Grawerowanie laserowe zamiast elektromechanicznego?
6 gru 2016 14:42

Szwajcarska firma Max DŠtwyler cieszy się renomš wœród fachowców branży wklęsłodrukowej. Stała się znana w latach siedemdziesištych z produkcji maszyn do obróbki powierzchni cylindrów wklęsłodrukowych Polishmaster. W latach dziewięćdziesištych rozpoczęła produkcję maszyn do elektromechanicznego grawerowania cylindrów, jednoczeœnie pracujšc nad grawerowaniem laserowym. Na wystawie DRUPAŐ95 firma DŠtwyler zaprezentowała maszynę do bezpoœredniego grawerowania cylindrów wklęsłodrukowych promieniem lasera, a na wystawie DRUPA 2000 przedstawiono maszynę do grawerowania laserem z 4-krotnie wyższš prędkoœciš, wynoszšcš do 140 tys. kałamarzyków farbowych na sekundę. W 2000 roku firma DŠtwyler przejęła znanš amerykańskš firmę Ohio Electronic Engravers Inc., dzięki czemu przoduje obecnie na rynku maszyn do elektromechanicznego grawerowania cylindrów do drukowania opakowań. Grawerowanie elektromechaniczne nadal istnieje W końcu 1993 roku rozpoczęto dostawę pierwszych maszyn Gravostar z nowo opracowanym sterowaniem typu DTG, które znacznie przewyższały maszyny konkurencyjnych firm ze względu na swš sprawnoœć i precyzję grawerowania. W cišgu zaledwie trzech lat sprzedano 1500 głowic grawerujšcych. Również firma Ohio Engravers podjęła wyzwanie i podniosła elektromechaniczne grawerowanie na najwyższy poziom. Miało to oczywiœcie wpływ na maszyny firmy DŠtwyler po przejęciu Ohio Engravers. Obecnie produkowane maszyny do elektromechanicznego grawerowania to trzy następujšce typy: Gravostar 2215 Đ do cylindrów o długoœci do 2200 mm i obwodzie do 1500 mm. Maszyna ta może być też dostarczana jako model GS 1315 do cylindrów o długoœci do 1300 mm lub jako model GS 3615 w wersji przedłużonej do 3600 mm; Gravostar 11 Đ kompaktowa, tania maszyna do cylindrów o długoœci do 1100 mm; Gravostar 900 Đ maszyna opracowana dla wklęsłodruku ilustracyjnego, grawerujšca cylindry o długoœci do 4400 mm. Dwanaœcie maszyn pracuje już w USA, następne zamówienia pochodzš z W. Brytanii, Włoch i Francji. Elektromechaniczne maszyny do grawerowania cylindrów nadal cieszš się popytem, dlatego też opracowano nowš głowicę grawerujšcš Vision 3, która podwaja prędkoœć grawerowania z 4,5 kHz do 8,1 kHz, a więc do 8100 kałamarzyków farbowych na sekundę. Nowa głowica będzie montowana nie tylko w nowych maszynach, lecz może być także wbudowywana w maszyny już pracujšce u klientów. Prepress-Workflow Sukces firmy DŠtwyler nie byłby możliwy bez dojrzałych systemów oprogramowania. W skład Workflow Management System firmy Artcom wchodzš moduły opracowane przez DŠtwylera, służšce przejmowaniu danych i przekazywaniu ich do głowic grawerujšcych. Impose 2 to opracowany w ubiegłym roku program przeznaczony do łamania dla potrzeb wklęsłodruku ilustracyjnego, który przejmuje i opracowuje formaty danych ze wszystkich popularnych programów prepress, także PDF. DL-Manager (Direct Link) to program przeznaczony dla wklęsłodruku opakowaniowego, przekształcajšcy dane cyfrowe bezpoœrednio w dane niezbędne do grawerowania. Do kompleksowego opracowywania układu graficznego do opakowań służy program Collage; wraz z programem DL-Manager współpracuje on ze wszystkimi systemami grawerowania firmy DŠtwyler. Grawerowanie laserowe: 8,5-krotnie szybsze W latach 80. prowadzono badania nad opracowaniem technologii szybkiego grawerowania za pomocš promieniowania, lecz ówczesne lasery nie pozwalały na grawerowanie w miedzi. W firmie DŠtwyler nie zaprzestano badań różnych metali, które można grawerować laserem i elektrolitycznie powlekać chromem. Znaleziono rozwišzanie w postaci stopu cynku, lecz do jego wykorzystania trzeba było samemu opracować odpowiedni laser o mocy 500 watów. W ten sposób powstała maszyna Laserstar Đ jedyna na œwiecie maszyna do bezpoœredniego grawerowania laserem cylindrów wklęsłodrukowych, w której głowica ma dwa lasery i pracuje z prędkoœciš 70 000 kałamarzyków farbowych na sekundę, a więc jest 8,5-krotnie szybsza od najnowszych maszyn elektromechanicznych. Możliwa