Gazetowy kongres w Dublinie
6 gru 2016 14:43

W pierwszej dekadzie czerwca (8-11) w Dublinie odbył się 56. œwiatowy kongres World Association of Newspaper (WAN), którego mottem było ăWinning Strategies For the New Business EnvironmentÓ (Strategie sukcesu w nowych warunkach rynkowych). 1100 wiodšcych przedstawicieli branży gazetowej z ponad 20 krajów œwiata dyskutowało na temat trendów, wymagań i szans w przemyœle gazetowym. Wprowadzenie do tematu o tym ogromnym znaczeniu zostało przygotowane przez firmę MAN Roland. Na zakończenie kongresu Gerd Finkbeiner Đ prezes zarzšdu MAN Roland wygłosił referat na temat przyszłoœci gazety, kreatywnej i innowacyjnej produkcji gazetowej. Wzrost jakoœci, obniżka kosztów to zdaniem G. Finkbeinera nie przeciwnoœci Đ to podstawa dla wydawców gazet, którzy również w przyszłoœci chcš odnosić sukcesy. Długofalowe i strategiczne myœlenie i działania sš dzisiaj wymogiem czasu. Spojrzenie na portfolio wszystkich produktów drukowanych pokazuje, że gazety majš w skali œwiatowej około 25% udziału w rynku i wykazujš około 4% rocznego przyrostu. Oznacza to, że będš również w przyszłoœci odgrywały ważnš rolę na rynku mediów. Niskie koszty produkcji, które obecnie stanowiš 1/3 kosztów całkowitych Đ przy jednoczeœnie najwyższej jakoœci Đ mogš być kluczem dla gazet tradycyjnych. Poprzez właœciwe zarzšdzanie kosztami przy utrzymaniu wysokiej jakoœci możliwe jest zaoszczędzenie 25-30% kosztów produkcji. Dzięki nowym technicznym rozwišzaniom, jak również dzięki innowacjom i przedsiębiorczemu myœleniu otworzš się nowe dziedziny umożliwiajšce rozszerzenie portfela produktów i tym samym zwiększenie liczby klientów. Recepta na sukces Przyjęcie programu eksploatacji maszyny MAN Roland, zdaniem Gerda Finkbeinera, zredukuje zakładowe koszty o minimum 20% w całym okresie jej użytkowania. Oznacza to, że faktyczne koszty amortyzacji w cišgu całego okresu eksploatacji będš pod stałš kontrolš. Duże znaczenie dla minimalizacji kosztów majš innowacyjne koncepcje w produkcji gazet, jak na przykład w maszynie Colorman firmy MAN Roland (na zdjęciu obok) w formacie XXL, w którym zastosowana 9-cylindrowa budowa wymaga o 30% mniejszej liczby komponentów. Maszyny te oferujš także automatyzację, digitalizację i usieciowienie w produkcji gazet i pozwalajš na znacznš redukcję czasu narzšdu i produkcji, a tym samym Đ istotnš obniżkę kosztów. Wspólnie do nowych rozwišzań Według Finkbeinera biznes gazetowy musi być odkryty na nowo. Dlatego niezbędny jest aktywny dialog wszystkich partnerów w tej branży Đ od wydawców poprzez agencje reklamowe aż do producentów maszyn. Tylko wspólnie można znaleŸć rozwišzanie na przyszłoœć: Powinniœmy skończyć ze statystykami z poprzednich lat i idšc do przodu zajšć się prognozš. Na podstawie informacji prasowej firmy MAN Roland opracował AO