Gospodarowanie odpadami – zmiany w przepisach
18 paź 2019 08:43

O zmieniających się przepisach mówi Małgorzata Walczak, specjalista ds. ochrony środowiska SCR Recycling. 

SCR Recycling jest polsko-francuską grupą kapitałową o 15-letnim rynkowym doświadczeniu, specjalizującą się w obsłudze drukarń i przedsiębiorstw z branży papierniczej. Firma, która posiada zaplecze techniczne zdolne do odbioru oraz odzysku 70 tys. ton makulatury rocznie, szczyci się posiadaniem kompleksowej i innowacyjnej oferty usług dopasowanej do potrzeb swoich partnerów. Stosownie do tych potrzeb tworzone są plan organizacji zbiórki odpadów oraz lista sprzętu niezbędnego do wprowadzenia jej w życie. Wszystko po to, by drukarnia mogła skupić się na swej podstawowej działalności, a nie zajmować się gromadzeniem makulatury albo jej wywożeniem. Firma, bazując na wieloletnim doświadczeniu, jest w stanie stworzyć takie rozwiązanie szyte na miarę, by klient również oszczędził na kosztach jej zbiórki i wywozu.

SCR oferuje klientom kompleksową obsługę. 

Współpracujące z SCR drukarnie mają na bieżąco dostęp do informacji związanych z jakością i ilością odebranych odpadów. Dzięki temu mogą nie tylko kontrolować stan makulatury, ale też porównać ilość zakupionego papieru z ilością odpadu, w celu lepszej organizacji procesów produkcyjnych. 

Oprócz surowców (makulatura, tworzywa itp.) SCR proponuje odbiór wszystkich odpadów przemysłowych powstałych w procesie produkcji. W ramach współpracy firma przeprowadza wstępny audyt w celu analizy oraz weryfikacji sposobu zbierania i segregacji odpadów (choć przyjmuje też odpady nieposortowane). Służy również pomocą przy doradztwie środowiskowym; może np. przejąć obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę kolejną rewolucję, którą ustawodawca szykuje w systemie prawnym dla podmiotów gospodarujących odpadami, SCR świadczy usługę wsparcia i doradztwa z zakresu prawa ochrony środowiska dla swoich kontrahentów. Zmiany w prawie ochrony środowiska związane z wytwarzaniem, zbieraniem oraz transportem odpadów, zarówno makulaturowych, jak i niebezpiecznych, dotykają również drukarnie. 

Warto przyjrzeć się podstawowym wymaganiom, jakie drukarnie powinny spełnić na tę chwilę oraz jakie kroki powinny poczynić w najbliższych miesiącach. 

Obecnie w branży odpadowej panuje niemałe poruszenie związane z uzyskaniem 

zezwoleń na wytwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 w związku z art. 378 ust. 1, art. 183c, art. 184, oraz art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów przedsiębiorca, aby eksploatować instalację, ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów. Wiąże się to z opracowaniem oraz uzgodnieniem przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części bądź innego miejsca magazynowania odpadów, wykonanego przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. To pierwszy krok, który porządkuje, ale i warunkuje dalsze strategie rozwojowe przedsiębiorstwa. Szczęśliwie w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (czyli tzw. ustawie pożarowej) w art. 10 oraz art. 14 ust. 1 zmieniono termin składania wniosku z 5 września 2019 r. na „w terminie do dnia 5 marca 2020 r.”. Drukarnie, które nie miały wiedzy o konieczności posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów, mają jeszcze szansę dostosować się do nowych przepisów prawa. Procedura ta wydaje się z początku zawiła, jednak przy wsparciu specjalisty uzyskanie decyzji staje się formalnością. 

Równolegle zbliża się zapowiadana przez wiele lat finalizacja scentralizowania obiegu dokumentów odpadowych oraz sprawozdawczych przez system informatyczny zwany Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Podmioty gospodarcze, w tym drukarnie, podlegające obowiązkowi wpisania do bazy, muszą być gotowe na zmiany. Od 1 stycznia 2020 r. przestają obowiązywać papierowe Karty Przekazania Odpadów; pełną ewidencję związaną z przekazaniem odpadów zawierać będzie BDO, z tą różnicą, że karta będzie generowana w momencie przekazania odpadów do planowanego transportu, następnie potwierdzania w systemie przez odbiorcę odpadów. Na tę chwilę system nie przewiduje wprowadzania korekt kart w Bazie, dlatego przeszkolenie pracowników staje się niezwykle ważne w celu uniknięcia problemów przy sporządzaniu sprawozdań rocznych. 

Nową procedurą objęte zostaną również same odpady niebezpieczne (wytworzone odpady farb drukarskich, lakierów, szlamów) oraz sposób ich magazynowania wraz z odpowiednim przygotowaniem do transportu i przekazania podmiotom uprawnionym. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów wprowadza także wzór etykiety opakowań, pojemników, kontenerów zbiorników oraz worków, w których są magazynowane odpady niebezpieczne. Od momentu obowiązywania drukarnie zmuszone będą z sumiennością wypełnić etykietę, przy każdym wytworzonym odpadzie niebezpiecznym zawie- rając informacje o m.in.: zawartości, kodzie, dacie wytworzenia oraz ostatecznym terminie zakończenia magazynowania odpadów. 

Koniec roku się zbliża, więc możemy mówić, że to już czas na przygotowanie się do nadchodzących zmian. 

SCR oferuje drukarniom pełne wsparcie przy wdrażaniu nowych rozwiązań, monitorowaniu zmian przepisów, usprawnianiu obecnych procedur i wypełnianiu wszystkich obowiązków narzuconych przez prawo.

Firmie zaufało dotychczas ponad 100 drukarń, co jest wystarczającą wizytówką jej profesjonalizmu.

Opracowano na podstawie materiałów firmy SCR Recycling