FutureColorXerox stawia na kolor
6 gru 2016 14:42

W dniach 22-23 sierpnia firma Xerox Corporation zorganizowała spotkanie dla przedstawi-cieli wschodnioeuropejskiego przemysłu poligraficznego w Xerox Color Center of Awareness w Rochester. W tym ekskluzywnym spotkaniu wzięła udział siedmioosobowa grupa z Polski, której przewodził Swapan Chaudhuri, dyrektor generalny Xerox Polska. W częœci pozamerytorycznej największš atrakcję stanowiła wycieczka do wodospadu Niagara Đ większoœć z nas widziała ten cud natury po raz pierwszy w życiu. Zanim jednak przyszedł czas na częœć rekreacyjnš, gospodarze przygotowali bardzo rozbudowany program prezentacji i szkoleń, w którym głównš rolę odgrywały plany firmy Xerox zwišzane z dalszš ekspansjš na rynku cyfrowego druku kolorowego. Najważniejszym punktem programu była demonstracja najnowszego systemu poligraficznego firmy Xerox Đ FutureColor, który obecnie nosi już nazwę DocuColor iGen3 (szersza informacja na ten temat w reportażu z targów PRINT 01 Đ SS). Pierwszy dzień prezentacji upłynšł właœnie pod znakiem nowej maszyny, która Đ zdaniem firmy Đ stanowi olbrzymi krok w kierunku dalszego rozwoju cyfrowej poligrafii. Spotkanie rozpoczęła Cathy Lewis, wiceprezes ds. marketingu Xerox Color Solutions Business Unit, która nakreœliła strategię firmy Xerox, kierunki jej rozwoju i przedstawiła główne aplikacje oferowane przez firmę. Następnie zaprezentowano nam Đ także podczas pracy na żywo Đ system FutureColor. Nowa maszyna, której prototyp można było obejrzeć już podczas ostatnich targów DRUPA 2000, jest Đ w ujęciu Xeroksa Đ systemem III generacji, tzn. wyprzedza technologicznie wprowadzone na rynek w ubiegłym roku urzšdzenia z serii DC 2000, których Đ także w Polsce Đ pracuje coraz więcej. Podstawowe zalety FutureColor to, zdaniem Xeroksa, większa prędkoœć (100 stron na minutę bez względu na rodzaj zadrukowywanego podłoża), większy zakres gramatur podłoża, większy format arkuszy (maksymalnie B3+), co czyni tę maszynę konkurencyjnš wobec małoformatowych maszyn offsetowych. W urzšdzeniu zastosowano tonery nowej generacji wyprodukowane przez Xeroksa. Urzšdzenie drukuje w trybie czterokolorowym, choć pozostawiono miejsce na dodatkowy pišty zespół drukujšcy. Podobnie jak w przypadku poprzednich rozwišzań firmy Xerox, obsługa maszyny jest bardzo łatwa i wymaga w większym stopniu znajomoœci programów konmputerowych niż technologii drukowania. Na razie firma nie przewiduje możliwoœci łšczenia maszyny FutureColor z urzšdzeniami do dalszej obróbki, choć Đ jak nas zapewniono Đ bierze się pod uwagę takš ewentualnoœć. W drugiej częœci dnia uczestnicy spotkania zostali przewiezieni do zakładu produkcyjnego maszyn FutureColor, który znajduje się w Webster k. Rochester. Tu mogliœmy zapoznać się z całym cyklem produkcyjnym najnowszego urzšdzenia firmy Xerox. Tu także powstajš inne kolorowe maszyny tej firmy, w tym wspomniane już DocuColor 2000. W czasie, gdy zwiedzaliœmy zakład, trwały testy jednego z kilku wyprodukowanych już egzemplarzy Future- Color. Jak się dowiedzieliœmy, etap, na którym prezentowano nam maszynę, jest w zasadzie przymiarkš do rozpoczęcia testów beta u pierwszych klientów. Oznacza to, że system FutureColor prezentowany m.in. na wrzeœniowych targach PRINT 01 w Chicago nie był tak naprawdę końcowš wersjš produktu. W rozmowie z Poligrafikš Cathy Lewis przyznała, że w wersji rynkowej maszyna pojawi się nie wczeœniej, niż w pierwszym kwartale 2002 roku. Po wizycie w fabryce mieliœmy możliwoœć wysłuchania wystšpień przygotowanych przez pracowników działu badań i technologii Xeroksa. Prelekcje dotyczyły rozwišzań, nad