Gazetowe premiery Agfy
6 gru 2016 14:42

Agfa wprowadziła na rynek nowe wzbogacone wersje gazetowych naœwietlarek CtP Polaris X. Z tej okazji w dniach 28-29 sierpnia firma zorganizowała spotkanie prasowe, podczas którego Đ poza oficjalnš premierš nowych urzšdzeń w siedzibie Agfy w Mortsel Đ zorganizowano wizyty w siedzibie Strobbe Graphics (firma ta buduje dla Agfy naœwietlarki Polaris) oraz w dwóch czołowych gazetowych drukarniach belgijskich, od lat z powodzeniem wykorzystujšcych technologię CtP Agfy. Nowe urzšdzenia będzie można zobaczyć na zbliżajšcych się targach IFRA w Barcelonie. Naœwietlarki z rodziny Polaris pojawiły się w sprzedaży w 1996 roku. Rok wczeœniej Agfa podpisała umowę z innš belgijskš firmš Đ Strobbe Graphics Đ na podstawie której oba przedsiębiorstwa podjęły œcisłš współpracę w dziedzinie produkcji zaawansowanych systemów CtP dla drukarń gazetowych. W rezultacie do dziœ na całym œwiecie zainstalowano ponad 500 urzšdzeń z serii Polaris (jedno z nich pracuje w Polsce), z czego niemal 120 sprzedano w roku 2001. Prognozy na rok bieżšcy sš jeszcze bardziej optymistyczne. W chwili obecnej Agfa, bioršc również pod uwagę instalacje urzšdzeń Autologic (firmę tę Agfa przejęła przed rokiem), posiada prawie 60% europejskiego rynku gazetowych systemów CtP. Polaris X Đ usprawnienia zgodne z życzeniami klientów Słuchajšc głosów swoich obecnych i potencjalnych użytkowników Agfa podjęła decyzję o zmodernizowaniu naœwietlarek Polaris tak, by wychodziły naprzeciw stale zmieniajšcym się tendencjom na rynku gazetowym. W efekcie powstała seria naœwietlarek Polaris X, składajšca się obecnie z trzech modeli: Polaris XC (podawanie płyt z 3-kasetowego podajnika), Polaris XT (podawanie płyt z wózka) i Polaris XD (podwójna szerokoœć stosowanych płyt). Każde z urzšdzeń może zostać wyposażone w laser emitujšcy œwiatło zielone lub w zdobywajšcy coraz większš popularnoœć laser fioletowy. Jak twierdzi producent, oferowana w tej drugiej konfiguracji naœwietlarka Polaris XDV jest dziœ najszybszš naœwietlarkš gazetowš CtP na œwiecie. Urzšdzenie jest w stanie wyprodukować ponad 350 płyt w formacie broadsheet na godzinę. W naœwietlarkach Polaris X zachowano najlepsze Đ zdaniem klientów Đ cechy wczeœniejszych wersji urzšdzeń: płaskš budowę, wybór różnych systemów naœwietlania i pełnš automatyzację procesu produkcji płyty. Co zaœ usprawniono? Po pierwsze wprowadzono możliwoœć naœwietlania w technologii fioletowej, dzięki czemu laser uzyskał dożywotniš gwarancję, a koszty eksploatacji urzšdzenia znacznie spadły. Zmniejszono także iloœć niezbędnej do produkcji płyt chemii i wprowadzono program odzyskiwania odpadów. Kolejna zaleta nowej serii to mniejsze gabaryty urzšdzenia. W porównaniu z dotychczas znanymi z rynku modelami wersja X jest o niemal metr (zaœ w wersji XT o prawie dwa metry!) krótsza, co w przypadku koniecznoœci zainstalowania kilku maszyn w jednym pomieszczeniu oznacza duże oszczędnoœci miejsca. Także obsługa naœwietlarek wymaga mniejszej powierzchni wokół urzšdzenia. Jak zapewnia Agfa, system Polaris XT (wersja z wózkiem) w porównaniu z systemem Polaris 100 (wersja z podajnikiem do płyt) zajmuje prawie o 50% mniej powierzchni. Agfa zapewnia, że dzięki zastosowanemu w naœwietlarkach rastrowi Sublima znacznie poprawiła się jakoœć produkowanych płyt. Producent używa wręcz stwierdzenia ăjakoœć magazynowa w produkcji gazetowejÓ, a potwierdzeniem tych opinii ma być m.in. lepsze niż do tej pory odwzorowanie takich obrazów, jak diagramy z prognozš pogody, grafiki czy loga firm. Standardowo naœwietlarki z serii X oferujš rozdzielczoœć z zakresu 800-2540 dpi. Zwierciadło poligonalne obraca się z prędkoœciš 8 tys. obrotów/h (w przypadku zastosowania lasera zielonego o mocy 150 mW) lub 10 tys. obrotów/min (w przypadku lasera fioletowego o mocy 30 mW). Kolejne usprawnienie to wyższa prędkoœć naœwietlarek. Dotychczas granicš możliwoœci systemów Polaris była wydajnoœć rzędu 200 płyt na godzinę. Każdy model z serii Polaris X oferuje wyższš prędkoœć, zaœ najszybszy z nich Đ o czym już była mowa Đ produkuje ponad 350 płyt/h. Dzięki specjalnemu automatycznemu systemowi ładowania płyt naœwietlarka może wyprodukować nawet 3000 płyt bez ingerencji operatora. W serii Polaris X zastosowano nowe systemy pasowania FleX i Maxi-Flex. Te opatentowane przez Agfę rozwišzania majš nie tylko zapewnić