zna choćby z prasy czy parkietu Giełdy Papierów Wartoœciowych jednš z nich w Œwieciu. Papier produkowany w tych zakładach jest przetwarzany przez drugi filar grupy Đ Frantschach Barier Coating. Służy on rynkowi producentów opakowań dostarczajšc papier powlekany polietylenem, łšczony z aluminium. Logicznš konsekwencjš uszlachetniania papieru jest jego dalsze przetworzenie. Tu pojawia się kolejny ciekawy produkt, jakim sš gotowe torby i torebki dla przemysłu budowlanego. Trzeciš wymienionš podgrupę nazywamy Frantschach Industrial Packaging. Zapewne znacie Państwo zakłady w Œwieciu, Mielcu i Krapkowicach. Frantschach Flexible Packaging jest najmłodszš i najprężniej wzrastajšcš dywizjš. Powstała ona wraz z nastaniem XXI wieku i do dziœ potroiła swojš wielkoœć. Stało się to dzięki inwestycjom w zwiększanie mocy wytwórczych w istniejšcych zakładach oraz przyłšczeniom firm z branży. Z poczštkiem roku 2002 dołšczył do nas zakład w Szwecji. Gdy piszę ten artykuł, firma właœnie zakończyła integrację zakładu w Anglii. Wierzę, że stan ten zmieni się, gdy słowa te trafiš przed Państwa oczy. Jest to jasny i klarowny cel kierownictwa grupy. Dywizja Flexible ma stać się równie silna jak inne. Wierzę, iż wszyscy z tego skorzystajš. Przy konstrukcji grupy dbamy o to, by zakłady były kompatybilne. Pozwala to na dowolne, uzgodnione przenoszenie produkcji tego samego opakowania z zakładu do zakładu, co w razie awarii zabezpiecza Państwa komponent do produkcji. Dodatkowo każda z fabryk posiada swš wyjštkowš cechę. I tak zakład w Austrii specjalizuje się w produkcji torebek typu Doypak. Na Węgrzech istnieje możliwoœć nakładania dyspersji hot melt, Szwedzi specjalizujš się w owijkach do papieru biurowego, a Anglików zna większoœć producentów mrożonek. My, Polacy, też mamy swojš specjalnoœć. Wyróżnia nas poszerzony zakres usług. Prepress i własna produkcja płyt fotopolimerowych pozwalajš na skrócenie procesu przygotowania do druku oraz szybsze reagowanie na błędy i awarie. Dzięki temu, iż pracownicy studia prepress na co dzień zbierajš doœwiadczenia we współpracy z maszynistami, jakoœć druków flekso poprawia się zaskakujšc największych koneserów. Co roku powierzacie nam Państwo więcej i więcej prac. Co roku wspólnie z Wami podejmujemy decyzje inwestycyjne. Za zaufanie i partnerstwo dziękuję w imieniu kolegów i swoim. Jednoczeœnie przekazuję zobowišzanie do wytężonej pracy, by sprostać zmieniajšcym się wymaganiom Państwa, którzy kreujecie rynek. Tym, którzy poœwięcili mi uwagę, dziękuję za czas i zapraszam do korzystania z naszego doœwiadczenia. Jesteœmy, by Państwu pomagać. Z poważaniem Piotr Sumiński