którymi firma w tej chwili pracuje. Drugi dzień spotkania w Rochester rozpoczšł się od prezentacji strategii firmy Xerox w zakresie technologii druku czarno-białego. Okazuje się, że mimo wyraŸnego ukierunkowania na rozwišzania kolorowe Xerox w żadnym wypadku nie zamierza rezygnować z pozycji, jakš posiada na rynku urzšdzeń monochromatycznych. Najlepszym tego dowodem jest wprowadzenie do oferty nowych modeli drukarek z serii DocuTech i DocuPrint, oferujšcych prędkoœć 75 stron A4 na minutę (informację na ten temat zamieszczamy osobno). Kolejny punkt stanowiły grupowe prezentacje ostatnich rozwišzań firmy Xerox. Największym zainteresowaniem polskiej grupy cieszyły się prezentacje skanera do dokumentów DigiPath (wkrótce wyposażonego także w funkcję skanowania materiałów kolorowych) oraz maszyny DocuColor 2060 (częœć rodzimych uczestników wyjazdu to użytkownicy właœnie tego modelu). Poza tym demonstrowano możliwoœci nowego oprogramowania firmy Xerox: DocuSP Color Controller, DC 2060 CreoScitex/VIPP i DC 2060 NPS/IPS Controller. Spotkanie, a w zasadzie jego częœć merytoryczno-szkoleniowa zakończyła się sesjš dyskusyjnš, podczas której można było przedstawić swoje, czasem krytyczne, uwagi wobec zaprezentowanych rozwišzań. I tym razem nasza grupa okazała się najbardziej dociekliwa. Bioršc pod uwagę iloœć zadanych pytań, testy beta systemu FutureColor powinny być przeprowadzane nie w USA, ale wÉ Polsce.
W uzupełnieniu reportażu z USA publikujemy obszerne fragmenty wywiadu, jakiego udzieliła magazynowi ăElectronic PublishingÓ Anne M. Mulcahy, prezes i dyrektor generalny Xerox Corporation. Rozmowę przeprowadzono w lipcu, na kilka dni przed mianowaniem jej na stanowisko dyrektora generalnego firmy. Dlaczego uważa Pani branżę poligraficznš za kluczowego klienta firmy Xerox? Anne M. Mulcahy: Zawsze widzieliœmy w sektorze poligraficznym niezwykle ważnego odbiorcę naszych rozwišzań drukarskich. Wieloletnie doœwiadczenia firmy Xerox w technologii przygotowywania dokumentów uczyniły nas naturalnym partnerem dla branży poligraficznej. Branża ta jest odbiorcš systemów skanowania i zarzšdzania dokumentami DocuTech oraz cyfrowych drukarek produkcyjnych z serii DocuColor i dzięki temu przynosi naszej firmie duże przychody. W ubiegłym roku wyniosły one 3 miliardy USD, co stanowi około 15% całkowitych przychodów Xeroksa na œwiecie. Wierzymy, że Xerox będzie się przekształcał wraz z rynkiem poligraficznym, który to rynek wykazuje dynamiczny rozwój. Potwierdzajš to liczby zawarte w badaniach firmy konsultingowej CAP Ventures: obroty rynku tylko z tytułu cyfrowego drukowania wzrosnš do 35 mld USD w 2003 roku (z 13 mld USD w 1999 roku). Reasumujšc, jest to bardzo perspektywiczny sektor, w który w coraz większym stopniu będziemy się angażować. Czy najnowsze urzšdzenie do cyfrowego druku kolorowego, FutureColor, jest rozwišzaniem rewolucyjnym, czy ewolucyjnym? A.M.: FutureColor to zupełnie nowa jakoœć na rynku poligraficznym, oferujšca rozmaite możliwoœci wykorzystania przy niewielkich kosztach eksploatacji. Porównujemy go do tego, co uczynił DocuTech dla rynku publikacji ăna żšdanieÓ. DocuTech zwiększył obroty tego sektora do 2 mld USD. Urzšdzenie FutureColor powinno odnieœć podobny sukces, rozwijajšc zapotrzebowanie na systemy cyfrowego druku kolorowego. Opracowanie i testowanie urzšdzenia kosztowało firmę Xerox 1 mld USD. FutureColor zawiera aplikacje, które nie mogš być stosowane w maszynach offsetowych, takie jak personalizacja, szybkie drukowanie i dostosowywanie do potrzeb klienta. Korzystanie z niego jest również o wiele tańsze. Spodziewamy się, że FutureColor