szybsze i dokładniejsze pasowanie, ale także umożliwiajš spasowanie każdego w zasadzie formatu płyt. System ten pozwala na jednoczesnš obsługę do trzech różnych formatów płyt. Wzbogacono także interfejs użytkownika i zachowano otwartš architekturę umożliwiajšcš łšczenie systemu z programami i urzšdzeniami innych dostawców. Interfejs o nazwie News-Drive jest częœciš składowš każdego systemu sterowania naœwietlarkš i poczštkowo stanowił on częœć programu IntelliNet Series 2. Jego najnowsza wersja 2.6 została zaprojektowana tak, by zapewnić kompatybilnoœć z workflow Autologika. System pracuje na standardowych formatach XML oraz TIFF i oferuje wiele nowych funkcji, wœród których warto wymienić edycję plików bez zmiany ich formatu oraz zintegrowanie z systemem kontroli maszyn drukujšcych, co pozwala na przesłanie ze studia CtP danych dotyczšcych wstępnych ustawień kałamarzy farbowych. Jak wynika z informacji firmy, obecnie na całym œwiecie jest zainstalowanych 575 licencji gazetowego systemu workflow Agfy; 450 z nich pracuje w drukarniach europejskich. Dane te dotyczš zarówno systemów IntelliNet, jak i systemów PlateRoom Manager instalowanych w ostatnich latach przez firmę Autologic. Płyty gazetowe Agfy Agfa posiada w ofercie dwa rodzaje płyt cyfrowych do naœwietlarek gazetowych; oba mogš być stosowane w systemach Polaris X. Pierwsza seria płyt to srebrowe płyty Lithostar, oferowane w wersji ortochromatycznej i fioletowej. Druga seria to fotopolimerowe płyty ortochromatyczne N91. Sporo miejsca w czasie konferencji poœwięcono kwestii fotopolimerowych płyt fioletowych dla zastosowań gazetowych. Jeœli chodzi o rynek druku komercyjnego, Agfa konsekwentnie stawia na płyty srebrowe. Z drugiej strony centra badawczo-rozwojowe firmy pracujš nad stworzeniem fioletowej płyty fotopolimerowej do naœwietlarek gazetowych. Belgijscy klienci Agfy Obecnie naœwietlarki Polaris X sš testowane w czterech europejskich drukarniach gazetowych. Jednš z nich Đ VUM z Brukseli Đ uczestniczšcy w spotkaniu dziennikarze mieli okazję zwiedzić. Zakład ten, zatrudniajšcy 1100 osób, to jedna z największych belgijskich drukarń, drukujšca m.in. czołowe krajowe dzienniki. W zakładzie pracuje w sumie siedem maszyn zwojowych, zaœ w gigantycznym studiu CtP działa obecnie pięć (!!!) naœwietlarek z serii Polaris. Wszystkie one pracujš w sieci i produkujš łšcznie 120 tys. m2 płyt miesięcznie. Tuż obok testowana jest szósta maszyna Đ Polaris X wyposażony w laser fioletowy. Warto podkreœlić, że płyty produkowane w nowej naœwietlarce sš stosowane do bieżšcej produkcji zakładu. Inny sztandarowy klient Agfy to drukarnia RUG z Beringen. Zakład, który zbudowano zaledwie dwa lata temu, posiada w swoim parku maszynowym trzy zwojowe maszyny coldsetowe KBA Commander, zaœ w dziale przygotowalni Đ cztery naœwietlarki Polaris. Co ciekawe, w jednej z nich wymieniono laser zielony na fioletowy, co w żaden sposób nie zakłóciło pracy studia. Dziœ RUG jest znakomitym przykładem ămieszanejÓ produkcji płyt naœwietlanych œwiatłem zielonym i fioletowym. Jak zapewnia szef drukarni, to, z którego urzšdzenia pochodzš płyty do poszczególnych zleceń, nie ma żadnego znaczenia. *** Jak wspomniano nieco wczeœniej, w Europie prawie 60% rynku gazetowych systemów CtP należy do Agfy. Obecnie wprowadzana seria nowych naœwietlarek ma za zadanie umocnić pozycję firmy w tym segmencie. W niektórych krajach Agfa ma znakomitš pozycję i trudno jej będzie zwiększyć udział rynkowy, gdyż wynosi onÉ 100%. Tak jest w rodzinnej Belgii (trudno zresztš się temu dziwić), tak jest również w Polsce. W naszym przypadku wynika to z faktu, że Đ jak na razie Đ pracuje tu zaledwieÉ jedna gazetowa naœwietlarka CtP. Jest niš Polaris 100E Agfy, zainstalowana prawie dwa lata temu w łódzkiej drukarni Polskapresse. Oglšdajšc dwie belgijskie drukarnie, pracujšce na czterech, pięciu naœwietlarkach i słuchajšc o planowanych kolejnych inwestycjach, trudno nie zadać sobie pytania: Dlaczego polscy giganci, jak Agora czy Presspublica, do tej pory pracujš w oparciu o technologię tradycyjnš? Wszak w czasie, gdy w Belgii nowe zakłady z miejsca instalowały po kilka urzšdzeń CtP, Agora rok po roku stawiajšc nowoczesne zakłady konsekwentnie inwestowała wÉ CtF. Na Zachodzie technologia CtP w drukarniach gazetowych jest już normš. Kiedy u nas nastšpi przełom?

error: Kopiowanie zabronione!
cript>