Fuji: w stronę fioletu
6 gru 2016 14:43

Japoński dostawca przedstawił swoje propozycje na targi drupa podczas styczniowej konferencji prasowej w DŸsseldorfie. Firma podzieliła swoje stoisko na kilka sektorów, na których prezentowana będzie oferta Fuji w zakresie systemów prepress dla produkcji pół- i pełnoformatowej, rozwišzań dla agencji i projektantów (workflows RGB, aparaty cyfrowe, proofing, zarzšdzanie barwš), płyt CtP i systemów zarzšdzania barwš. Fuji rozszerza ofertę CtP Targi drupa będš dla firmy okazjš do zaprezentowania kilku nowych naœwietlarek CtP. I tak gamę systemów fioletowych powiększy nowe urzšdzenie półformatowe, pozwalajšce na naœwietlanie płyt fotopolimerowych. System, oparty na znanej z rynku serii Luxel, oferuje pełnš modularnoœć (od wersji manualnej do w pełni automatycznej), podajnik na 120 płyt, naœwietlanie płyt w formatach od 279x381 mm do 765x686 mm, wybór spoœród 8 opcji rozdzielczoœci, a także Đ do wyboru Đ dwa rastry: Co-Res lub nowy raster FM firmy Fuji. Producent kieruje nowy system B2 do drukarń akcydensowych, podobnie jak udoskonalone wersje fioletowych urzšdzeń pełnoformatowych Luxel V-9600 (na zdjęciu) i Vx-9600, które zostanš pokazane na drupie. Oba systemy będš oferowane z pojedynczš kasetš podawczš o pojemnoœci 120 płyt i automatycznym systemem zdejmowania papieru przekładkowego; w tej wersji naœwietlarki B1 będš dostępne w trzecim kwartale br. Systemy będš też wyposażane w nowy raster FM firmy Fuji. Nowe płyty CtP W DŸsseldorfie premierę będzie miała płyta termiczna Brillia LH-PJ, przeznaczona dla rynku akcydensowego. Jest to nowej generacji płyta pozytywowa, pozwalajšca na zastosowanie 10-mikronowego rastra FM, drukowanie farbami UV, zapewniajšca Đ zdaniem producenta Đ wysokš odpornoœć na zadrapania, odpornoœć chemicznš bez koniecznoœci wypalania i lepszš równowagę wodno-farbowš. Fuji zapewnia, że nowa płyta pozwala na odwzorowanie z zakresu 1-99%, liniaturę 200 lpi i żywotnoœć 200 tys. odbitek przy zastosowaniu standardowych farb (przy farbach UV gwarantowane nakłady to 50-100 tys. odbitek bez wypalania i 70-150 tys. odbitek po wypaleniu). Targi drupa będš miejscem premiery dwóch nowych płyt gazetowych Fuji z seri Brillia: termicznej LH-NN i fotopolimerowej LP-NNV. Pierwsza z nich jest płytš negatywowš, niewymagajšcš wstępnego podgrzewania, oferujšcš odwzorowanie z zakresu 1-99% i liniaturę 100 lpi, przeznaczonš do nakładów do 200 tys. odbitek (bez wypalania). Z kolei nowa płyta fotopolimerowa, przeznaczona do naœwietlania w systemach fioletowych, oferuje odwzorowanie z zakresu 2-98%, liniaturę 100 lpi i żywotnoœć 300 tys. odbitek (bez wypalania). Obie płyty znajdš się w sprzedaży w czwartym kwartale br. Fuji, podobnie jak wszyscy czołowi producenci materiałów eksploatacyjnych, pracuje nad technologiš płyt niewymagajšcych wywoływania (processless). Na targach firma przedstawi nowš płytę, będšcš wcišż w fazie badań i rozwoju, która w wersji finalnej ma zagwarantować wysokš czułoœć i produktywnoœć, możliwoœć drukowania wysokich nakładów bez ograniczeń co do zastosowania oraz wysokš drukownoœć i odpowiedniš równowagę wodno-farbowš. Więcej szczegółów na temat planowanej płyty Fuji przedstawi podczas targów. Celebra Extreme Đ w zgodzie z JDF W ofercie Fuji nie mogło zabraknšć nowoœci w zakresie systemów workflow, zgodnie z obowišzujšcym trendem kompatybilnych ze standardem JDF. Na targach firma pokaże nowš generację systemów workflow sterujšcych CtP, cyfrowymi prooferami i maszynami cyfrowymi, pod wspólnš nazwš Celebra Extreme PDF. Wszystkie te programy będzie można obsługiwać z platformy Macintosh. Warto dodać, że wraz z pakietem Celebra Extreme jest oferowany system workflow do impozycji, powstały we współpracy z firmš Dynagram. System ten jest przeznaczony dla drukarń akcydensowych wyposażonych w maszyny pół- bšdŸ pełnoformatowe. Na targach Fuji przedstawi też nowy RIP zaprojektowany z myœlš o sterowaniu cyfrowymi maszynami drukujšcymi. Na stoisku firmy zostanie przedstawiony system cyfrowej produkcji poligraficznej ăna żšdanieÓ, w ramach którego nowy RIP zostanie skonfigurowany z maszynš Xerox DocuColor. Na podstawie materiałów firmy Fuji opracował SS