stworzy nowš gałšŸ przemysłu drukarskiego oraz stanie się Ÿródłem dużych dochodów firmy Xerox i jej klientów. Czy FutureColor jest konkurencjš dla maszyn konwencjonalnych, czy też zmierza w innym kierunku? A.M.: Z pewnoœciš produkty takich firm jak Heidelberg czy Indigo majš obecnie znaczny udział w rynku poligraficznym. FutureColor będzie natomiast czymœ więcej niż tylko konkurencjš dla kolorowych maszyn offsetowych. FutureColor kompleksowo wprowadza technologię cyfrowš do œwiata, który był do tej pory we władaniu maszyn offsetowych. To poczštek prawdziwej transformacji tego rynku. Myœlę, że jesteœmy doskonale przygotowani do konkurowania z innymi firmami w nowej rzeczywistoœci cyfrowej. Co kryje się pod pojęciem druku niskonakładowego? A.M.: FutureColor została zaprojektowana jako bardzo efektywna maszyna do drukowania niskich nakładów, czyli od 1 do 5000 egzemplarzy. Dodatkowš zaletš zastosowanej w niej technologii cyfrowej jest to, że urzšdzenie nie wymaga wczeœniejszego nastawiania i tak kosztownych przygotowań jak w przypadku offsetu. Im mniejszy nakład, tym lepiej widoczne sš korzyœci technologii cyfrowej. To najlepszy wybór dla druku personalizowanego. Czy nadejdzie taka chwila, że druk kolorowy przestanie być postrzegany jako droższy od czarno-białego? A.M.: Myœlę, że kolor niedługo zastšpi wiele dzisiejszych czarno-białych aplikacji. Potwierdzajš to obserwacje œrodowiska biurowego: klienci coraz częœciej wybierajš rozwišzania kolorowe jako atrakcyjniejsze. Odbiorcy wskazujš na łatwoœć użycia, wierne odtwarzanie kolorystyki, elastycznoœć technologii. Stosowanie cyfrowego urzšdzenia FutureColor będzie również bardzo opłacalne. Szacujemy, że koszt wykonania jednej kopii dokumentu wyniesie w tym przypadku około 5 centów, co stanowi przełom w technologii cyfrowej. Nie oznacza to jednak, że Xerox wkrótce wycofa się z rynku urzšdzeń czarno-białych. Chociaż ten sektor rozwija się o wiele wolniej niż segment druku kolorowego, nadal jest znaczšcym odbiorcš naszych rozwišzań. Według badań, udostępnionych przez departament ăStrategie na ŻšdanieÓ, wartoœć dochodów ze sprzedaży cyfrowych urzšdzeń monochromatycznych wyniosła w ubiegłym roku 7 miliardów USD. Większoœć tej sumy została wypracowana przez szybkie urzšdzenia drukujšce ăna żšdanieÓ, których pierwsze modele z serii DocuTech wdrożyliœmy 11 lat temu. Jakš rolę w obecnej działalnoœci firmy Xerox odgrywajš jej strategiczni partnerzy? A.M.: Bardzo cenimy sobie współpracę z naszymi partnerami, zwłaszcza teraz, kiedy przygotowujemy się do wprowadzenia FutureColor na rynek. Xerox ma doskonałš sieć przedstawicieli handlowych i wielu klientów pracujšcych w przemyœle poligraficznym. Jednak wchodzšc z urzšdzeniem cyfrowym na rynek zdominowany przez technologię offsetowš, musimy poszukiwać coraz nowszych możliwoœci dotarcia do odbiorców. Z tego powodu zdecydowaliœmy się zawrzeć umowy strategiczne z firmami z rynku offsetowego. Nawišzaliœmy współpracę m.in. z firmš Presstek w celu przygotowania rozwišzań łšczšcych zalety technologii cyfrowej z możliwoœciami tradycyjnych urzšdzeń offsetowych. Działajšc wspólnie z firmami z rynku offsetowego, Xerox buduje relacje z tradycyjnymi odbiorcami ich rozwišzań. Dowiadujemy się, jakie sš ich oczekiwania i prezentujemy technologię cyfrowš. Dzięki temu możemy przygotować kompleksowš strategię wdrażania urzšdzeń cyfrowych na rynek. Współpracujemy też z takimi firmami, jak Imation oraz EFI, które majš silnš pozycję w sektorze prepress i których opinie majš wpływ na opracowywane rozwišzania technologiczne.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>