jest także praca z dwiema głowicami, co daje 140 000 kałamarzyków na sekundę! Grawerowanie laserowe to grawerowanie bezdotykowe. Informacja jest przekazywana za pomocš energii promienia laserowego bezpoœrednio do warstwy cynku, powodujšc jej wyparowanie w okreœlonym miejscu i tworzšc w ten sposób kałamarzyk farbowy. Laser tworzy obraz w zakresie 70-400 linii/cm i nie ulega zużyciu. Oznacza to regularnoœć na całej długoœci płaszcza cylindra i doskonałš powtarzalnoœć. Geometria kałamarzyka jest okreœlana przez œrednicę wypalonego punktu i wypromieniowanš energię impulsu lasera. Przy prostych systemach laserowych modulowana jest tylko energia, natomiast nowa metoda modulacji SHC steruje także œrednicš plamki dla każdego impulsu lasera. Poszczególne kałamarzyki mogš być odpowiednio definiowane w szerokim zakresie, a œrednica i głębokoœć sš niezależne od siebie. Modulacja SHC pozwala na szeroki zakres form kałamarzyków dla przedstawienia skali wartoœci tonalnych. Zakres ten sięga od kałamarzyków konwencjonalnych (o zmiennej głębokoœci) do autotypijnych (o zmiennej powierzchni), przy czym do dyspozycji jest cały zakres poœredni. Modulacja SHC pozwala na optymalne dostosowanie grawerowania do każdej wartoœci tonalnej i do każdego podłoża drukowego. Technologia grawerowania laserem jest wolna od niepewnoœci chemicznego trawienia i ograniczeń stawianych przez grawerowanie elektromechaniczne. Zmienia ona także warunki drukowania. Obecnie można pracować ze zmniejszonš iloœciš rozpuszczalnika w farbie, a z praktyki wynika, że laserowo grawerowane cylindry pozwalajš na większš prędkoœć drukowania. Można uzyskać równomierne kładzenie farby, łagodne przejœcia tonalne i zróżnicowane odtworzenie wartoœci tonalnych, także w aplach. Zalety laserowego grawerowania Powodem tego, że grawerowanie laserowe zastšpi grawerowanie elektromechaniczne jest nie tylko to, że uzyskuje się lepszš jakoœć z cylindrów grawerowanych laserowo, lecz także korzystniejszy stosunek ceny do wydajnoœci. System elektromechaniczny Gravostar kosztuje ok. 0,27 mln euro, natomiast Laserstar Đ ok. 1,47 mln euro, a więc jest 5,5 raza droższy. Wydajnoœć grawerowania jest jednak przy laserze 8,5 raza wyższa, a więc mimo tego, że jest to droga inwestycja, wykonanie cylindrów jest tańsze. Dochodzš do tego jeszcze inne korzyœci. Promień lasera jest sterowany cyfrowo, a więc można natychmiast grawerować potrzebne formy kałamarzyków. Oznacza to także, że przy maszynach wielogłowicowych nie trzeba już pracowicie wyrównywać poszczególnych grawerowanych pasm. Ponieważ œrednica i głębokoœć kałamarzyków mogš być sterowane niezależnie od siebie, to przyjmowanie farby i oddawanie jej na podłoże drukowe mogš być zoptymalizowane, czego nie można osišgnšć przy grawerowaniu elektromechanicznym. Inne zalety to: Ľ zaraz po rozpoczęciu drukowania osišga się odpowiednie nadawanie farby i pasowanie; Ľ optymalna forma kałamarzyków powoduje, że przejmowana jest mniejsza iloœć farby i prawie całkowicie jest ona oddawana na papier. Dzięki temu zmniejszone jest zużycie rozpuszczalnika i farby, a obraz druku jest lepszy. Klienci potwierdzajš, że dodajš o 30% mniej rozpuszczalnika i oszczędzajš 10-20% farby; Ľ gęstoœć optyczna barw jest wyższa, a rysunek w œwiatłach jest lepszy, gdyż jasne tony drukowane sš jako punkty rastrowe o równomiernym kryciu farbš. Dla lepszego wyobrażenia oszczędnoœci farby można podać przykład jednej z niemieckich drukarń wklęsłodrukowych, która stosuje laserowe grawerowanie i rocznie oszczędza na farbie ok. 3 mln euro, co odpowiada cenie 2 maszyn do grawerowania laserem! Innš zaletš grawerowania laserem jest to, że można dowolnie wybierać kšt rastra, aby uzyskać druki bez mory. Istotnym czynnikiem podwyższajšcym jakoœć drukowania jest fakt, że punkty rastrowe sš tworzone przez bardzo ostro skupiony promień lasera i przy liniaturze 80 linii/cm pismo jest grawerowane z liniaturš 320 linii/cm, a więc na druku jest ono bardzo ostre. Na podstawie ăDeutscher DruckerÓ nr 37/2002 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>